Praca

Dzień wolny za pracę w święto: Przegląd praw pracowniczych

Autor Krystyna Pawłowska
Krystyna Pawłowska13.03.20248 min.
Dzień wolny za pracę w święto: Przegląd praw pracowniczych

Dzień wolny za opóźniony to przyznawane przez pracodawcę uprawnienie dla pracowników, którzy musieli pracować w dni ustawowo wolne od pracy. Jeśli jesteś jednym z wielu Polaków, którzy zostali zmuszeni do pracy w okresie świątecznym, ważne jest, abyś znał swoje prawa dotyczące otrzymania dodatkowego dnia wolnego. W tym artykule omówimy kluczowe zasady i sytuacje, w których pracodawca jest zobowiązany do przyznania ci dnia wolnego w zamian za pracę w święto.

Kluczowe wnioski:
 • Zgodnie z Kodeksem pracy, pracownicy mają prawo do dnia wolnego za każdą przepracowaną niedzielę lub święto. To prawo przysługuje niezależnie od wymiaru zatrudnienia.
 • Dzień wolny powinien zostać przyznany w terminie uzgodnionym z pracownikiem, najlepiej w tym samym tygodniu lub miesiącu.
 • Jeśli pracownik nie otrzymał dnia wolnego, może domagać się ekwiwalentu pieniężnego w wysokości jednodniowego wynagrodzenia.
 • W razie sporu, pracownik może dochodzić swoich praw przed sądem pracy. Istnieją jednak terminy przedawnienia roszczeń, więc lepiej działać szybko.
 • Oprócz dnia wolnego, za pracę w niedzielę lub święto pracodawca musi wypłacić pracownikowi dodatkowe wynagrodzenie określone w umowie lub przepisach wewnętrznych firmy.

Dzień wolny za pracę w święto: Kiedy przysługuje?

Zgodnie z Kodeksem pracy, każdemu pracownikowi zatrudnionemu w Polsce przysługuje dzień wolny za pracę w święto. To prawo obowiązuje niezależnie od wymiaru etatu, rodzaju umowy czy charakteru wykonywanej pracy. Jeśli więc zostałeś poproszony o pracę w dzień ustawowo wolny od pracy, masz zagwarantowane uprawnienie do równoważnego dnia wolnego w innym terminie.

Kluczowa zasada jest taka, że za każdy dzień wolny za święto, w którym musisz świadczyć pracę, powinieneś otrzymać ekwiwalentny dzień wolny w zamian. Ten dzień wolny powinien być przeznaczony na wypoczynek i regenerację sił po wykonywaniu obowiązków w okresie świątecznym. Pracodawca nie może odebrać ci tego uprawnienia ani zaproponować innego rodzaju rekompensaty bez twojej zgody.

Warto zaznaczyć, że dniem wolnym za święto jest każdy dzień ustawowo wolny od pracy, zgodnie z przepisami prawa pracy. Oznacza to, że dotyczy to nie tylko świąt religijnych, ale również dni wolnych związanych ze świętami państwowymi i innymi ważnymi wydarzeniami. Przykładowo, jeśli pracowałeś w Dzień Niepodległości, Boże Narodzenie czy Wielkanoc, masz prawo do dnia wolnego za każdy z tych dni.

Jakie są przykładowe dni wolne od pracy?

Dni wolne od pracy dzielą się na dwie główne kategorie: dni świąteczne i dni wolne od pracy określone odrębnymi przepisami. Poniżej przedstawiamy listę najważniejszych dni wolnych za święto, za które powinieneś otrzymać dzień wolny od pracy w zamian:

Święta religijne Święta państwowe
Boże Narodzenie (25-26 grudnia) Nowy Rok (1 stycznia)
Wielkanoc (niedziela i poniedziałek wielkanocny) Święto Pracy (1 maja)
Boże Ciało (czwartek po Zesłaniu Ducha Świętego) Dzień Konstytucji 3 Maja
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia) Dzień Niepodległości (11 listopada)

Jak widać, katalog dni wolnych od pracy obejmuje zarówno święta katolickie, jak i ważne święta państwowe. Gdybyś musiał podjąć pracę w którymkolwiek z tych dni, masz prawo do ekwiwalentnego dnia wolnego za święto w międzynarodowym zestawieniu dni świątecznych.

Zasady przyznawania dnia wolnego za pracę w święto

Zasady przyznawania dnia wolnego za święto regulowane są przez Kodeks pracy. Kluczowe kwestie, które należy wziąć pod uwagę, to:

 1. Termin przyznania dnia wolnego
 2. Zasady ustalania terminu dnia wolnego
 3. Postępowanie w przypadku nieprzyznania dnia wolnego

Według przepisów, dzień wolny za święto powinien zostać przyznany w terminie uzgodnionym między pracodawcą a pracownikiem. Najlepiej, aby był to możliwie najbliższy termin, najlepiej w tym samym tygodniu lub miesiącu, w którym przypadało przepracowane święto. Pozwala to na szybkie odreagowanie i zregenerowanie sił po pracy w okresie świątecznym.

Jeśli nie ma możliwości uzgodnienia terminu, pracodawca powinien wyznaczyć dzień wolny za święto w terminie 3 miesięcy od daty przepracowanego święta. Pracownik powinien zostać poinformowany o terminie z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem. Pracodawca ma obowiązek uwzględnić przy tym preferencje pracownika i dostosować się do jego możliwości w jak największym stopniu.

Zgodnie z art. 151 Kodeksu pracy: "Za pracę w niedzielę i święto nakazane, zgodnie z obowiązującym pracownika rozkładem czasu pracy - pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy w zamian za inny dzień pracy."

Jeśli pracodawca nie przyzna ci dnia wolnego za święto w międzynarodowym terminie, masz prawo domagać się ekwiwalentu pieniężnego. Powinno to być jednodniowe wynagrodzenie, obliczane według takich samych zasad, jak za zaległe urlopy wypoczynkowe.

Czytaj więcej: Pytania behawioralne w rozmowie kwalifikacyjnej - Jak się do nich przygotować?

Co zrobić, gdy dzień wolny za święto nie został przyznany?

W niektórych sytuacjach pracodawca może zaniechać przyznania ci dnia wolnego za święto, do którego jesteś uprawniony. To naruszenie twoich praw pracowniczych i powinno zostać zgłoszone odpowiednimi kanałami. Oto, co możesz zrobić:

 • Skontaktuj się bezpośrednio z przełożonym lub działem kadr i przypomnij o twoim uprawnieniu do dnia wolnego. Przedstaw dowody, że pracowałeś w określonym dniu świątecznym.
 • Jeśli to nie pomoże, wystosuj pisemne wezwanie do wydania dnia wolnego za święto lub wypłaty ekwiwalentu pieniężnego.
 • Jeśli nadal nie otrzymasz satysfakcjonującej odpowiedzi, złóż oficjalną skargę do Państwowej Inspekcji Pracy. Inspekcja przeprowadzi kontrolę w firmie i wyegzekwuje przestrzeganie prawa.

Warto pamiętać, że istnieją określone terminy przedawnienia roszczeń pracowniczych. Dlatego im szybciej zareagujesz, tym większe będziesz miał szanse na skuteczne dochodzenie swoich praw do dnia wolnego za święto.

Pracodawca nie chce przyznać dnia wolnego: Kroki prawne

Zdjęcie Dzień wolny za pracę w święto: Przegląd praw pracowniczych

Jeśli mimo podjętych starań pracodawca stanowczo odmawia przyznania ci dnia wolnego za święto, będziesz musiał skorzystać z formalnej ścieżki prawnej. Możesz podjąć następujące kroki:

 1. Wystąpić z pozwem do sądu pracy o nakazanie przyznania ci dnia wolnego za święto.
 2. Żądać odszkodowania za niezgodne z prawem działania pracodawcy.
 3. Złożyć wniosek o przeprowadzenie przez inspekcję pracy kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o czasie pracy.

W pozwie do sądu pracy przedstaw dokładne informacje na temat dni świątecznych, w których musisz pracować, oraz potwierdź, że nie otrzymałeś stosownego dnia wolnego w zamian. Przedłóż również dowody, że bezskutecznie domagałeś się przyznania tego uprawnienia. Sądy konsekwentnie stają po stronie pracowników w takich sprawach.

Jeśli postępowanie zakończyło się prawomocnym wyrokiem zasądzającym na twoją korzyść, a pracodawca nadal nie wykonuje obowiązku przyznania dnia wolnego, możesz złożyć wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. W praktyce oznacza to przymusowe wyegzekwowanie tego prawa przez komornika sądowego.

Możliwe konsekwencje dla pracodawcy

Nieuzasadnione odmówienie przyznania dnia wolnego za przepracowane święto może narazić pracodawcę na dotkliwe konsekwencje prawne i finansowe, takie jak:

 • Obowiązek wypłaty odszkodowania na rzecz pracownika,
 • Nałożenie kary pieniężnej przez Państwową Inspekcję Pracy,
 • Nawiązka za wykroczenie przeciwko prawom pracownika,
 • Konieczność poniesienia kosztów sądowych i egzekucyjnych.

Warto więc dokładnie rozważyć wszystkie konsekwencje finansowe i wizerunkowe. Dla wielu firm bardzie opłacalne jest po prostu przestrzeganie przepisów i dbanie o prawa zatrudnionych osób. Grożące sankcje skutecznie zniechęcają pracodawców do łamania prawa.

Wynagrodzenie za pracę w dni świąteczne

Poza dniem wolnym za święto, pracownikowi wykonującemu obowiązki w okresie świątecznym przysługują także inne składniki wynagrodzenia. Zgodnie z zapisami Kodeksu pracy, za każdą godzinę przepracowaną w niedzielę lub święto obowiązuje zwiększona stawka płacy.

Dokładna wysokość tego wynagrodzenia powinna być określona w umowie o pracę lub wewnętrznym regulaminie wynagradzania danej firmy. W praktyce kwota ta zazwyczaj wynosi 100% lub 200% zwykłego wynagrodzenia godzinowego.

Przykładowo, jeśli twoja stawka godzinowa wynosi 20 zł, za każdą godzinę przepracowaną w Boże Narodzenie otrzymasz dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 20 zł lub 40 zł, w zależności od zasad obowiązujących w firmie.

Warto pamiętać, że zwiększone wynagrodzenie za pracę w święto nie jest traktowane jako rekompensata za nieprzyznanie dnia wolnego. Jeśli przepracowałeś święto, masz prawo zarówno do dnia wolnego, jak i podwyższonej płacy za ten dzień.

Podsumowując, uprawnienie do dnia wolnego za święto to jedno z kluczowych praw pracowniczych w Polsce. Znajomość przepisów i umiejętność egzekwowania tego prawa pozwoli ci na zachowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, a także zmniejszenie obciążenia pracą w okresach świątecznych.

Podsumowanie

Mając na uwadze wszystkie omówione kwestie, należy stwierdzić, że czy za święto w pakiecie należy być dniem wolnym - zdecydowanie tak. Przepisy prawa pracy są jasne - za każdy dzień pracy w okresie świątecznym pracownik nabywa uprawnienie do dnia wolnego za święto. Jest to niezbędne dla zachowania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Kluczowe jest rozumienie, że ustawa daje prawo nie tylko do dnia wolnego za święto w międzynarodowym tego słowa znaczeniu, ale także reguluje kwestie terminu, wynagrodzenia czy procedur dochodzenia należnych wolnych za święto w międzynarodowym ujęciu świąt. Znajomość tych zasad pozwala na pełne egzekwowanie przysługujących świadczeń.

Najczęstsze pytania

Nie, pracodawca powinien uzgodnić z pracownikiem termin wykorzystania dnia wolnego. Najlepiej jeśli będzie to w tym samym tygodniu lub miesiącu, ale zgodnie z prawem może to nastąpić w ciągu 3 miesięcy od przepracowanego święta. Ważne, aby pracodawca uwzględnił preferencje pracownika.

Tak, ponieważ Wielkanoc obejmuje zarówno Niedzielę Wielkanocną, jak i Poniedziałek Wielkanocny, które są dniami ustawowo wolnymi od pracy. Za każdy z tych dni, w którym musisz pracować, należy ci się odrębny dzień wolny w zamian.

Nie, pracodawca nie może narzucić pracownikowi pieniężnego ekwiwalentu za dzień wolny. Jeśli jednak nie przyzna dnia wolnego w terminie, wówczas pracownik może żądać zapłaty w wysokości jednodniowego wynagrodzenia za każdy przypisany mu dzień święta.

Nie, przepisy dotyczące dni wolnych za pracę w święto odnoszą się wyłącznie do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. W przypadku umów cywilnoprawnych zasady pracy w dni świąteczne określa sama umowa oraz kodeks cywilny.

W przypadku roszczeń pracowniczych obowiązują określone terminy przedawnienia, dlatego lepiej działać szybko. Zazwyczaj termin przedawnienia dla dochodzenia dnia wolnego za święto wynosi 3 lata od daty, w której pracownik nabył to uprawnienie.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Wyliczanie wynagrodzenia - krok po kroku
 3. Tygodniowy odpoczynek kierowcy - Skrócony wzór i porady
 4. Nadgodziny w porze nocnej - Najlepsze praktyki i porady
 5. Zgoda rodziców na pracę małoletniego - wzór zgody i wymogi
Autor Krystyna Pawłowska
Krystyna Pawłowska

Jestem dietetyczką i trenerką personalną z 10-letnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doborze suplementów w zależności od celu treningowego i trybu życia. Moim celem jest edukacja w zakresie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, aby każdy mógł cieszyć się zdrowiem i dobrą kondycją.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły