Edukacja

Staż na Mianowanego: Awans i Mianowanie dla Nauczyciela Mianowanego

Autor Kinga Górecka
Kinga Górecka30.11.20234 min.
Staż na Mianowanego: Awans i Mianowanie dla Nauczyciela Mianowanego

Staż na mianowanego to kluczowy etap w karierze zawodowej nauczyciela. Od prawidłowego przejścia tego stażu zależy możliwość awansu na stopień nauczyciela mianowanego. Jest to niezwykle istotny krok, gdyż wiąże się z uzyskaniem większej stabilności zatrudnienia i korzystniejszych warunków pracy. W niniejszym artykule omówione zostały najważniejsze zagadnienia dotyczące stażu na stopień nauczyciela mianowanego - jego cel, czas trwania, wymagania, a także prawa i obowiązki związane z mianowaniem.

Kluczowe wnioski:

 • Staż na mianowanego trwa 9-15 miesięcy i kończy się egzaminem przed komisją kwalifikacyjną.
 • Zaliczenie stażu i pozytywna opinia umożliwia nadanie stopnia nauczyciela mianowanego.
 • Mianowany nauczyciel ma większą ochronę stosunku pracy i lepsze zarobki.
 • Nauczyciel po stażu ma prawo do dodatku motywacyjnego i funkcyjnego.
 • Kolejnym etapem jest ubieganie się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

Staż na mianowanego - wymogi i długość

Aby ubiegać się o mianowanie, nauczyciel kontraktowy musi odbyć staż na stopień nauczyciela mianowanego. Jego celem jest sprawdzenie predyspozycji do wykonywania zawodu nauczyciela oraz przygotowanie do samodzielnej pracy.

Staż trwa od 9 do 15 miesięcy i kończy się egzaminem przed komisją kwalifikacyjną. W tym czasie nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego, uczestniczy w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu oraz w zebraniach rady pedagogicznej.

Do egzaminu kończącego staż nauczyciel przygotowuje sprawozdanie, a także przeprowadza co najmniej jedną godzinę zajęć w obecności komisji. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.

Wymagania stażowe

Aby zaliczyć staż, nauczyciel musi spełnić szereg wymagań merytorycznych i formalnych określonych w rozporządzeniu MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego. Obejmują one m.in. opracowanie autorskich materiałów dydaktycznych i przeprowadzenie wywiadów z rodzicami.

Ponadto konieczne jest uzyskanie pozytywnej opinii opiekuna stażu i dyrektora szkoły o przebiegu stażu oraz predyspozycjach do wykonywania zawodu nauczyciela mianowanego.

Awans nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Nauczyciel mianowany może ubiegać się o kolejny awans - na stopień nauczyciela dyplomowanego. Jest to najwyższy stopień awansu zawodowego w zawodzie.

Aby go uzyskać, należy spełnić określone wymagania, m.in. posiadać co najmniej stopień nauczyciela mianowanego, ukończyć z wynikiem pozytywnym szkolenie dla kandydatów na nauczyciela dyplomowanego oraz zdać egzamin przed komisją egzaminacyjną.

Nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego otwiera drogę do pełnienia funkcji kierowniczych w szkole, takich jak wicedyrektor czy dyrektor placówki.

Osiągnięcie kolejnego stopnia awansu zawodowego to dla nauczyciela nobilitacja i uznanie jego dorobku. Wiąże się także ze wzrostem wynagrodzenia oraz większym prestiżem w środowisku oświatowym.

Czytaj więcej: Kara za Alimenty: Jak Uniknąć, Co Grozi za Niepłacenie, Kiedy Więzienie Czeka?

Mianowanie nauczyciela - procedura i dokumenty

Mianowanie następuje po zakończeniu i zaliczeniu stażu na stopień nauczyciela mianowanego. O mianowanie wnioskuje dyrektor szkoły do organu prowadzącego (najczęściej jest to wójt, burmistrz lub prezydent miasta).

Do wniosku dołącza się niezbędne dokumenty:

 • protokół z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej zawierający wyniki egzaminu,
 • akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
 • pozytywną opinię rady rodziców.

Mianowanie odbywa się w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez właściwy organ. Od tego momentu nauczyciel nabywa uprawnienia wynikające ze stopnia mianowanego.

Korzyści z mianowania nauczyciela dla pracownika

Staż na Mianowanego: Awans i Mianowanie dla Nauczyciela Mianowanego

Z mianowaniem wiąże się szereg profitów dla nauczyciela. Przede wszystkim zyskuje on większą stabilność zatrudnienia - dyrektor szkoły może rozwiązać z nim stosunek pracy tylko z ważnych powodów (np. za porozumieniem stron).

Większe bezpieczeństwo zatrudnienia Ochrona przed arbitralnym zwolnieniem
Wyższe wynagrodzenie Prawo do dodatków motywacyjnego i funkcyjnego

Ponadto nauczyciel mianowany ma prawo do wyższego wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków: motywacyjnego i funkcyjnego (np. za pełnienie funkcji wychowawcy klasy).

Opinia po stażu na stopień nauczyciela mianowanego

Kluczowym dokumentem podsumowującym staż jest opinia opiekuna stażu. Powinna ona zawierać ocenę stopnia realizacji przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

Opinia jest wydawana po zakończeniu stażu, na podstawie gromadzonych przez opiekuna spostrzeżeń i informacji. Stanowi wsparcie komisji kwalifikacyjnej przy ocenianiu dorobku zawodowego nauczyciela.

Prawa i obowiązki nauczyciela mianowanego

Z mianowaniem wiążą się określone prawa i obowiązki. Nauczyciel mianowany korzysta ze wszystkich uprawnień przysługujących nauczycielowi kontraktowemu (m.in. prawo do urlopu wypoczynkowego).

Jego dodatkowe obowiązki obejmują m.in. podnoszenie kwalifikacji zawodowych czy pracę w komisjach przeprowadzających egzaminy i sprawdziany. Nauczyciel mianowany podlega także odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Co to znaczy blokada na koncie bankowym? Procedura odblokowania
 3. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 4. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 5. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły