Biznes

Pomoc de minimis: Jakie wsparcie oferuje dla przedsiębiorców?

Autor Kinga Górecka
Kinga Górecka22.03.20249 min.
Pomoc de minimis: Jakie wsparcie oferuje dla przedsiębiorców?

Pomoc de minimis co do wsparcia dla firm regulowana jest przez przepisy unijne i polskie prawo. Jej głównym celem jest wspomaganie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw poprzez różne formy dotacji i preferencyjnych pożyczek. Aby skorzystać z programu "de minimis", firmy muszą spełnić określone kryteria oraz przestrzegać ściśle zdefiniowanych zasad.

Kluczowe wnioski:
 • Dotacje de minimis są rodzajem bezzwrotnej pomocy publicznej dla firm. Środki przyznawane są na określone cele, np. rozwój działalności.
 • Istnieje limit wysokości dofinansowania, którego przedsiębiorstwo nie może przekroczyć w danym okresie czasu. Obecnie wynosi on 200 tys. euro.
 • Firmy ubiegające się o wsparcie de minimis muszą spełniać szereg kryteriów, np. nie zalegać ze składkami i podatkamii.
 • Przedsiębiorcy są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wszystkich otrzymanych dotacji de minimis i ich prawidłowego rozliczania.
 • Naruszenie zasad programu grozi koniecznością zwrotu całej kwoty dotacji wraz z odsetkami.

Pomoc de minimis co do wysokości oraz warunków

Wsparcie w ramach pomocy de minimis oferowane jest na ściśle określonych warunkach. Podlega bowiem przepisom unijnym, które precyzyjnie opisują zasady przyznawania i rozliczania tego rodzaju dotacji. Jednym z kluczowych kryteriów jest limit kwotowy, który żadna firma nie może przekroczyć.

Dotacje de minimis to szczególna forma wsparcia publicznego, która nie wymaga wcześniejszej notyfikacji Komisji Europejskiej. Wynika to z faktu, że uznawana jest za pomoc o znikomym wpływie na konkurencję. Jednakże by faktycznie taki wpływ był ograniczony, wprowadzono limity kwotowe dla beneficjentów.

Zgodnie z aktualnymi regulacjami, całkowita wartość pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorstwa nie może przekroczyć 200 tys. euro w okresie 3 lat podatkowych. To maksymalna kwota, jaką firma może otrzymać w ramach programu w tym przedziale czasowym, niezależnie od liczby dotacji i ich źródeł finansowania.

Warunki otrzymania wsparcia

Oprócz nieprzekroczenia limitu kwotowego, aby otrzymać pomoc de minimis, przedsiębiorca musi spełnić szereg innych wymogów. Kluczowe z nich to prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niezaleganie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i podatkami.

Ważne jest również, aby firma nie znajdowała się w trudnej sytuacji ekonomicznej, rozumianej jako stan niewypłacalności. Ponadto, przedsiębiorstwo nie może podlegać nakazowi zwrotu wcześniejszej pomocy publicznej, uznanej przez Komisję Europejską za niezgodną z prawem oraz wspólnym rynkiem.

Pomoc de minimis co do limit kwotowy w Polsce

W Polsce pomoc de minimis przyznawana jest na mocy rozporządzenia Komisji Europejskiej, ale jej szczegółowe warunki regulowane są przez przepisy krajowe. To one określają dokładną wysokość limitu kwotowego oraz sposób jego obliczania dla poszczególnych przedsiębiorstw.

Obecnie obowiązujące prawo stanowi, że limit pomocy de minimis dla jednego beneficjenta wynosi 200 tys. euro w okresie 3 kolejnych lat podatkowych. Kwota ta dotyczy całkowitej wartości wsparcia de minimis uzyskanego z różnych źródeł w tym przedziale czasowym.

Próg ten jest stały i nie zależy od wielkości przedsiębiorstwa ani jego sytuacji finansowej. Obowiązuje zatem w równym stopniu mikrofirmy, małe przedsiębiorstwa, jak i średnie oraz duże podmioty gospodarcze.

Pomoc de minimis stanowi szczególną kategorię wsparcia publicznego, uznawaną za pomoc o znikomym wpływie na konkurencję i wymianę handlową między państwami członkowskimi UE.

Dotacje i pożyczki preferencyjne w ramach pomocy de minimis przyznawane są najczęściej ze środków pochodzących z budżetu państwa lub samorządów lokalnych. Jednakże przy ich obliczaniu bierze się pod uwagę również wsparcie uzyskane z funduszy Unii Europejskiej.

Czytaj więcej: Wzór referencji dla firmy - List referencyjny dla firmy

Pomoc de minimis co do różnica między dotacjami

Pomoc udzielana w ramach pomocy de minimis może przybierać różne formy, ale najczęściej występuje jako bezzwrotne dotacje lub preferencyjne pożyczki. Istnieją jednak wyraźne różnice między tymi dwoma rodzajami dofinansowania.

Dotacje de minimis Pożyczki preferencyjne de minimis
Przyznawane są w formie bezzwrotnej pomocy finansowej. Udzielane są na preferencyjnych warunkach, np. z niższym oprocentowaniem lub dłuższym okresem spłaty.
Najczęściej przeznaczane są na realizację określonych inwestycji lub projektów. Środki mogą być wykorzystane na dowolny cel związany z działalnością gospodarczą.
Nie wymagają spłaty, pod warunkiem prawidłowego rozliczenia. Beneficjent zobowiązany jest do spłaty pożyczki w określonym terminie.

Pomimo różnic w charakterze tych dwóch form wsparcia, przy obliczaniu całkowitej kwoty pomocy de minimis otrzymanej przez przedsiębiorcę bierze się pod uwagę zarówno dotacje, jak i subsydia pożyczkowe. Suma wszystkich tych środków nie może przekroczyć ustalonego limitu.

Przykładowe programy pomocowe

Obie formy pomocy de minimis dostępne są w wielu programach pomocowych, jak np. Polska Wschodnia, Pierwszy Biznes, Go to Brand czy Akademia Menadżera Innowacji. Mogą z nich korzystać przedsiębiorcy realizujący projekty inwestycyjne, wdrażający innowacje lub podejmujący działania promujące markę firmy.

Pożyczki preferencyjne w ramach wsparcia de minimis oferują m.in. fundusze pożyczkowe działające przy Banku Gospodarstwa Krajowego lub lokalnych instytucjach otoczenia biznesu. Ich celem jest ułatwienie firmom dostępu do kapitału obrotowego i środków na rozwój.

Pomoc de minimis co do obowiązki beneficjentów

Zdjęcie Pomoc de minimis: Jakie wsparcie oferuje dla przedsiębiorców?

Otrzymanie dotacji lub pożyczki preferencyjnej w ramach pomocy de minimis wiąże się z pewnymi obowiązkami, które muszą wypełnić beneficjenci programu. Głównym z nich jest prawidłowe rozliczenie i udokumentowanie wydatków poniesionych ze wspartych środków.

 • Szczegółowa ewidencja wszystkich otrzymanych form pomocy de minimis w okresie ostatnich 3 lat podatkowych.
 • Przedstawienie dokumentów potwierdzających przeznaczenie środków zgodnie z celem projektu.
 • Przechowywanie dokumentacji związanej z uzyskaną pomocą przez wymagany okres czasu.
 • Udzielanie informacji i udostępnianie dokumentów na żądanie organów kontrolnych.

Oprócz powyższych obowiązków, beneficjenci pomocy de minimis muszą przestrzegać również wszelkich innych warunków wynikających z umowy dotacyjnej lub pożyczkowej. Dotyczyć one mogą np. utrzymania okresu trwałości projektu lub zachowania określonych wskaźników przez ustalony czas.

Niewypełnienie któregokolwiek z tych obowiązków może skutkować nakazaniem przez organ przyznający dotację zwrotu całości lub części przyznanego dofinansowania. W skrajnych przypadkach może również wiązać się z zastosowaniem sankcji prawnych wobec beneficjenta.

Pomoc de minimis co do wykluczenia z programu

Przepisy unijne i krajowe dokładnie określają również przypadki, w których przedsiębiorca nie może ubiegać się o pomoc de minimis. Część z nich ma charakter bezwzględny i stanowi podstawę do obligatoryjnego wykluczenia podmiotu z możliwości otrzymania wsparcia.

Jedną z głównych przesłanek dyskwalifikujących jest pozostawanie w trudnej sytuacji ekonomicznej, rozumianej jako stan niewypłacalności przedsiębiorstwa. Pomoc de minimis nie może być również przyznana firmom, wobec których toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne.

Kolejnym istotnym warunkiem jest niezaleganie ze zobowiązaniami publiczno-prawnymi, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne oraz podatkami. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zaległości w tym zakresie, przedsiębiorca automatycznie traci szansę na dotację lub pożyczkę preferencyjną.

Warto również wiedzieć, że pomoc de minimis nie przysługuje podmiotom działającym w obszarze wyłączonym z jej zakresu. Dotyczy to przede wszystkim sektorów związanych z produkcją podstawowych produktów rolnych oraz działalnością gospodarczą w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu tych towarów.

Pomoc publiczna uznana za niezgodną z prawem

Innym powodem do wykluczenia z programu pomocy de minimis jest fakt posiadania nierozliczonego obowiązku spłaty wcześniejszej pomocy publicznej. Ma to miejsce w przypadku, gdy Komisja Europejska stwierdzi wcześniej, że określona pomoc była niezgodna z prawem oraz ze wspólnym rynkiem.

Sytuacja taka dotyczy zarówno głównego beneficjenta, jak i wszystkich innych podmiotów, które skorzystały z tej samej, nielegalnej pomocy. Podlegają oni wówczas obowiązkowi zwrotu nienależnie pobranego dofinansowania, a do czasu uregulowania długu, nie mogą otrzymywać żadnego kolejnego wsparcia publicznego.

Pomoc de minimis co do procedura składania wniosków

Firmy zainteresowane uzyskaniem wsparcia de minimis muszą przejść przez określoną procedurę aplikacyjną. Polega ona na złożeniu wniosku, załączników i niezbędnych oświadczeń, a następnie oczekiwaniu na jego rozpatrzenie przez podmiot przyznający dofinansowanie.

Wnioski o pomoc de minimis składa się u operatorów poszczególnych programów pomocowych. Może to być zarówno jednostka administracji centralnej, np. urząd marszałkowski, jak i lokalna instytucja wspierania biznesu. Termin i sposób ich składania określany jest oddzielnie dla danego naboru wniosków.

Etap procedury Opis
Złożenie wniosku Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami musi zostać złożony w wyznaczonym terminie i miejscu.
Ocena formalna Sprawdzenie kompletności dokumentacji oraz spełnienia podstawowych kryteriów dostępu.
Ocena merytoryczna Analiza treści wniosku, wykonalności projektu i zgodności z celami programu.
Decyzja Podjęcie rozstrzygnięcia o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy.
Podpisanie umowy W przypadku pozytywnej decyzji - zawarcie umowy i określenie dalszych obowiązków.

Wszelkie niezbędne formularze i dokumenty dostępne są na stronach internetowych poszczególnych programów wsparcia de minimis. Zawierają one również szczegółowe informacje o aktualnie trwających naborach, wymaganiach i kryteriach oceny wniosków.

Podsumowanie

Pomoc de minimis to ważne źródło dofinansowania dla przedsiębiorców. Przyznawana jest w postaci bezzwrotnych dotacji lub preferencyjnych pożyczek. Aby z niej skorzystać, firmy muszą spełniać określone warunki i przestrzegać limitów kwotowych. Obowiązki i procedury związane ze wsparciem są ściśle regulowane.

Każdy przedsiębiorca rozważający pomoc de minimis co to za źródło finansowania, powinien dobrze zapoznać się z jej zasadami. Pozwoli to na uniknięcie problemów z rozliczeniem dotacji lub niedopuszczalnym przekroczeniem limitów kwotowych. Jeśli wymagania zostaną spełnione, pomoc de minimis może znacząco wesprzeć rozwój firmy.

Najczęstsze pytania

Pomoc de minimis to szczególna forma bezzwrotnego wsparcia finansowego dla firm z sektora MŚP. Jest uznawana za pomoc o znikomym wpływie na konkurencję i wymianę handlową między krajami UE. W Polsce przyjmuje postać dotacji i preferencyjnych pożyczek na realizację różnych projektów gospodarczych.

Obecnie obowiązujący limit wsparcia de minimis dla jednego przedsiębiorcy to 200 tys. euro w okresie 3 kolejnych lat podatkowych. Limit ten dotyczy łącznej wartości pomocy otrzymanej ze wszystkich źródeł, zarówno w formie dotacji, jak i pożyczek preferencyjnych.

Do kluczowych wymagań należą: prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium RP, niezaleganie ze składkami i podatkami, a także nienalezenie do sektora wyłączonego z pomocy de minimis. Ważne jest też niepozostawanie w trudnej sytuacji ekonomicznej i nieposiadanie nieuregulowanych zobowiązań z tytułu zwrotu wcześniejszej pomocy publicznej.

Beneficjenci programu muszą m.in. prawidłowo rozliczyć i udokumentować poniesione wydatki, prowadzić szczegółową ewidencję uzyskanej pomocy oraz przechowywać związaną z nią dokumentację. Mają także obowiązek udzielania informacji organom kontrolnym na ich żądanie.

Wnioski o wsparcie de minimis składa się u operatorów poszczególnych programów pomocowych. Mogą to być zarówno instytucje krajowe, np. urzędy marszałkowskie, jak i lokalne podmioty wspierania biznesu. Ścieżka aplikacyjna oraz wymagana dokumentacja określane są osobno dla każdego naboru wniosków.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Wyliczanie wynagrodzenia - krok po kroku
 3. Tygodniowy odpoczynek kierowcy - Skrócony wzór i porady
 4. Nadgodziny w porze nocnej - Najlepsze praktyki i porady
 5. Zgoda rodziców na pracę małoletniego - wzór zgody i wymogi

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

ISZTAR4: Czym jest i jak funkcjonuje ten system informatyczny?
BiznesISZTAR4: Czym jest i jak funkcjonuje ten system informatyczny?

ISTAR4 to zaawansowany system informatyczny integrujący zarządzanie procesami biznesowymi, analizę danych i wiele innych funkcji w jednym pakiecie. Zwiększ wydajność, obniż koszty i lepiej kontroluj operacje swojej firmy dzięki temu kompleksowemu i dostosowywaalnemu narzędziu.

CEIDG: Jak efektywnie szukać informacji o firmach w rejestrze?
BiznesCEIDG: Jak efektywnie szukać informacji o firmach w rejestrze?

Ceidg szukaj to narzędzie umożliwiające pełną weryfikację firm dzięki dostępowi do historii wpisów i aktualnego statusu podmiotów w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Dowiedz się, jak efektywnie wyszukiwać informacje o firmach w rejestrze ceidg wyszukaj.