Coach w procesie coachingu


Na pozycję coacha w procesie coachingu wpływ ma wiele czynników. Każdy z nich został dokładnie opisany poniżej.


Spis treściZasoby w coachingu


Zasobem w coachingu jest wszystko czym dysponujesz. Od technologii, maszyn i sprzętu poprzez wszystkie elementy związane ze środowiskiem, w którym działasz. Zatem nie tylko sprzęty, lecz również przyroda, obowiązujące prawo i współpracujący z tobą ludzie. Wszystko to co jest na zewnątrz, co można kupić, wynająć, pozyskać oraz to, co jest w miarę niezmienne i stałe, jak położenie geograficzne czy systemy polityczne. Zasobem może być jednak również wszystko to co wewnątrz, czyli konkretne umiejętności, doświadczenia, a także cechy charakteru oraz nawyki myślowe.

W przypadku zespołu zasobem wewnętrznym jest jego potencjał, zgranie, emocje, które towarzyszą pracy zespołowej oraz oczywiście wszystkie pozostałe elementy jak np. suma cech charakterów członków grupy. Zasobami zewnętrznymi dla grupy będą wszystkie elementy systemu, w którym zespół działa. Na przykład dla zespołu sportowego będzie to jego klub, trenerzy, liga w której startuje, kadra trenerska itd. , dla zespołu pracowniczego - firma, kierownictwo, branża itd., dla zespołu lekarzy – szpital, system opieki zdrowotnej, firmy farmaceutyczne itd.


Zasoby materialne i psychologiczne


Inny użyteczny podział to zasoby materialne i psychologiczne. Do materialnych zaliczymy wszelkie aktywa możliwe do prostej specyfikacji zmysłowej: widzę, słyszę, czuję, lecz równocześnie możliwe do opisania wskaźnikami takim jak: miary i wagi. W przypadku tekstów literackich, ich materialny potencjał mierzony jest np. ilością znaków, wielkością czcionki, ilością arkuszy wydawniczych, gdy zaś tekst trafia do druku: jakością papieru, kolorem itp. Trzymając się przykładu tekstów, zasoby psychologiczne oznaczają: znajomość tematu, w którym wypowiada się autor, zdolność posługiwania się językiem literackim, adekwatność języka, styl itd.

Przykładem materialnych zasobów w coachingu sportowym będą: sprzęt, sale treningowe, odpowiednia dieta, ubrania, program określonych ćwiczeń itd. Zasobami psychologicznymi będzie: motywacja zawodnika i trenera, stosunek do rywali, nastawienie do zawodów oraz spodziewanych wyników, reakcja na porażki i wyciągane wnioski, konsekwencja w treningach, punktualność itd.

Oba rodzaje zasobów aktywizuje coaching.


Masz wszystkie zasoby - użyj ich


Jeśli jesteś osobą pełnoletnią i rozumiesz tekst, który masz przed oczami - masz wszystkie zasoby, żeby skutecznie działać i osiągać swoje zamierzenia. Jeśli jakichś zasobów nie masz, możesz znaleźć społecznie akceptowany sposób, żeby je pozyskać lub zastąpić. Świat zmierza w kierunku dwóch tendencji – outsourcingu, czyli wynajmowania usług oraz coraz bardziej zaawansowanych wyszukiwarek. Nie musisz wiedzieć, wystarczy, że dowiesz się kto ma potrzebną ci wiedzę lub umiejętności i go wynajmiesz.


Realia w coachingu


Realia są równe dla wszystkich, czyli wszyscy obywatele danego państwa lub pracownicy danej firmy czy działu mają jednakowe zasoby zewnętrzne. Co sprawia, że przy pomocy identycznych materiałów promocyjnych, sprzedając ten sam produkt jeden handlowiec uzyskuje 80% obrotu całej grupy, a reszta pozostałe 20%? Zasada włoskiego ekonomisty Vilfredo Pareto sprawdza się w wielu obszarach życia. Wytropienie owych 20%, które wpływają na 80% sukcesów, zarobków, zasobów jest w istocie jednym z głównych zadań coachingu. Gdy już potrafimy ustalić jakie czynniki decydują w przeważającym stopniu o sukcesie – wówczas możemy zaplanować odpowiednie działania.

Co sprawia, że w stosunkowo biednym regionie jedni stają się milionerami, a inni klepią biedę? Co powoduje, że sportowcy tej samej grupy kolarskiej jadąc na tych samych rowerach, po identycznym treningu, osiągają często całkowicie odmienne wyniki? Jakie czynniki sprawiają, że w zespole sprzedażowym jedni, pracując na identycznych materiałach, narzekają na wygórowany target, inni zaś go przewyższają?

Oczywiście pewien procent tych sukcesów wynika z nieczystej gry – korupcji, dopingu, kumoterstwa, zwycięstwa te są fałszywymi sukcesami. Jednak większość osiągana jest dzięki zasobom wewnętrznym, takim jak talent, innowacyjność, pomysłowość, przedsiębiorczość, które umożliwiają lepsze wykorzystanie istniejących zasobów zewnętrznych.


Skuteczność w coachingu


Jeszcze do niedawna sądzono, że istnieje powszechne kryterium prawdy. Uważano, że wyżej rozwinięte ekonomicznie cywilizacje posiadają głębsze zrozumienie wartości, zasad życia społecznego, lepiej też określają różnice między dobrem i złem.

Tymczasem miarą skuteczności ludzkiego życia jest zadowolenie z jego jakości. Niekiedy obieramy drogę nietypową, odległą od głównych nurtów, czasem pod prąd. Wtedy jednak uznajemy nasze życie za skuteczne, gdy prowadzi ono do efektywności w realizowaniu celów życiowych, na których nam zależy. Gdy działamy zgodnie z własnymi talentami, predyspozycjami i coraz lepiej uświadamianymi sobie potrzebami.

Konserwatywne instytucje nadal twierdzą, że miarą prawdy jest głoszona i zmonopolizowana przez nie doktryna, jedynie słuszny system. Współczesny człowiek coraz lepiej jednak poznaje siebie i dzięki temu - coraz lepiej rozumie własne potrzeby, aspiracje oraz to, na czym mu na co dzień zależy. Moja prawda jest inna od twojej, gdyż wyraża inne potrzeby - dlatego też inne będą kryteria mojego sukcesu, a inne twojego. W tym sensie sukces jest zawsze „mój”, osobisty, zindywidualizowany, a w coraz mniejszym stopniu społeczny, poddany ogólnej ocenie.


Złam klasyczne zasady


W coachingu w sposób rewolucyjny odwrócone zostały zasady i normy edukacyjne obowiązujące w klasycznych szkołach i na uczelniach. Jeżeli czegoś nie wiesz – podglądaj, podpatruj, ściągaj od tych, którzy wiedzą lub umieją najlepiej. Ucz się na przykładach, rozkładaj mechanizmy na czynniki pierwsze, zaglądaj do wnętrza zabawek, urządzeń i sprawdzaj jak działają. Nie dowierzaj, dziw się, kwestionuj, badaj, szukaj! Podpowiadaj, gdyż wtedy sam uczysz się najszybciej, lecz także słuchaj podpowiedzi, a wręcz ich się domagaj, gdy czegoś nie pamiętasz. Wtedy aktywizujesz swój mózg, pobudzasz pamięć, łączysz różne elementy w całość. Rób notatki, ściągi, zapisuj skróty - dzięki temu tworzą się nowe ścieżki połączeń neuronalnych. Są one bezcenne, gdyż wtedy mózg szuka odpowiedzi na przetartym już szlaku i pobudzone miejsce uzupełni nowymi informacjami.


Tysiąc pytań w coachingu


Zadawaj pytania - pytaj kiedy tylko możesz i o co chcesz. Im dziwniejsze pytanie, tym lepiej, gdyż wówczas pobudzasz swoją i cudzą kreatywność. Jeśli czegoś nie wiesz, włóż wysiłek w odszukanie osoby, która wie lub miejsca, gdzie możesz znaleźć wiedzę z najlepszego źródła. Wtedy zdecyduj czy będziesz się tego uczył sam, czy też skorzystasz z pomocy nauczyciela. Część wiedzy można zapożyczyć, inną wynająć, a jeszcze inną przytoczyć.

W zróżnicowanym świecie, zatłoczonym informacjami generowanymi przez miliony mediów oraz instytucji, ważniejsza jest umiejętność selekcjonowania informacji oraz znajomość ścieżek ich dystrybucji niż wyuczanie się ich na pamięć. Cenniejsze staje się dotarcie do źródła - magazynu szczegółowej, wyspecjalizowanej wiedzy - niż żmudne zgłębianie zagadnienia. Dzięki temu szybciej możemy uzyskać pożądany efekt. Wiedzieć co i wiedzieć jak zostaje zastąpione przez wiedzieć gdzie i wiedzieć kto. Istotniejsza niż klasyczna wiedza zaczyna być orientacja w przestrzeni informacji. W tym celu trzeba wiedzieć, jak zadać właściwe pytanie.


Wpływ


Wiele osób funkcjonuje na co dzień wzmacniając w sobie brak poczucia wpływu na rzeczywistość. Przerzucają odpowiedzialność na zewnątrz swojego obszaru wpływu, czyniąc innych ludzi lub okoliczności, odpowiedzialnymi za własne problemy. Dzieci poddawane presji, ocenom i rywalizacji niechętnie przyznają się do swoich porażek i trudności. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy dorośli oczekują od nich wyłącznie pozytywnych rezultatów, mierzonych szkolnymi sukcesami w postaci dobrych ocen. Lęk przed karą lub wyśmianiem, a w efekcie przed odrzuceniem potęguje potrzebę udawania i przenoszenia odpowiedzialności na innych. Winne niepowodzeniom są przypadki, zbiegi okoliczności, inni ludzie, a najczęściej system, czyli firma, państwo, szkoła.

Mechanizm ten ma zatem związek z niskim poczuciem wartości. Ktoś oceniający siebie gorzej od innych, czujący się niepewnie i słabo, obawia się, że nie posiada zasobów wystarczających do skutecznego działania, a często nawet do podejmowania codziennych, życiowych zadań. Dlatego obawia się również, że wzięcie odpowiedzialności, przyznanie się do własnych decyzji lub zaniedbań, narazi go na jeszcze silniejszy dyskomfort, niż ten wynikający z unikania czy braku skuteczności. Osoba taka traci wówczas wpływ na bieg wydarzeń, choć często nie rozumie, że utraciła go z własnej winy. Coaching przywraca poczucie wpływu, gdyż skupia uwagę na tych sprawach, które klient może mieć pod kontrolą i które zależą od jego decyzji.


Odpowiedzialność w coachingu


Z powodu mechanizmu unikania i rezygnowania z odpowiedzialności, osoba o takiej postawie może w trwały sposób pozbawić się sukcesów. Im mniej ich osiąga, tym bardziej skłonna będzie do obarczania innych odpowiedzialnością za swoje niepowodzenia, za gorszy standard życia lub odcięcie od źródła zasobów. Jej zdaniem przyczyną problemów, których doświadcza jest szef, firma, poziom cen, brak wsparcia marketingowego, zarząd, a także państwo, rząd, samorządy i tak bez końca. Winny okazać się może nieczuły mąż, krytyczna żona, rozpieszczone dziecko, a także rodzice czy nawet sąsiedzi. Na podorędziu zawsze są jacyś oni. Coaching diametralnie zmienia tę sytuację. Nigdy nie zajmujemy się tym, na co coachee nie może mieć wpływu lub choćby w zakresie choćby częściowej kontroli.

Odpowiedzialność w coachingu

W chwili, w której coachee świadomie bierze sprawy we własne ręce, gdy czuje się odpowiedzialny za określenie kierunku zmian i kolejne kroki - zaczyna się coaching. Już przez sam fakt uzyskania wpływu na własne życie klienci doświadczają gwałtownego przyspieszenia własnego rozwoju, gdyż zamiast narzekać i unikać, działają i rozwiązują kolejne problemy.

Weź odpowiedzialność, gdyż tylko wtedy uzyskasz wpływ na własne sprawy. W innym przypadku wynik będzie kwestią przypadku. Wówczas twoje potrzeby mogą zostać zignorowane.


Rozwiązanie istnieje


Skupienie uwagi na problemie skutkuje koncentracją wyłącznie na trudnościach. Wówczas też lawinowo pogarsza się samopoczucie. Już same słowa określające sytuacje mianem trudnej, wzmacniają w układzie nerwowym sygnały dotyczące lęku. Nie ma wówczas mowy o kreatywności, poszukiwaniu rozwiązań, elastyczności w podejściu. Lęk sprawia, że nie widać skutecznego wyjścia z sytuacji. Problemy się nawarstwiają w efekcie zwiększając poczucie bezradności. Dzieje się tak nie dlatego, że rozwiązania istotnie nie ma, ale dlatego, że coachee nie jest w stanie go sobie wyobrazić. Jest tak skoncentrowany na problemie i negatywnych skutkach własnego lęku, że nie dostrzega szans ani dróg wyjścia z opresji. Tymczasem rozwiązań są setki.

Chwila refleksji, którą proponuje coaching przywraca spokój, a wówczas klient bez trudu znajduje lepsze możliwości, nowe drogi, szanse i skuteczniejsze rozwiązania. Skuteczność zależy od tego, jak szeroko rozglądamy się poszukując rozwiązań, a nie jak długo i wnikliwie analizujemy problem.


Zadbaj o innych


Zadbaj o innych oznacza przede wszystkim: nie czyń drugiemu, co tobie nie jest miłe. Postaw się na miejscu drugiego człowieka. Jest to zasada empatyczna. Decyzje podjęte z uwzględnieniem dobra innych ludzi sprzyjają sukcesowi, gdyż zamiast oporu, który mógłby nas spotkać zyskujemy sojuszników lub przynajmniej osoby neutralne. Zanim przystąpimy do działania warto zadać sobie pytanie: jakie będą skutki podjętych kroków? Jak na nasze plany zareaguje najbliższe otoczenie? Jak zjednać sobie ludzi do realizacji projektu? O czyją przychylność lub neutralność należy zadbać? Kogo poinformować?

Zgodnie tą z zasadą coachowi nie wolno nakłaniać swojego klienta do takich eksperymentów i zadań, których sam by nie wykonał, czy to z powodu ich trudności, czy też możliwego ryzyka.


Działaj teraz


Przyzwyczailiśmy się odwlekać i przekładać wiele decyzji. Tymczasem nasze życie spełnia się w kolejnych minutach i godzinach. Dni nieoczekiwanie zamieniają się w lata. W ciągu sekund zapadają kluczowe decyzje, a minuty wpływają na ludzkie życie, zdrowie i powodzenie. Gdy przekładamy decyzje, realizujemy jednocześnie plan oszczędnościowy. Nasz organizm w gruncie rzeczy nie lubi wysiłku. Lepiej jest czegoś nie zrobić, niż utracić cenną energię na działanie o niepewnym rezultacie. Dlatego tak ważnym zadaniem jest określenie już na starcie, czego spodziewamy się na mecie, na czym ma polegać wynik? Bez tego ani rusz. Motywacja bez określonego rezultatu natychmiast słabnie. Wówczas charakterystycznym zjawiskiem staje się odwlekanie oraz życie według starych schematów.

Działanie tu i teraz oznacza również, że w każdej chwili mamy dostęp do własnej kreatywności, nieograniczonego magazynu pomysłów i możliwości. Kto szuka, ten, prędzej czy później, znajduje. Ponadto, dobre samopoczucie uruchamia w nas dobry stan. Nawet niewielki sukces buduje w nas dobre samopoczucie, natomiast dobre usposobienie wspiera kolejne pozytywne doświadczenie. Efektem jest poczucie wzrostu własnej wartości, nierozerwalnie związane ze skutecznością. Człowiek zadowolony z własnej skuteczności w drodze do mety zbliża się do sukcesu, gdyż lepiej rozumie własne potrzeby.


Polecane firmy szkoleniowe:

Coaching szkolenia

Coaching - literatura

Poniżej przedstawiamy literaturę obowiązkową dla wszystkich zainteresowanych tematyką coachingu.

Coaching i mentoring w praktyce

Kontakt:

Jeżeli masz pytania związane z coachingiem, serdecznie zapraszamy do kontaktu mailowego .

Kontakt

Jeżeli masz pytania odnośnie coachingu zapraszamy do kontaktu z nami.

tel. +48 667 951 750

Copyright

2017 © Copyright by coachingdao.pl. Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione.