Prawo

Podatek dochodowy: Jak obliczyć należność? Praktyczne wskazówki

Autor Grzegorz Woźniak
Grzegorz Woźniak19.03.20246 min.
Podatek dochodowy: Jak obliczyć należność? Praktyczne wskazówki

Ile jest podatku dochodowego - to pytanie zaprzątające umysły wielu Polaków każdego roku w okresie rozliczeniowym. Obliczanie zobowiązań podatkowych może nastręczać pewnych trudności, dlatego w tym artykule kompleksowo wyjaśnimy, jak krok po kroku rozliczyć należny podatek dochodowy. Przedstawimy praktyczne wskazówki, stawki i terminy obowiązujące w 2024 roku zarówno dla osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. Dzięki tym informacjom rozliczenie pit nie będzie już stanowiło dla Ciebie problemu.

Kluczowe wnioski:

 • Wysokość należnego podatku dochodowego zależy od uzyskanych przychodów oraz przysługujących kosztów i ulg.
 • Pracownicy rozliczają podatek zgodnie ze skalą podatkową, liczoną od dochodu po odliczeniach.
 • Przedsiębiorcy mogą wybrać opodatkowanie według skali lub ryczałtem od przychodów.
 • Zeznania roczne PIT należy złożyć do końca kwietnia roku następnego.
 • Wysokie odliczenia przysługują m.in. rodzicom, osobom niepełnosprawnym i inwestującym w mieszkania.

Kto musi płacić ile jest podatku dochodowego? Jakie dochody podlegają

Obowiązek zapłaty podatku dochodowego spoczywa na każdej osobie fizycznej, która w danym roku podatkowym osiągnęła dochód podlegający opodatkowaniu. Może to być dochód ze stosunku pracy, działalności gospodarczej, najmu, kapitałów czy innych źródeł przychodów. Nie ma znaczenia, czy jest się rezydentem podatkowym w Polsce, czy zagranicą – każdy osiągnięty przez nas dochód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega opodatkowaniu zgodnie z przepisami.

Do źródeł przychodów należą między innymi: wynagrodzenie ze stosunku pracy lub umów cywilnoprawnych, działalność gospodarcza, kapitały pieniężne (odsetki, dywidendy), najem lub dzierżawa nieruchomości, prawa autorskie i majątkowe, odprawy czy świadczenia emerytalne. Każdy tego typu dochód musi zostać odpowiednio rozliczony i opodatkowany. Wyjątkiem są przychody zwolnione z podatku dochodowego, do których zaliczają się na przykład niektóre świadczenia rodzinne czy alimenty.

Dochody zagraniczne a podatek w Polsce

Rezydenci podatkowi w Polsce mają obowiązek rozliczać się nie tylko z dochodów osiągniętych na terytorium naszego kraju, ale również tych uzyskanych za granicą. W przypadku obcokrajowców zamieszkujących w Polsce co do zasady opodatkowaniu podlega jedynie przychód osiągnięty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli jednak nierezydent przebywał na terytorium Polski ponad 183 dni w roku podatkowym, to wówczas cały jego dochód, niezależnie od źródła pochodzenia, jest objęty obowiązkiem podatkowym w Polsce na takich samych zasadach jak dla rezydentów podatkowych.

Co odliczyć od ile jest podatku dochodowego? Koszty, ulgi i odliczenia

W celu ustalenia właściwej wysokości podatku dochodowego należnego do zapłaty, nie możemy opierać się jedynie na kwocie przychodu. Od osiągniętego dochodu należy bowiem odjąć koszty jego uzyskania, jak również skorzystać z przysługujących ulg i odliczeń. Dopiero po dokonaniu tych operacji otrzymamy właściwą kwotę, od której zostanie naliczony podatek.

Do typowych kosztów uzyskania przychodu zalicza się między innymi składki na ubezpieczenia społeczne, koszty dojazdu do pracy czy wydatki na materiały i narzędzia niezbędne do wykonywania obowiązków służbowych. W przypadku uzyskiwania dochodów z najmu będą to remonty, opłaty eksploatacyjne, odsetki od kredytu na zakup nieruchomości. Przedsiębiorcy mogą odliczyć koszty zakupu materiałów, energii, usług obcych czy wynagrodzenia personelu.

Warto pamiętać, że nawet wydatki na zdrowie, Internet czy samochód osobowy mogą zostać częściowo odliczone od podatku jako koszty uzyskania przychodu - pod warunkiem, że znajduje to odzwierciedlenie w działalności zarobkowej.

Oprócz kosztów od dochodu możemy również odjąć przysługujące nam ulgi i odliczenia. Jedną z najpopularniejszych jest ulga na dziecko, dzięki której od podatku możemy odliczyć określoną kwotę na każde wychowywane dziecko.

Czytaj więcej: VAT: Podstawowe informacje o podatku wartości dodanej dla Ciebie

Ile jest podatku dochodowego dla pracowników? Skala podatkowa a zaliczki

Podatek dochodowy dla osób fizycznych obliczany jest za pomocą dwustopniowej skali podatkowej. W 2024 roku pierwsza stawka 17% obejmuje dochody do 120 000 zł, natomiast powyżej tej kwoty dochody opodatkowane są stawką 32%.

Przedział dochodów Stawka podatkowa
Do 120 000 zł 17%
Powyżej 120 000 zł 32%

Należy jednak pamiętać, że w przypadku pracowników zatrudnionych na etacie podatek dochodowy odprowadzany jest już w formie comiesięcznych zaliczek, potrącanych przez pracodawcę. Ostateczne rozliczenie i obliczenie należnego podatku następuje dopiero podczas składania rocznego zeznania podatkowego PIT.

Wówczas do wyliczonych rocznych dochodów z każdego źródła przychodu stosuje się powyższą skalę podatkową, a następnie kwotę podatku do zapłaty pomniejsza się o zaliczki odprowadzone przez płatnika (najczęściej pracodawcę).

Stawki ile jest podatku dochodowego dla firm i przedsiębiorców w 2024

Zdjęcie Podatek dochodowy: Jak obliczyć należność? Praktyczne wskazówki

Nieco inaczej wygląda opodatkowanie dla przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą. W ich przypadku mamy do czynienia z podatkiem dochodowym od osób prawnych, czyli CIT. W 2024 roku stawka podatku CIT wynosi 19%. Przedsiębiorcy mogą jednak zdecydować się na rozliczenie według stawek podatku dochodowego od osób fizycznych.

 • Tradycyjna działalność gospodarcza – 19% CIT
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – od 2% do 17% przychodów w zależności od rodzaju działalności
 • Podatek liniowy – 19% od dochodu
 • Skala podatkowa (17% lub 32% ) – jak w przypadku osób fizycznych

Jak widać, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mają do wyboru kilka form opodatkowania. Decyzja w tej kwestii zależy od indywidualnej sytuacji podatnika i powinna zostać dokładnie przeanalizowana.

Kiedy zapłacić ile jest podatku dochodowego? Terminy i deklaracje PIT

Roczne zeznanie podatkowe za dany rok należy złożyć do końca kwietnia roku następnego. Jest to ostateczny termin zarówno na rozliczenie się, jak i na dokonanie ewentualnej dopłaty brakującej kwoty podatku dochodowego. W przypadku np. roku 2023, mamy czas na złożenie PIT do 30 kwietnia 2024 roku.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek comiesięcznego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy do 20. dnia każdego miesiąca. Ich wysokość uzależniona jest od dochodu osiągniętego w poprzednim miesiącu lub kwartale.

Do rozliczenia podatku dochodowego dla poszczególnych źródeł przychodów służą następujące formularze:

 • PIT-37 – podstawowa deklaracja dla pracowników i zleceniobiorców
 • PIT-36 – dochody z działalności gospodarczej
 • PIT-28 – przychody z kapitałów (odsetki, dywidendy)
 • PIT-39 – dochody zagraniczne

Jeżeli zeznanie zostanie złożone po terminie, a podatnik będzie musiał dopłacić kwotę do urzędu skarbowego, naliczone zostaną odsetki za zwłokę od niezapłaconej w terminie należności.

Ile jest podatku dochodowego dla osób na emeryturze lub rencie? Krok po kroku

Również świadczenia emerytalne i rentowe podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Przy czym wysokość podatku zależy od łącznej kwoty dochodów, jakie uzyskuje dana osoba. Aby obliczyć podatek dochodowy od emerytury lub renty, należy wykonać następujące kroki:

 1. Zsumować wszystkie dochody opodatkowane podatkiem dochodowym (emerytura, renta, inne źródła przychodów) uzyskane w danym roku podatkowym.
 2. Od uzyskanej kwoty odjąć koszty uzyskania przychodów oraz skorzystać z przysługujących ulg i odliczeń.
 3. Do pozostałej kwoty dochodu zastosować odpowiednią stawkę podatkową (17% lub 32% ).
 4. Od wyliczonej kwoty podatku odjąć zaliczki na podatek już odprowadzone przez płatnika (ZUS lub KRUS).

Dodatkowo osoby na emeryturze mogą skorzystać ze zwiększonego progu podatkowego, który w 2024 roku wynosi 60 000 zł. Do tej kwoty ich dochód jest opodatkowany stawką 17%, dopiero gdy przekroczy 60 000 zł, zastosowana zostanie wyższa stawka 32%.

Podsumowanie

Dla wielu osób obliczanie podatku dochodowego wydaje się skomplikowanym zadaniem. Jednak po zapoznaniu się z obowiązującymi przepisami i wskazówkami przedstawionymi w tym materiale, proces ten staje się znacznie bardziej przejrzysty. Kluczową kwestią jest zrozumienie, jakie dochody podlegają opodatkowaniu oraz od jakich kwot możemy dokonywać odliczeń i stosować ulgi.

Na wysokość należnego ile jest podatku dochodowego wpływa również forma opodatkowania – czy rozliczamy się na podstawie skali podatkowej, ryczałtu czy podatku liniowego. Warto również pamiętać o terminach składania deklaracji i wpłaty zobowiązań. Dzięki znajomości tych zasad rozliczenie pit nie będzie już stanowiło dla Ciebie problemu.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Co to znaczy blokada na koncie bankowym? Procedura odblokowania
 3. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 4. Wyliczanie wynagrodzenia - krok po kroku
 5. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły