Biznes

EBITDA: Definicja i wpływ na ocenę finansową firmy

Autor Grzegorz Woźniak
Grzegorz Woźniak17.03.20249 min.
EBITDA: Definicja i wpływ na ocenę finansową firmy

EBITDA to jedno z kluczowych miar finansowych oceniających kondycję firmy. Jest swego rodzaju zyskiem operacyjnym, z którego wyłączono koszty amortyzacji, odsetek i podatków. EBITDA pokazuje faktyczną zdolność firmy do generowania gotówki poprzez podstawową działalność operacyjną, eliminując przy tym wpływ różnych sposobów finansowania działalności. Jest więc bardzo pomocna przy ocenie rentowności biznesu oraz wartości firmy dla potencjalnych inwestorów i kredytodawców.

Kluczowe wnioski:
 • EBITDA eliminuje wpływ różnych źródeł finansowania na wyniki firmy, pozwalając ocenić rentowność biznesu. Jest używana przy wycenie wartości przedsiębiorstwa.
 • Mierzy faktyczną zdolność firmy do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. To ważna informacja dla inwestorów i kredytodawców.
 • EBITDA jest często wykorzystywana do porównywania wyników różnych firm w tym samym sektorze.
 • Miara ta nie jest doskonała - ma pewne wady i ograniczenia.
 • Przy interpretacji EBITDA należy uwzględnić specyfikę branży oraz etap rozwoju firmy.

EBITDA - kluczowa miara zyskowności i płynności firmy

EBITDA (ang. Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) to kompleksowy wskaźnik finansowy coraz częściej wykorzystywany do oceny rentowności i płynności przedsiębiorstwa. Jest on swego rodzaju zyskiem operacyjnym, z którego wyłącza się wpływ amortyzacji środków trwałych, odsetek od kredytów oraz podatków. Dzięki temu EBITDA pokazuje faktyczną zdolność firmy do generowania gotówki poprzez jej podstawową działalność operacyjną, eliminując zakłócenia związane ze sposobem finansowania lub opodatkowania.

Jednym z głównych atutów EBITDA jest jej przydatność przy ocenie autentycznej rentowności biznesu. Uwzględnia ona tylko przepływy gotówkowe związane z operacjami podstawowymi, pomijając wpływ procesów finansowych i księgowych niezwiązanych z kluczową działalnością firmy. To bardzo istotne przy dokonywaniu wyceny wartości przedsiębiorstwa oraz porównywaniu jego wyników z konkurencją.

EBITDA a rentowność firmy

EBITDA jest traktowana jako dość wiarygodna aproksymacja przepływów operacyjnych gotówki wygenerowanych przez firmę w danym okresie. Wyższa EBITDA wskazuje na większą zdolność do generowania dodatnich przepływów pieniężnych, co pozytywnie wpływa na postrzeganą płynność finansową przedsiębiorstwa. Z drugiej strony niska lub ujemna EBITDA może być sygnałem pogarszającej się kondycji biznesowej i problemów z regulowaniem bieżących zobowiązań.

Wartość EBITDA odnosi się wyłącznie do wyników związanych z podstawową działalnością operacyjną przedsiębiorstwa. Wszelkie dochody i koszty niezwiązane z tą działalnością, jak np. przychody finansowe, dywidendy czy koszty restrukturyzacji, są z niej wyłączone. Właśnie dlatego przy kompleksowej ocenie rentowności firmy, EBITDA powinna być analizowana łącznie z innymi miarami finansowymi.

EBITDA stała się bardzo popularną miarą rentowności, ponieważ usuwa z analizy wpływ księgowych kosztów niepieniężnych, takich jak amortyzacja czy rezerwy. Tym samym dobrze odzwierciedla faktycznie wypracowane przez firmę przepływy gotówkowe w danym okresie. - Marcin Dyl, ekspert ds. finansów przedsiębiorstw.

Jak obliczyć EBITDA dla mojej firmy? Porady i przykłady

Formuła na obliczenie EBITDA jest dość prosta i wygląda następująco:

EBITDA = zysk operacyjny + amortyzacja + odsetki

W praktyce oznacza to, że do zysku operacyjnego z podstawowej działalności (czyli przed uwzględnieniem kosztów finansowych i opodatkowania) dodajemy z powrotem wartość odpisów amortyzacyjnych oraz zapłacone odsetki od kredytów lub obligacji.

Przychody ze sprzedaży 100 000 zł
Koszty operacyjne 70 000 zł
Amortyzacja 10 000 zł
Zysk operacyjny 20 000 zł
Odsetki od kredytów 5 000 zł
EBITDA 35 000 zł

W powyższym uproszczonym przykładzie EBITDA firmy wynosi 35 000 zł i została obliczona jako suma zysku operacyjnego (20 000 zł), amortyzacji (10 000 zł) oraz zapłaconych odsetek (5 000 zł).

Odmiana EBITDA dla firm usługowych

W przypadku firm usługowych, gdzie udział środków trwałych podlegających amortyzacji jest stosunkowo niski, często zamiast EBITDA stosuje się odmianę o nazwie EBITA (Earnings Before Interest, Taxes and Amortization). Jest ona obliczana bardzo podobnie, jednak nie dolicza się do zysku operacyjnego samej amortyzacji budynków i wyposażenia, a jedynie odpisy z tytułu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych, czyli np. licencji czy oprogramowania.

Czytaj więcej: Firma w upadłości a pracownicy - co z pracownikami?

Wykorzystanie EBITDA w analizie porównawczej wyników firm

Jedną z głównych zalet EBITDA jest możliwość rzetelnego porównywania rentowności różnych przedsiębiorstw w obrębie tej samej branży. Pozwala to na wychwycenie tych firm, które radzą sobie finansowo lepiej lub gorzej od konkurencji. Dlaczego jest to takie ważne? Utrzymująca się przez dłuższy czas niska EBITDA na tle pozostałych graczy rynkowych może być sygnałem poważnych problemów w kondycji firmy.

Przy porównaniach wyników dzięki EBITDA można wyeliminować wpływ różnic w polityce podatkowej, źródłach finansowania czy stosowanych stawkach amortyzacyjnych. To właśnie dlatego wskaźnik ten jest często wykorzystywany przez inwestorów, analityków giełdowych oraz menedżerów oceniających potencjał wzrostu firmy.

 • Branża spożywcza - średnia EBITDA ok. 12-15%
 • Handel detaliczny - średnia EBITDA ok. 6-9%
 • Energetyka - średnia EBITDA ok. 25-35%

Powyższe zakresy pokazują, jak duże różnice mogą występować pomiędzy poziomami EBITDA w różnych branżach. Firmy działające w sektorach kapitałochłonnych wymagających dużych inwestycji, jak energetyka czy przemysł ciężki, zwykle osiągają znacznie wyższe EBITDA niż przedsiębiorstwa handlowe lub usługowe.

EBITDA a wycena wartości przedsiębiorstwa na rynku

Zdjęcie EBITDA: Definicja i wpływ na ocenę finansową firmy

EBITDA odgrywa też bardzo istotną rolę przy wycenie wartości firmy, zwłaszcza na rynku fuzji i przejęć (M&A). Ponieważ pokazuje ona faktyczne przepływy gotówkowe uzyskiwane z działalności podstawowej, stanowi wiarygodną bazę do przeliczenia na szacowaną wartość całego przedsiębiorstwa.

W tym celu wykorzystuje się mnożniki EBITDA, będące efektywnie wyceną firmy w relacji do jej wyniku operacyjnego przed uwzględnieniem czynników finansowych i księgowych. Typowe mnożniki wyceny EBITDA mogą wynosić np.:

 • 5-8 x EBITDA dla stabilnych firm usługowych
 • 10-12 x EBITDA dla firm produkcyjnych i surowcowych

Stosowane mnożniki będą zależały głównie od branży, dynamiki wzrostu, skali działania oraz perspektyw rozwoju danego przedsiębiorstwa. Im wyższy iloraz wyceny rynkowej do EBITDA, tym firma jest ceniona relatywnie wyżej przez inwestorów.

Krytyka EBITDA - wady i ograniczenia tej miary finansowej

Mimo wszystkich zalet i atutów EBITDA, miara ta jak każda inna, nie jest pozbawiona wad i ograniczeń. Głównymi zastrzeżeniami stawianymi wobec niej są:

Zarzut: Opis:
Pomija koszty amortyzacji Ignorowanie rzeczywistych kosztów zużycia środków trwałych i niematerialnych może prowadzić do zawyżonej oceny rentowności.
Pomija koszty finansowania Pominięcie kosztów odsetek może świadczyć o nadmiernym zadłużeniu firmy, co nie jest widoczne w EBITDA.
Nieuwzględnienie podatku Wyłączenie opodatkowania może zafałszowywać wyniki w przypadku firm korzystających z licznych ulg podatkowych.

Ponadto EBITDA bywa czasami celowo zawyżana poprzez np. strategiczne przenoszenie części kosztów operacyjnych do kategorii finansowych lub pozaoperacyjnych. Takie działania mogą prowadzić do zniekształcenia tej miary i przeszacowania możliwości generowania przez firmę trwałych przepływów gotówkowych.

Z tych właśnie względów EBITDA nigdy nie powinna być analizowana w oderwaniu od innych wskaźników finansowych. Kompleksowa ocena kondycji przedsiębiorstwa wymaga uwzględnienia m.in. wskaźników zadłużenia, płynności, rotacji należności i zobowiązań oraz szeregu innych czynników jakościowych.

Kontrowersje wokół EBITDA w sprawozdawczości finansowej

Mimo licznych zastrzeżeń, EBITDA zyskuje coraz większą popularność wśród menedżerów i analityków branżowych. Traktowana jest nie tylko jako pomocnicza miara rentowności, ale też kluczowy wyznacznik wypłacalności i zdolności kredytowej. Nie dziwi więc próba uzawodowienia jej na oficjalnych sprawozdaniach. Jest to jednak z niepokojem przyjmowane przez biegłych rewidentów i instytucje zrzeszające księgowych.

Wprawdzie EBITDA zyskała status de facto branżowego standardu, ale nadal nie jest oficjalnie uznawanym miernikiem według standardów rachunkowości. Próby wykazania i raportowania jej na oficjalnych sprawozdaniach mogą prowadzić do ograniczonej porównywalności i zniekształcania rzeczywistej sytuacji finansowej firm. - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów

EBITDA - sygnał dla inwestorów i kredytodawców

Podsumowując, EBITDA stała się powszechnie uznawanym sygnałem kondycji finansowej firmy oraz źródłem cennych informacji dla inwestorów, kredytodawców, a także samych menedżerów zarządzających przedsiębiorstwem. Żadna inna pojedyncza miara nie dostarcza tak kompleksowego oglądu na autentyczne możliwości generowania gotówki przez podstawową działalność operacyjną biznesu.

Niewątpliwie EBITDA nie powinna być interpretowana w oderwaniu od kontekstu, lecz zawsze w powiązaniu z innymi wskaźnikami, takimi jak zysk netto, marża operacyjna, cykl rotacji należności i zobowiązań, czy wskaźniki zadłużenia i płynności. Dopiero całościowa, wielowymiarowa analiza daje pełen obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. EBITDA jest jednak niezwykle przydatnym narzędziem, które w przemyślany sposób stosowane może ułatwić podejmowanie trafnych decyzji zarówno dla menedżerów, jak i zewnętrznych interesariuszy.

Podsumowanie

EBITDA to kluczowa miara finansowa oceniająca rentowność i płynność firmy, pomijająca wpływ amortyzacji, odsetek i podatków. Pokazuje ebitda co to rzeczywiście jest, czyli zyski operacyjne przedsiębiorstwa przed uwzględnieniem źródeł finansowania. Daje obraz realnej zdolności biznesu do generowania gotówki z podstawowej działalności.

EBITDA w praktyce wykorzystywana jest w wycenie firm, porównaniu wyników względem konkurencji, a także jako sygnał wypłacalności dla inwestorów i kredytodawców. Niezbędne jest jednak łączne analizowanie jej z ebitda a zysk netto, wskaźnikami płynności i zadłużenia, aby uzyskać pełny obraz kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Wyliczanie wynagrodzenia - krok po kroku
 3. Tygodniowy odpoczynek kierowcy - Skrócony wzór i porady
 4. Nadgodziny w porze nocnej - Najlepsze praktyki i porady
 5. Zgoda rodziców na pracę małoletniego - wzór zgody i wymogi

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

ISZTAR4: Czym jest i jak funkcjonuje ten system informatyczny?
BiznesISZTAR4: Czym jest i jak funkcjonuje ten system informatyczny?

ISTAR4 to zaawansowany system informatyczny integrujący zarządzanie procesami biznesowymi, analizę danych i wiele innych funkcji w jednym pakiecie. Zwiększ wydajność, obniż koszty i lepiej kontroluj operacje swojej firmy dzięki temu kompleksowemu i dostosowywaalnemu narzędziu.

CEIDG: Jak efektywnie szukać informacji o firmach w rejestrze?
BiznesCEIDG: Jak efektywnie szukać informacji o firmach w rejestrze?

Ceidg szukaj to narzędzie umożliwiające pełną weryfikację firm dzięki dostępowi do historii wpisów i aktualnego statusu podmiotów w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Dowiedz się, jak efektywnie wyszukiwać informacje o firmach w rejestrze ceidg wyszukaj.