Praca

Pakiet mobilności dla kierowców - Co to jest i jak działa

Autor Bruno Górecki
Bruno Górecki06.01.20248 min.
Pakiet mobilności dla kierowców - Co to jest i jak działa

Pakiet mobilności dla kierowców to zestaw nowych przepisów wprowadzonych przez Unię Europejską, które zmieniają zasady wykonywania transportu drogowego na terenie Wspólnoty. Nowe regulacje weszły w życie 28 lutego 2022 roku i wprowadzają szereg istotnych modyfikacji mających wpływ zarówno na firmy transportowe, jak i samych kierowców.

Kluczowe wnioski:
 • Pakiet mobilności zmienia dotychczasowe zasady delegowania kierowców i opłacania ich pracy.
 • Wzrosną koszty prowadzenia działalności transportowej dla firm - konieczne będzie dostosowanie się do nowych wymogów.
 • Maleje limit tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu i wydłuża się obowiązkowy tygodniowy odpoczynek dla kierowców.
 • Zmianie ulegają też przepisy dotyczące kabotażu, czyli przewozów na terenie innych państw UE.
 • Firmy i kierowcy muszą jak najszybciej dostosować się do nowych regulacji, aby uniknąć kar.

Zasady pakietu mobilności dla kierowców

Pakiet mobilności to nowe przepisy transportowe wprowadzone przez Unię Europejską, które zaczęły obowiązywać od 28 lutego 2022 roku. Reforma transportu drogowego była procedowana od 2017 roku i ostatecznie zatwierdzona po burzliwych negocjacjach pomiędzy krajami członkowskimi. Głównym celem pakietu jest wyrównanie konkurencji na rynku transportu drogowego w UE oraz poprawa warunków pracy i wynagrodzeń kierowców.

Nowe regulacje wprowadzają istotne zmiany wpływające zarówno na firmy transportowe, jak i samych kierowców. Dostosowanie się do nowych przepisów będzie wymagało poniesienia dodatkowych kosztów, a ich łamanie grozi wysokimi karami finansowymi.

Kluczowe elementy pakietu mobilności

Najważniejsze zasady wprowadzone przez pakiet mobilności, które bezpośrednio dotyczą kierowców i firm transportowych, to:

 • nowe przepisy dotyczące delegowania kierowców,
 • ograniczenie tygodniowego czasu jazdy kierowców,
 • wymóg regularnego powrotu pojazdów do kraju siedziby firmy,
 • nowe zasady dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych.

Te kluczowe zmiany mają bezpośrednie przełożenie na koszty i organizację pracy w firmach transportowych.

Nowe przepisy transportowe UE

Cały pakiet mobilności składa się z pięciu Rozporządzeń Parlamentu Europejskiego, które zaczęły obowiązywać etapowo od sierpnia 2020 roku. Najważniejsze regulacje weszły jednak w życie w 2022 roku i dokonały prawdziwej rewolucji na unijnym rynku transportu drogowego.

Najważniejszym celem reformy było zrównanie szans firm transportowych z Europy Zachodniej i Europy Środkowo-Wschodniej.

Do tej pory międzynarodowy transport drogowy opierał się na taniej sile roboczej ze Wschodu, co zakłócało konkurencję i prowadziło do patologii. Nowe przepisy mają to zmienić i wyeliminować nieuczciwe praktyki.

Główne elementy zmian

Najważniejsze przepisy pakietu mobilności, które bezpośrednio wpływają na branżę TSL w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, to między innymi:

Nowe zasady delegowania kierowców Wprowadzenie ochrony wynagrodzeń minimalnych
Większe ograniczenia dotyczące kabotażu Zakaz spania w kabinie podczas odpoczynków

Pozostałe regulacje z pakietu dotyczą kwestii technicznych, takich jak homologacja pojazdów, przepisy socjalne czy całkowity czas prowadzenia pojazdu w ciągu 2 kolejnych tygodni.

Czytaj więcej: Ciąża i Praca Przy Komputerze: Czas Pracy i Wskazówki dla Kobiet w Ciąży

Zmiany dla firm transportowych

Pakiet mobilności wymusza na firmach transportowych konieczność wprowadzenia licznych zmian w swoim modelu biznesowym, które mają na celu dostosowanie się do nowych wymogów prawnych UE oraz uniknięcie wysokich kar finansowych.

Dla polskich przedsiębiorców transportowych szczególnie dotkliwe są ograniczenia wpływające na efektywność przewozów międzynarodowych oraz możliwości ich optymalizacji np. poprzez kabotaż. Nowe przepisy diametralnie ograniczają możliwości elastycznego planowania tras przejazdów i tym samym negatywnie wpływają na realizowaną marżę z przewozów.

Konieczność podniesienia kosztów

Na firmy transportowe nałożono obowiązek zagwarantowania kierowcom wynagrodzenia minimalnego na podstawie płacy minimalnej obowiązującej w kraju, w którym wykonują oni przewóz. Przymus ten w połączeniu z pozostałymi regulacjami automatycznie przekłada się na wyższe koszty:

 • większe koszty pracy kierowców (podniesienie pensji),
 • dodatkowe obciążenia administracyjne związane z rozliczaniem czasu pracy kierowców i przestrzeganiem przepisów,
 • konieczność lepszego planowania tras i logistyki przewozów z uwagi na ograniczenia dotyczące kabotażu.

Pakiet mobilności oznacza zatem, że firmy transportowe stoją przed koniecznością gruntownej restrukturyzacji swojego modelu biznesowego i strategii działania w celu uniknięcia bankructwa i utraty klientów na rzecz konkurencji.

Nowe zasady delegowania kierowców

Pakiet mobilności dla kierowców - Co to jest i jak działa

Jedną z najistotniejszych zmian wprowadzonych przez pakiet mobilności są nowe przepisy dotyczące delegowania kierowców, które bezpośrednio wpływają na koszty pracownicze przewoźników.

Delegowanie to sytuacja, kiedy kierowca zatrudniony w jednym kraju UE jedzie do innego kraju Wspólnoty w celu wykonania tam przewozu drogowego. W przeszłości umożliwiało to firmom transportowym z Europy Środkowo-Wschodniej konkurowanie z zachodnimi przedsiębiorcami dzięki korzystaniu z tańszej siły roboczej ze Wschodu.

Zmiany w zasadach delegowania

Najważniejsze zmiany w przepisach dotyczących delegowania kierowców na mocy pakietu mobilności to:

 • ograniczenie okresu delegowania do 3 miesięcy,
 • obowiązek zagwarantowania minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w kraju przyjmującym,
 • konieczność zapewnienia zakwaterowania na koszt firmy w trakcie delegowania.

Oznacza to drastyczny wzrost kosztów pracy, który przewoźnicy muszą teraz uwzględnić w swoich kalkulacjach przychodów i rozliczeniach z klientami.

Wpływ na firmy transportowe

Opisane wyżej rewolucyjne zmiany w zasadach delegowania kierowców oznaczają, że:

polscy przewoźnicy muszą podnieść pensje kierowców, spada efektywność ekonomiczna przewozów międzynarodowych,
konieczne są zmiany umów i benefitów dla kierowców (zakwaterowanie), wzrastają koszty administracyjne związane z rozliczaniem delegowania.

Tym samym zmniejsza się konkurencyjność polskich firm TSL na arenie międzynarodowej. Pakiet mobilności uderza bezpośrednio w model biznesowy oparty na taniej sile roboczej ze Wschodu.

Wpływ pakietu na wynagrodzenia

Jednym z głównych założeń pakietu mobilności było wyrównanie stawek wynagrodzeń kierowców w całej Europie i wyeliminowanie patologii związanej z oferowaniem głodowych pensji kierowcom-nomadom z Europy Środkowo-Wschodniej.

Wzrost minimalnych stawek

Wynagrodzenia kierowców delegowanych muszą teraz odpowiadać płacy minimalnej obowiązującej w państwie przyjmującym. Ponadto i tak już rosnące stawki za fracht dodatkowo windowane są w górę przez postcovidowy boom transportowy i inflację. W efekcie następuje wzrost kosztów pracy, który przekłada się na:

 • wyższe pensje dla kierowców - nawet dwu-, trzykrotnie
 • wyższe oczekiwania płacowe kierowców
 • presję na wzrost wynagrodzeń także w transporcie krajowym

Zmiany umów o pracę

W związku ze zmianami firmom transportowym opłaca się przechodzić z outsourcingu pracowników i umów cywilno-prawnych na etaty. Ułatwia to spełnienie nowych obowiązków w zakresie:

 • agwarantowania minimalnego wynagrodzenia zgodnego z prawem kraju przyjmującego
 • zapewnienia zakwaterowania podczas delegowania

Konsekwencje dla przedsiębiorstw

Pakiet mobilności ma daleko idące konsekwencje dla funkcjonowania firm z branży TSL, szczególnie małych polskich przedsiębiorstw transportowych działających w transporcie międzynarodowym.

Przewoźnicy muszą dostosować się do nowych przepisów i modelu biznesowego opartego na europejskich, a nie wschodnich stawkach pracy. W przeciwnym razie grożą im wysokie sankcje finansowe ze strony UE oraz utrata kontraktów na rzecz zachodnich konkurentów.

Główne problemy dla firm

Do najpoważniejszych problemów, z jakimi borykają się obecnie polskie firmy transportowe w związku z pakietem mobilności, należą:

 • gwałtowny wzrost kosztów pracy kierowców,
 • ograniczenie marży i zyskowności przewozów międzynarodowych,
 • konieczność reorganizacji łańcucha dostaw i logistyki.
Zmniejszenie przewagi efektywności kosztowej Duże wyzwania administracyjne
Ryzyko utraty klientów i kontraktów transportowych Zagrożenie sankcjami finansowymi za nieprzestrzeganie przepisów

Wszystko to stawia pod znakiem zapytania opłacalność i sens dalszego funkcjonowania wielu firm TSL w dotychczasowym kształcie.

Konieczność zmian

Aby przetrwać ten trudny czas przewoźnicy muszą dokonać strategicznych zmian w swoim modelu biznesowym. Optymalizacja kosztów, Europeanizacja stawek kierowców, poszukiwanie nowych przewag konkurencyjnych, zwiększenie efektywności transportu multimodalnego - to tylko niektóre z koniecznych kierunków rozwoju.

Podsumowanie

Pakiet mobilności dla kierowców to przełomowe przepisy, które weszły w życie w 2022 roku, rewolucjonizując rynek transportu drogowego w UE. Nowe regulacje wymuszają na firmach i kierowcach daleko idące zmiany, których celem jest europeizacja stawek i warunków pracy.

Kluczowe elementy pakietu mobilności zmieniają dotychczasowe zasady delegowania kierowców, ograniczają czas ich pracy i nakładają nowe obowiązki na firmy transportowe. Przekłada się to na wzrost kosztów działalności i malejącą opłacalność przewozów międzynarodowych.

Przepisy mobilności wymuszają podniesienie wynagrodzeń kierowców do poziomu europejskiego, co oznacza nawet kilkukrotny wzrost pensji. Przewoźnicy muszą gruntownie zmienić swój model biznesowy, aby dostosować się do nowej rzeczywistości.

Pakiet mobilności znacząco utrudnia funkcjonowanie polskim firmom transportowym na arenie międzynarodowej. Aby przetrwać, przedsiębiorcy muszą optymalizować koszty, szukać nowych przewag konkurencyjnych i dostosować zasady pracy do europejskich standardów.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-outline
Ocena: 3.33 Liczba głosów: 3

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Co to znaczy blokada na koncie bankowym? Procedura odblokowania
 3. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 4. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 5. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły