Rozwój

Populacja Polski: Ile osób mieszka w Polsce? Aktualne statystyki

Autor Kinga Górecka
Kinga Górecka25.03.202411 min.
Populacja Polski: Ile osób mieszka w Polsce? Aktualne statystyki

Ile osób jest w Polsce? To kluczowe pytanie dla zrozumienia struktury społecznej i gospodarczej naszego kraju. Znajomość liczby mieszkańców ma znaczenie dla wielu dziedzin życia - od planowania usług publicznych, przez pomoc społeczną, po rozwój infrastruktury i rynku pracy. W tym artykule przedstawimy najnowsze dane dotyczące populacji w Polsce oraz analizę trendów demograficznych, które kształtują naszą współczesną rzeczywistość.

Kluczowe wnioski:
 • Według ostatniego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, w Polsce mieszka około 38 milionów obywateli.
 • Największa koncentracja ludności znajduje się w dużych miastach oraz na terenach Śląska i Małopolski.
 • W ostatnich latach obserwujemy spadek przyrostu naturalnego oraz starzenie się społeczeństwa.
 • Polska należy do grupy państw europejskich zmagających się z problemem niżu demograficznego.
 • Prognozy wskazują, że bez zmian w trendach, populacja Polski zacznie się kurczyć po 2050 roku.

Gęstość zaludnienia w Polsce: Gdzie mieszka najwięcej ludzi?

Kiedy zadajemy pytanie "ile osób jest w Polsce", ważne jest również zbadanie, w jaki sposób ta populacja rozmieszczona jest na terenie naszego kraju. Gęstość zaludnienia w Polsce charakteryzuje się sporymi różnicami regionalnymi, które odzwierciedlają różnice w warunkach życia, dostępie do miejsc pracy oraz infrastrukturze między miastami a obszarami wiejskimi.

Według danych GUS, średnia gęstość zaludnienia w Polsce wynosi 123 osoby na kilometr kwadratowy. Jednak ta wartość zmienia się znacząco w zależności od regionu. Najgęściej zaludnionymi województwami są śląskie (366 os/km2) oraz małopolskie (228 os/km2), co wynika z obecności dużych miast jak Kraków, Katowice czy Sosnowiec.

Z drugiej strony, najrzadziej zaludnionymi obszarami są województwa warmińsko-mazurskie oraz zachodniopomorskie, gdzie gęstość zaludnienia wynosi poniżej 80 osób na kilometr kwadratowy. Niskie wartości obrazują mniejszą liczbę dużych ośrodków miejskich oraz dominację terenów rolniczych.

Migracje wewnętrzne a rozkład populacji

Rozkład ludności w Polsce w dużej mierze kształtowany jest przez migracje wewnętrzne, czyli przepływy ludzi między miastami a obszarami wiejskimi oraz pomiędzy różnymi regionami kraju. Głównym motorem tych ruchów są możliwości zatrudnienia, dostęp do usług oraz ogólny poziom życia.

W ostatnich latach obserwujemy trend odpływu ludności ze wsi do większych miast. Wiąże się to z poszukiwaniem lepszych perspektyw zawodowych i edukacyjnych w skupiskach miejskich. Miasta takie jak Warszawa, Kraków, Wrocław czy Trójmiasto stanowią magnesy przyciągające młodych mieszkańców innych regionów.

Ile osób zamieszkuje polskie miasta a ile wieś?

Rozkład populacji między obszarami miejskimi a wiejskimi jest jednym z kluczowych czynników określających charakter społeczeństwa. W Polsce od lat możemy zaobserwować trend urbanizacyjny, który wpływa na dystrybucję zasobów ludzkich oraz ciągłą przebudowę struktury demograficznej kraju.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce mieszka ok. 23 miliony ludzi w miastach, co stanowi około 60,4% całkowitej populacji. Pozostałe 39,6% obywateli, czyli około 15 milionów osób, zamieszkuje tereny wiejskie. Te wartości plasują Polskę poniżej średniej unijnej, w której 72% społeczeństwa to mieszczuchy.

Miasta są nie tylko miejscem zamieszkania, ale stanowią również centra gospodarcze, edukacyjne i kulturalne Polski. Wraz z procesem urbanizacji wzrasta popyt na wysokiej jakości usługi publiczne oraz nowoczesną infrastrukturę.

Wysoki stopień urbanizacji występuje przede wszystkim w centralnej i południowej części kraju. Województwa o największym udziale ludności miejskiej to śląskie (77%), małopolskie (64%) oraz dolnośląskie (70%). Z kolei najmniejszy odsetek mieszkańców miast mają województwa: podlaskie (59%), lubelskie (46%) czy warmińsko-mazurskie (60%).

Suburbanizacja a rozlewanie się miast

Pomimo iż wskaźnik urbanizacji w Polsce rośnie, to w ostatnich latach obserwujemy również trend suburbanizacji, czyli migracji ludności z centrów miejskich na przedmieścia i strefy przyszłej ekspansji. Dzieje się tak głównie wokół największych ośrodków miejskich, takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław czy Trójmiasto.

Głównym powodem tego zjawiska jest dążenie do poprawy warunków życia i osiągnięcia równowagi między zaciszem podmiejskiej okolicy a bliskością korzyści płynących z centrum aglomeracji. Dogodna komunikacja miejska wspiera decyzje obywateli o wyprowadzce, jednak generuje to wyzwania związane z zaspokojeniem rosnących potrzeb infrastrukturalnych obszarów przygranicznych wobec miast.

Miasto Liczba ludności % ludności kraju
Warszawa 1 794 166 4,6%
Kraków 780 195 2,0%
Łódź 672 624 1,7%
Wrocław 642 869 1,7%

Tabela powyżej przedstawia ludność w czterech największych polskich miastach. Widać wyraźną dominację Warszawy, która jako stolica i centrum gospodarcze kraju, zamieszkana jest przez blisko 1,8 miliona osób.

Czytaj więcej: Inflacja w Polsce: Aktualne dane i prognozy ekonomiczne

Przyrost naturalny a struktura wiekowa społeczeństwa

Mówiąc o populacji Polski i ile osób jest w Polsce, nie można pominąć tematu przyrostu naturalnego oraz zmian w strukturze wiekowej społeczeństwa. Te czynniki demograficzne mają bowiem ogromny wpływ na kształt naszego państwa, zarówno pod względem ekonomicznym, jak i społecznym.

Polska od lat zmaga się z problemem niskiego przyrostu naturalnego. W 2021 roku wyniósł on zaledwie 0,2‰, co w liczbach bezwzględnych oznacza wzrost populacji o około 7,5 tys. osób. Dla porównania, w rekordowym 1983 roku, przyrost naturalny sięgał 8,3‰.

 • Niska dzietność Polek - w 2021 roku współczynnik dzietności wyniósł 1,32 (dla zachowania zastępowalności pokoleń potrzebny jest poziom 2,1)
 • Rosnąca długość życia - w 2020 roku, średnia długość życia w Polsce wynosiła 77,8 lat (dla mężczyzn 73,8 lat, dla kobiet 81,6 lat)

Malejący przyrost naturalny przyczynia się do stopniowego starzenia się polskiego społeczeństwa. Obecnie Polska znajduje się w gronie najstarszych krajów Unii Europejskiej, a osoby powyżej 65. roku życia stanowią 18,8% populacji (dane za 2021 r.).

Polska w trendach demograficznych Europy

Zdjęcie Populacja Polski: Ile osób mieszka w Polsce? Aktualne statystyki

Analizując sytuację demograficzną Polski, należy również odnieść się do szerszego kontekstu europejskiego. Ostatnie dekady przyniosły w większości państw Starego Kontynentu pojawienie się wielu wspólnych wyzwań natury ludnościowej.

Unia Europejska jako całość zmaga się z problemem niżu demograficznego i niekorzystnych prognoz co do przyszłego wzrostu populacji. Przyczyną tego stanu rzeczy są z jednej strony niskie współczynniki dzietności, a z drugiej wzrastająca długość życia, która prowadzi do starzenia się społeczeństw.

Starzenie się społeczeństw europejskich

Skutkiem niżu demograficznego w Europie jest postępujący proces starzenia się populacji. Szacunki Eurostatu wskazują, że w 2050 r. blisko 28,7% mieszkańców Unii Europejskiej będzie miało 65 lat lub więcej. Dla porównania, w 2019 r. było to 20,3%.

Ten niewątpliwy trend starzenia się społeczeństwa europejskiego dotknie przede wszystkim kraje położone w południowej, środkowej i wschodniej części Unii, w tym Polskę. Prognozuje się, że w 2050 r. udział osób powyżej 65 lat w populacji naszego kraju może sięgnąć nawet 32,7%.

Prognozy na przyszłość: Jak zmieni się populacja Polski?

Patrząc w przyszłość, wszelkie dostępne prognozy wskazują, że bez zdecydowanych interwencji i zmian, populacja Polski będzie się kurczyć. Główne przyczyny to utrzymujący się niski przyrost naturalny oraz ujemne saldo migracji, zwłaszcza wśród młodych osób opuszczających kraj w poszukiwaniu lepszych perspektyw życiowych.

Według prognoz GUS, w 2050 roku Polska może liczyć około 33,95 miliona mieszkańców, co oznaczałoby spadek o 12,3% w porównaniu do stanu z 2020 roku. Dopiero po 2060 r. oczekiwany jest nieznaczny wzrost populacji, jednak zależny od napływu imigrantów oraz zmian dzietności Polek.

 • Do 2050 roku liczba osób w wieku produkcyjnym (18-59/64 lata) spadnie o 30,3%
 • Populacja seniorów (65+) wzrośnie o 44,7%
 • Współczynnik obciążenia demograficznego wzrośnie do 96 (czyli na 100 osób w wieku produkcyjnym będzie przypadać 96 osób w wieku nieprodukcyjnym)

Te niepokojące prognozy pokazują skalę wyzwań demograficznych, przed jakimi stoi Polska w nadchodzących dekadach. Zdaniem ekspertów, aby zapobiec niekorzystnym trendom, konieczne są systemowe działania wspierające dzietność, przyciąganie imigrantów oraz aktywizację zawodową seniorów.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Co to znaczy blokada na koncie bankowym? Procedura odblokowania
 3. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 4. Wyliczanie wynagrodzenia - krok po kroku
 5. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły