Prawo

Jak art. 27 ustawy o podatku dochodowym wpływa na rozliczenia?

Autor Kinga Górecka
Kinga Górecka16.03.20248 min.
Jak art. 27 ustawy o podatku dochodowym wpływa na rozliczenia?

Art. 27 ustawy o podatku dochodowym reguluje kwestię opodatkowania dochodów uzyskanych z niektórych źródeł przychodów, takich jak najem lub dzierżawa nieruchomości. Przepis ten ma kluczowe znaczenie dla właścicieli mieszkań, domów i gruntów, którzy czerpią dochody z tego tytułu. Poznanie zasad dotyczących art. 27 jest ważne, aby prawidłowo rozliczyć się z fiskusem i uniknąć niepotrzebnych konsekwencji.

Kluczowe wnioski:
 • Art. 27 ustawy o podatku dochodowym obejmuje dochody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych podobnych umów.
 • Podatnicy muszą uwzględnić dochody objęte art. 27 w swoim rocznym zeznaniu podatkowym.
 • Istnieją pewne preferencje podatkowe związane z art. 27, takie jak możliwość odliczenia kosztów uzyskania przychodu.
 • Nieprzestrzeganie przepisów art. 27 może skutkować karami finansowymi i postępowaniem karno-skarbowym.
 • Dokładne zrozumienie art. 27 pozwoli na optymalne rozliczenie podatkowe i uniknięcie problemów z urzędem skarbowym.

Co oznacza art. 27 ustawy o podatku dochodowym?

Artykuł 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych reguluje kwestię opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych podobnych umów, w szczególności dotyczących nieruchomości. Jest to jeden z kluczowych przepisów, który determinuje rozliczenia podatkowe dla właścicieli mieszkań, domów, gruntów i innych nieruchomości, jeśli czerpią oni dochody z tego tytułu.

Zgodnie z art. 27, dochody uzyskane z najmu lub podnajmu podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej, tak jak dochody z innych źródeł przychodów. Oznacza to, że podatnik musi wykazać je w swoim rocznym zeznaniu podatkowym oraz zapłacić odpowiedni podatek dochodowy.

Różne formy najmu i dzierżawy

Warto zauważyć, że ustawa obejmuje swoim zakresem nie tylko typowe umowy najmu lokali mieszkalnych. Przepisy art. 27 mają zastosowanie do każdej formy oddania nieruchomości do odpłatnego używania przez osobę trzecią, takiej jak najem, podnajem, dzierżawa, leasing operacyjny czy użyczenie. Istotne jest, aby w zamian za udostępnienie nieruchomości uzyskiwać ekwiwalentne świadczenie pieniężne lub inne korzyści majątkowe.

Ponadto, art. 27 odnosi się nie tylko do nieruchomości w tradycyjnym rozumieniu, czyli gruntów, budynków i lokali. Dotyczy on również oddawania w najem lub dzierżawę składników majątku trwale związanych z nieruchomością, jak maszyny, urządzenia czy środki transportu.

Art. 27 ustawy o podatku dochodowym stanowi jedno z najważniejszych źródeł regulacji rozliczeń podatkowych dla właścicieli nieruchomości i innych składników majątku trwałego wykorzystywanych w celach zarobkowych.

Jak art. 27 wpływa na rozliczenie roczne PIT?

Artykuł 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma bezpośredni wpływ na roczne rozliczenia podatkowe podatników uzyskujących przychody z tytułu najmu, podnajmu i innych podobnych form udostępniania nieruchomości. Ich obowiązki i rozliczenia przy składaniu deklaracji PIT wyglądają nieco inaczej niż w przypadku dochodów z innych źródeł.

Przede wszystkim, podatnicy muszą uwzględnić w swoim zeznaniu rocznym wszystkie dochody objęte art. 27, czyli pochodzące z najmu, podnajmu, dzierżawy itp. Będą one rozliczane według skali podatkowej, podobnie jak np. dochody ze stosunku pracy. Oznacza to konieczność odpowiedniego wyliczenia podstawy opodatkowania i podatku należnego zgodnie z obowiązującymi stawkami.

Próg dochodowy Stawka podatkowa
Do 120 000 zł 17%
Powyżej 120 000 zł 32%

Podatnicy mają jednak możliwość odliczenia od przychodów z art. 27 poniesionych kosztów uzyskania przychodu, na zasadach określonych w przepisach. Mogą to być np. koszty remontów, opłaty eksploatacyjne, odsetki od kredytu na zakup nieruchomości itp. Dzięki temu do opodatkowania zostanie wykazany jedynie dochód netto, po pomniejszeniu o ponoszone wydatki.

Czytaj więcej: Scheda spadkowa a zachowek – wyłączenie ze schedy spadkowej

Kiedy stosuje się art. 27 ustawy o podatku dochodowym?

Art. 27 ustawy o podatku dochodowym znajduje zastosowanie w przypadku uzyskiwania przychodów z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy nieruchomości oraz innych umów o podobnym charakterze. Oznacza to, że przepisy te będą miały zastosowanie zawsze, gdy podatnik oddaje do odpłatnego używania przez osobę trzecią składniki swojego majątku trwałego, takie jak:

 • Lokale mieszkalne (mieszkania, domy, apartamenty)
 • Nieruchomości gruntowe (działki, grunty rolne i leśne)
 • Nieruchomości komercyjne (biura, lokale usługowe, hale produkcyjne)
 • Maszyny, urządzenia i środki transportu

Istotne jest, aby w zamian za udostępnienie tych składników majątku podatnik uzyskiwał określone świadczenie pieniężne lub inną formę wynagrodzenia majątkowego. Jeśli udostępnienie jest całkowicie nieodpłatne, np. w przypadku użyczenia mieszkania członkowi rodziny, to art. 27 nie znajdzie zastosowania.

Najem prywatny i instytucjonalny

Przepisy art. 27 mają zastosowanie zarówno w przypadku prywatnego najmu nieruchomości, jak również najmu instytucjonalnego, czyli działalności gospodarczej polegającej na wynajmowaniu lub wydzierżawianiu składników majątku trwałego. W obu tych sytuacjach dochody z najmu będą podlegały opodatkowaniu na zasadach określonych w tym artykule.

Warto jednak pamiętać, że w przypadku prowadzenia zorganizowanej działalności gospodarczej polegającej na najmie lub dzierżawie, podatnik może zdecydować się na opodatkowanie dochodów zgodnie z zasadami ogólnymi dla działalności gospodarczej, a nie na podstawie art. 27. Będzie to miało wpływ na sposób rozliczeń i wysokość należnego podatku.

Kto podlega art. 27 ustawy o podatku dochodowym?

Zdjęcie Jak art. 27 ustawy o podatku dochodowym wpływa na rozliczenia?

Przepisy art. 27 ustawy o podatku dochodowym mają zastosowanie do bardzo szerokiego grona podatników. Podlegają im zarówno osoby fizyczne osiągające dochody z tytułu najmu lub dzierżawy prywatnej, jak również przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą polegającą na wynajmie lub wydzierżawianiu nieruchomości i innych składników majątku.

Artykuł 27 będzie więc dotyczył między innymi:

 • Właścicieli mieszkań na wynajem
 • Rolników wynajmujących grunty rolne
 • Inwestorów posiadających nieruchomości komercyjne na wynajem
 • Firm leasingowych i wynajmujących maszyny i środki transportu
 • Osób prywatnych wynajmujących własne pojazdy osobom trzecim

Kluczowe jest, aby uzyskiwać przychód z tytułu odpłatnego udostępniania składników majątku trwałego innym podmiotom. Wówczas, niezależnie od skali prowadzonej działalności, podatnik będzie podlegał przepisom art. 27 w zakresie rozliczeń podatkowych z tego tytułu.

Jak obliczyć podatek zgodnie z art. 27 ustawy?

Obliczenie dokładnej kwoty podatku dochodowego należnego od przychodów z tytułu najmu, podnajmu i dzierżawy na podstawie art. 27 ustawy przebiega w kilku krokach:

1. Określenie przychodu podlegającego opodatkowaniu, czyli sumy wszystkich należności uzyskanych w danym roku z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy itp.

2. Ustalenie kosztów uzyskania przychodu, które mogą zostać odliczone od przychodu brutto. Są to np. koszty eksploatacyjne nieruchomości, remonty, odsetki od kredytu itp.

3. Obliczenie dochodu jako różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania.

4. Od uzyskanego dochodu należy obliczyć podatek według skali podatkowej:

Próg dochodowy Stawka podatkowa
Do 120 000 zł 17%
Powyżej 120 000 zł 32%

5. Od wyliczonego podatku można odliczyć odliczenia wynikające z ulg podatkowych, o ile podatnik spełnia określone warunki.

6. Ostateczna kwota podatku pomniejszona o odliczenia stanowi zobowiązanie podatkowe, które należy uiścić w odpowiednim terminie.

Przykład obliczenia

Załóżmy, że podatnik osiągnął w roku przychód z najmu lokalu mieszkalnego w wysokości 36 000 zł. Poniósł koszty eksploatacyjne w kwocie 6 000 zł. Oznacza to, że jego dochód z tego źródła wynosił 30 000 zł. Przy stawce 17%, podatek należny wyniesie 5 100 zł.

Jakie są konsekwencje nieprzestrzegania art. 27 ustawy?

Nieprzestrzeganie przepisów art. 27 ustawy o podatku dochodowym może się wiązać z poważnymi konsekwencjami dla podatnika. Nieprawidłowe rozliczenie przychodów z najmu, dzierżawy itp. jest traktowane jako uchylanie się od opodatkowania, co może skutkować dotkliwymi karami finansowymi i postępowaniem karno-skarbowym.

Podstawowe konsekwencje nieprzestrzegania art. 27 to:

 • Obowiązek dopłaty zaległego podatku wraz z odsetkami za zwłokę
 • Nałożenie kary pieniężnej w wysokości do 240% kwoty niewpłaconego podatku
 • W przypadku czynu umyślnego, możliwość wszczęcia postępowania karno-skarbowego i orzeczenia kary grzywny, a nawet kary pozbawienia wolności

Ponadto, w skrajnych przypadkach świadomego i uporczywego uchylania się od opodatkowania, urząd skarbowy może wdrożyć procedurę zabezpieczenia ewentualnego zobowiązania podatkowego poprzez zajęcie składników majątku podatnika, w tym nieruchomości będącej źródłem dochodu.

Warto więc dokładnie zapoznać się z zasadami rozliczeń podatkowych wynikającymi z art. 27 oraz każdorazowo składać roczne zeznania podatkowe, aby uniknąć dotkliwych sankcji finansowych i karnych. Prawidłowe rozliczenie się z fiskusem jest kluczowe dla zachowania zgodności z prawem podatkowym.

Podsumowanie

Jak widać, przepisy art. 27 ustawy o podatku dochodowym mają kluczowe znaczenie dla właściwego rozliczania dochodów z najmu i dzierżawy. Regulacje te określają zasady opodatkowania przychodów z tych źródeł, możliwość odliczania kosztów uzyskania przychodu oraz stawki podatku dochodowego obowiązujące w takich przypadkach. Znajomość i przestrzeganie art. 27 pozwoli na zgodne z prawem rozliczenia podatkowe oraz skorzystanie z przysługujących ulg podatkowych.

Należy pamiętać, że nieprzestrzeganie przepisów art. 27 może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i finansowych ze strony urzędu skarbowego. Dlatego tak ważne jest rzetelne wywiązywanie się z obowiązków związanych z opodatkowaniem dochodów z najmu i dzierżawy. Pozwoli to uniknąć kłopotów i zapewni spokój w kwestiach podatkowych.

Najczęstsze pytania

Tak, każdy przychód uzyskany z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy nieruchomości lub innych podobnych umów podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dotyczy to zarówno przychodów z najmu prywatnego, jak i działalności gospodarczej polegającej na wynajmie nieruchomości.

Od przychodów z najmu, dzierżawy itp. można odliczyć faktycznie poniesione i udokumentowane koszty związane z uzyskaniem tych przychodów. Mogą to być np. koszty remontów, opłaty eksploatacyjne, odsetki od kredytu na zakup nieruchomości, a także inne wydatki bezpośrednio związane z osiąganiem przychodów z tego źródła.

Tak, przychody objęte art. 27 ustawy o podatku dochodowym muszą zostać wykazane w rocznym zeznaniu podatkowym PIT. Należy uwzględnić je przy obliczaniu podstawy opodatkowania i podatku należnego. Niewykazanie tych przychodów będzie traktowane jako uchylanie się od opodatkowania i może skutkować konsekwencjami karnymi.

Tak, od dochodów objętych art. 27 ustawy można skorzystać z różnych ulg podatkowych, o ile podatnik spełnia określone warunki. Mogą to być np. ulga na dzieci, ulga rehabilitacyjna, ulga na rzecz osób niepełnosprawnych itp. Odliczenia te obniżają kwotę podatku należnego, co wpływa korzystnie na wysokość zobowiązania podatkowego.

Niewykazanie przychodów z najmu lub niewłaściwe rozliczenie podatku zgodnie z art. 27 może skutkować poważnymi konsekwencjami. Grozi za to obowiązek dopłaty zaległego podatku wraz z odsetkami, wysokie kary finansowe, a nawet postępowanie karne i kara pozbawienia wolności w przypadku umyślnego uchylania się od opodatkowania.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Co to znaczy blokada na koncie bankowym? Procedura odblokowania
 3. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 4. Wyliczanie wynagrodzenia - krok po kroku
 5. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły