Profesjonalny Certyfikowany Coach Biznesowy

Kurs prowadzi w części wykładowo-warsztatowej Maciej Bennewicz – Dyrektor Programowy Instytutu Kognitywistyki, superwizor; ze wsparciem Anny Jera – wykładowcy i trenera kognitywnego, a także superwizorzy i egzaminatorzy Instytutu Kognitywistyki.

Do kogo skierowany jest kurs Profesjonalny Certyfikowany Coach Biznesowy?

Kurs zawodowy coachingu poprzez swój wszechstronny charakter znakomicie uzupełnia i rozwija kompetencje w wielu zawodach pomocowych, edukacyjnych i menedżerskich. Skierowane jest przede wszystkim do:

 • Początkujących coachów lub coachów przygotowanych wyłącznie w sposób teoretyczny
 • Mentorów i trenerów biznesowych, zarówno wewnętrznych jak freelancerów
 • Menedżerów różnych szczebli
 • Doradców i konsultantów
 • Pracowników szeroko pojętego HR, działów personalnych, szkoleniowych oraz innych osób zarządzających potencjałem ludzkim
 • Nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych a także innej kadry dydaktycznej
 • Osób wykonujących zawody wsparcia medycznego jak pielęgniarki, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, masażyści i inni
 • Lekarzy różnych specjalności
 • Socjologów, specjalistów od resocjalizacji oraz osób wykonujących zawody pokrewne
 • Osób zawodowo zajmujących się pomaganiem i wspieraniem rozwoju osobistego innych ludzi
 • Osób zainteresowanych rozwojem osobistym oraz pasjonatów kreatywności w działaniu

Kurs rekomendowany jest przede wszystkim dla osób zainteresowanych niedyrektywnymi metodami edukacji osób dorosłych a zwłaszcza coachingiem i tutoringiem. Kompetencje coachingowe mogą znaleźć zastosowanie również w przypadku specjalistów pracującym przy zarządzaniu talentami, w pionie HR, rekrutacji, w dziale szkoleń oraz sprzedaży. Kurs użyteczny jest również dla menedżerów różnych szczebli oraz dla freelancerów pracujących w szeroko pojętym obszarze szkoleń, rozwoju osobistego oraz doradztwa. Z powodzeniem kończą go również studenci zainteresowani karierą zawodową w zawodach edukacyjnych.

Osoby, które profesjonalnie zajmują się szkoleniami, treningiem sportowym i kompetencyjnym a także zarządzaniem zyskają usystematyzowany materiał służący do wspierania swoich podopiecznych. Wzmocnią kompetencje służące do prowadzenia własnych szkoleń. Poznane w czasie kursu techniki i ćwiczenia można będzie wykorzystać do rozwijania potencjału osobistego oraz wspierania rozwoju swoich współpracowników, personelu konkretnej firmy oraz klientów zewnętrznych.

Ukończeniu kursu związane jest z zaliczeniem egzaminu certyfikacyjnego. Certyfikowany uczestnik będzie wykazywał się praktycznymi umiejętnościami w zakresie zawodu coacha, a tym samym będzie gotów do podjęcia samodzielnej aktywności coachingowej w zakresie prowadzenia coachingu indywidualnego.

Proces certyfikacji oraz efekt kursu

Rezultatem ukończenia kursu będzie uzyskanie certyfikatu zawodowego Profesjonalnego Certyfikowanego Coacha Biznesowego na podbudowie akredytowanego programu European Quality Award by European Mentoring & Coaching Council (EQA EMCC) oraz akredytacji Izby Coachingu.

EQA EMCC zostało przyznane kursowi, którego autorem i głównym wykładowcą jest Maciej Bennewicz, jako pierwszemu kursowi polskiemu, powstałemu na podbudowie polskich doświadczeń edukacyjnych i biznesowych. W instytucie Kognitywistyki uległ on rozszerzeniu i uzupełnieniu o nowoczesną, światową wiedzę edukacyjną i coachingową.

Certyfikat ukończenia kursu wymaga spełnienia następujących kryteriów:

 • Zaliczenia treningu grupowego o charakterze coachingu grupowego interpersonalnego (3 dni)
 • Aktywnego uczestnictwa w całości kursu (zalicza tylko 100 % obecności na zajęciach)
 • Pozytywne odbycie treningów superwizowanych
 • Terminowe wykonywanie i zaliczenie prac oraz zadań domowych (w tym raportów z sesji treningowych oraz wolontariatu),
 • Zaliczenia pracy własnej studenta (literatura , opanowanie teorii i praktyki),
 • Przeprowadzenia treningów w wolontariacie do dnia egzaminu (30 h zegarowych),
 • Pozytywne zaliczanie egzaminu praktycznego i teoretycznego.

Egzamin teoretyczny przebiega w formie testu sprawdzającego. Egzamin praktyczny polega na przeprowadzeniu profesjonalnej sesji coachingowej z rzeczywistym klientem w obecności komisji egzaminacyjnej. Sesja egzaminacyjna jest oceniana i superwizowana przez zespół superwizorów. Odbywa się publicznie.

Po ukończeniu programu akredytowanego EQA EMCC możliwa jest akredytacja indywidualna EIA ścieżką uproszczoną w EMCC http://emccpoland.org/akredytacja/akredytacja-indywidualna/.

Absolwent Instytut Kognitywistyki może również ubiegać się o akredytację w ramach Instytutu logując się nas tronie http://akredytacjabik.pl. Wówczas może podjąć ścieżkę akredytacyjną, w wyniku której może uzyskać jeden z trzech tytułów mistrzowskich.

Uczestnicy nabędą kompetencje i umiejętności coachingowe w zakresie:

 • Rozpoznawania systemu zachowań, przekonań oraz wartości klienta
 • Trafnego diagnozowania potrzeb oraz dążeń klienta umożliwiającego podjęcie pracy zmierzającej do realizacji postawionych przez klienta celów
 • Rozpoznawania typu postawy klienta oraz dostosowywania własnego stylu komunikacyjnego do osoby klienta
 • Umiejętności rozpoznawania dylematów klienta i przeformułowywania ich na cele rozwojowe
 • Motywowania klienta w drodze do przemyślanej i zaplanowanej zmiany oraz realizowania własnych celów
 • Stosowania w praktyce metod, narzędzi i technik pomocnych w pracy coacha
 • Budowy własnej, etycznej postawy coacha sprzyjającej rozwojowi kompetencji klienta

Stopień Profesjonalny Certyfikowany Coach Biznesowy daje możliwość dalszej edukacji i uzyskiwania kolejnych certyfikatów, w tym certyfikatu mistrzowskiego w Instytucie Kognitywistyki oraz akredytacji Instytutu a także Izby Coachingu oraz EMCC.

Metoda

Każda partia materiału wykładowo-warsztatowego będzie przećwiczona w praktyce przez uczestników, aż do uzyskania biegłości i pełnego zrozumienia zagadnienia. Kurs jest prowadzony metodą interaktywnego warsztatu z wykorzystaniem metody mentoringowej, coachingowej, szkoleniowej i technicznego treningu. Oparty jest na poznawaniu licznych narzędzi i technik coachingowych. Uczestnicy otrzymają zestaw narzędzi, metod, ćwiczeń oraz technik coachingowych służących w profesjonalnej pracy z klientami. Przećwiczone zostaną procedury postępowania w określonych sytuacjach coachingowych. Uczestnicy zostaną wyszkoleni w zakresie skutecznego kreowania rozwiązań w sytuacjach nietypowych.

W czasie kursu praca będzie się odbywała w grupach maksymalnie 12 osobowych.

Oprócz aktywnego uczestnictwa w czasie zajęć warsztatowo-wykładowych każdy z uczestników będzie miał obowiązek poprowadzić 12 sesji treningowych ze swoim partnerem coachingowym. Sesje treningowe oraz postępy uczestnika będą poddawane cyklicznej superwizji i omawiane w kategoriach osiąganych rezultatów. Ponadto każdy z uczestników kursu odbędzie co najmniej dwie sesje superwizyjne w relacji treningowej z partnerem w coachingu szkoleniowym w obecności superwizora.

Kurs trwa 270 godzin, obejmuje 16 dni szkoleniowych, 12 superwizji grupowych, przygotowanie do egzaminu, znajomość ponad 20 narzędzi i technik coachingowych. Uczestnicy otrzymają podręcznik, materiały ćwiczeniowe oraz całodzienny posiłek w czasie zjazdów.

Polecane firmy szkoleniowe:

Coaching szkolenia

Coaching - literatura

Poniżej przedstawiamy literaturę obowiązkową dla wszystkich zainteresowanych tematyką coachingu.

Coaching i mentoring w praktyce

Kontakt:

Jeżeli masz pytania związane z coachingiem, serdecznie zapraszamy do kontaktu mailowego .

Kontakt

Jeżeli masz pytania odnośnie coachingu zapraszamy do kontaktu z nami.

tel. +48 667 951 750

Copyright

2017 © Copyright by coachingdao.pl. Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione.