Umowy

Wniosek O Udzielenie Zwolnienia od Pracy na Opiekę nad Dzieckiem: Formularz Z-15A, Jak Wypełnić, Druk Z-15A PDF, Zasiłek Opiekuńczy

Autor Krystyna Pawłowska
Krystyna Pawłowska29.11.20239 min.
Wniosek O Udzielenie Zwolnienia od Pracy na Opiekę nad Dzieckiem: Formularz Z-15A, Jak Wypełnić, Druk Z-15A PDF, Zasiłek Opiekuńczy

Wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem to formalny dokument ZUS Z-15A, który należy złożyć, aby ubiegać się o czasową możliwość otrzymania zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w celu sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem lub dzieckiem wymagającym dodatkowej troski.

Kluczowe wnioski:
 • Zwolnienie z pracy na opiekę nad dzieckiem można otrzymać maksymalnie na 14 dni lub w wyjątkowych sytuacjach na 21 dni.
 • W okresie zwolnienia z pracy przysługuje zasiłek opiekuńczy w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku.
 • Wniosek Z-15A wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zakładzie pracy, który przekazuje dokumenty do ZUS.
 • Zwolnienie z pracy na opiekę nad zdrowym dzieckiem do 8 lat można otrzymać łącznie do 60 dni w roku kalendarzowym.
 • Prawo do otrzymania zwolnienia przysługuje matce lub ojcu dziecka, a także innym członkom rodziny.

Wymagane dokumenty do złożenia wniosku Z-15A

Aby ubiegać się o zwolnienie z pracy w celu opieki nad chorym dzieckiem lub dzieckiem wymagającym osobistej opieki (formularz Z-15A), należy złożyć wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi konieczność sprawowania tej opieki. Do wniosku Z-15A należy załączyć:

 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę dziecka oraz konieczność sprawowania nad nim osobistej opieki przez członka rodziny. Zaświadczenie powinno być wystawione na druku ZUS ZLA;
 • w przypadku opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola - oświadczenie o chorobie niani lub dziennego opiekuna;
 • inne dokumenty potwierdzające konieczność sprawowania osobistej opieki (np. zaświadczenie szpitalne).

Ponadto do wniosku należy dołączyć dane osobowe dziecka, nad którym ma być sprawowana opieka. Są to m.in. imię i nazwisko dziecka, data urodzenia oraz adres zamieszkania. Dokumenty składa się w macierzystym zakładzie pracy, który następnie przesyła wniosek wraz z załącznikami do oddziału ZUS.

Jakie dokumenty potrzebne są do wniosku zasiłkowego Z-15A?

Oprócz standardowych dokumentów, dodatkowo do wniosku Z-15A o zasiłek opiekuńczy z powodu opieki nad chorym lub zdrowym dzieckiem należy dołączyć:

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub dokument potwierdzający przysposobienie lub przyjęcie dziecka na wychowanie,
 • dokument określający datę utraty prawa do zasiłku macierzyńskiego – jeśli taka sytuacja miała miejsce.

Posiadanie tych dokumentów pozwala na szybsze rozpatrzenie wniosku przez ZUS i przyznanie prawa do zasiłku opiekuńczego z tytułu konieczności opieki nad dzieckiem.

Jak prawidłowo wypełnić formularz wniosku Z-15A

Aby otrzymać zwolnienie od pracy na opiekę nad chorym dzieckiem lub dzieckiem wymagającym dodatkowej opieki, należy wypełnić formularz Z-15A udostępniany przez ZUS. Oto krok po kroku instrukcja prawidłowego wypełnienia wniosku Z-15A:

 1. We wniosku należy dokładnie i czytelnie wpisać swoje dane osobowe: imię, nazwisko, PESEL, NIP (jeśli został nadany), adres zamieszkania.
 2. Należy wypełnić dane podmiotu wypłacającego wynagrodzenie - chodzi o nazwę, adres i NIP pracodawcy.
 3. W odpowiednich rubrykach trzeba wpisać informacje o dziecku, które wymaga opieki: imię, nazwisko, PESEL oraz stopień pokrewieństwa wobec wnioskodawcy.
 4. Należy zaznaczyć odpowiednią podstawę ubiegania się o zwolnienie od pracy na opiekę nad dzieckiem spośród wymienionych w formularzu.
 5. Na końcu należy wpisać datę wypełnienia wniosku oraz własnoręczny, czytelny podpis.

Wniosek Z-15A powinien być wypełniony czytelnie, bez poprawek i skreśleń. Wszystkie wymagane pola formularza muszą być uzupełnione zgodnie ze stanem faktycznym. To ułatwi i przyspieszy procedurę rozpatrywania wniosku przez ZUS.

Jak poprawnie wypełnić wniosek zasiłkowy z 15a?

Wypełniając wniosek zasiłkowy z 15a, oprócz standardowych danych osobowych i informacji o dziecku należy pamiętać o kilku istotnych kwestiach. Przede wszystkim trzeba dokładnie określić okres, na jaki ubiega się o zasiłek opiekuńczy – od kiedy do kiedy potrzebne jest zwolnienie z pracy. Należy też wskazać podstawę prawną ubiegania się o zasiłek (np. konieczność opieki nad chorym dzieckiem). Wypełniając wniosek, trzeba pamiętać o podaniu dokładnego adresu zamieszkania oraz o własnoręcznym, czytelnym podpisie na końcu dokumentu.

Czytaj więcej: Podwyższenie Alimentów: Jak Podwyższyć Alimenty i Przejść przez Sprawę o Podwyższenie Alimentów

Kto może ubiegać się o zwolnienie z pracy Z-15A

Zwolnienie od pracy na opiekę nad chorym dzieckiem lub dzieckiem wymagającym osobistej opieki przysługuje zarówno matce, jak i ojcu dziecka. O takie zwolnienie mogą starać się również inni członkowie najbliższej rodziny, jeżeli stale opiekują się dzieckiem i prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Są to na przykład:

 • babcia lub dziadek dziecka,
 • siostry i bracia dziecka,
 • ciotki/wujek/stryj/stryjenka,
 • rodzice adopcyjni.

Zwolnienie od pracy przysługuje więc każdemu członkowi najbliższej rodziny, jeśli tylko stale opiekuje się chorym dzieckiem i prowadzi z nim wspólne gospodarstwo domowe. Wyjątek stanowią osoby przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym – one nie mogą starać się o dodatkowe zwolnienie z tytułu opieki.

Kto może dostać zwolnienie lekarskie z 15a?

Zwolnienie lekarskie na formularzu ZLA z powodu konieczności opieki nad chorym dzieckiem (druk ZUS Z-15A) może otrzymać zarówno matka, jak i ojciec dziecka. Prawo do zwolnienia od pracy mają również inni członkowie najbliższej rodziny stale opiekujący się chorym dzieckiem – np. babcia, dziadek, ciocia, wujek. Nie mogą go natomiast dostać osoby aktualnie przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym.

Okres na jaki przyznawane jest zwolnienie Z-15A

Zwolnienie od pracy w celu osobistej opieki nad chorym dzieckiem lub dzieckiem wymagającym dodatkowej opieki (Z-15A) przyznawane jest zwykle jednorazowo na okres do 14 dni. Jednak w szczególnych sytuacjach zwolnienie takie można przedłużyć maksymalnie do 21 dni, na przykład gdy:

 • dziecko wymaga hospitalizacji a jego stan zdrowia wymaga dodatkowej stałej opieki,
 • dziecko ma ciężką chorobę przewlekłą,
 • dziecko ma znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Warto pamiętać, że w przypadku opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8, z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, maksymalny okres zwolnienia od pracy wynosi 60 dni w roku kalendarzowym.

Ile można dostać zwolnienia na opiekę nad dzieckiem z druku z-15a?

Z druku Z-15A można otrzymać zwolnienie od pracy w celu opieki nad chorym dzieckiem maksymalnie na 14 dni, a w wyjątkowych sytuacjach (ciężka choroba dziecka, hospitalizacja itp.) na 21 dni. Natomiast przy opiece nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka lub przedszkola, zwolnienie z Z-15A przysługuje łącznie przez 60 dni w roku kalendarzowym.

Wysokość zasiłku opiekuńczego z tytułu zwolnienia Z-15A

Osobom zwolnionym od pracy na podstawie wniosku Z-15A w celu sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem lub dzieckiem wymagającym dodatkowej opieki, przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego. Zasiłek ten wypłacany jest przez ZUS za każdy dzień zwolnienia od pracy i wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku. Podstawa ta obliczana jest z zarobków osiągniętych w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku Z-15A.

Podstawa wymiaru zasiłku Wysokość zasiłku opiekuńczego
do 998,01 zł 80% podstawy wymiaru zasiłku
powyżej 998,01 zł maksymalnie 798,41 zł (80% kwoty 998,01 zł)

Maksymalna kwota zasiłku opiekuńczego wynosi zatem 798,41 zł. Zasiłek przysługuje za każdy dzień zwolnienia od pracy, również za dni wolne od pracy.

Ile wynosi zasiłek opiekuńczy na dziecko w 2023 roku?

W 2023 roku zasiłek opiekuńczy z tytułu konieczności osobistej opieki nad chorym dzieckiem lub dzieckiem wymagającym dodatkowej opieki (na podstawie wniosku ZUS Z-15A) wynosi maksymalnie 798,41 zł za każdy dzień zwolnienia od pracy. Jest to 80% kwoty 998,01 zł. Taka maksymalna kwota zasiłku obowiązuje w 2023 roku.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek Z-15A o zwolnienie z pracy

Wniosek Z-15A o zwolnienie od pracy w celu osobistej opieki nad chorym dzieckiem lub dzieckiem wymagającym dodatkowej opieki składa się w swoim macierzystym zakładzie pracy. To zakład pracy przekazuje następnie dokumenty do rozpatrzenia przez ZUS.

Najlepiej złożyć wniosek Z-15A w pierwszym dniu zwolnienia od pracy, aby niezwłocznie rozpocząć procedurę przyznania prawa do zasiłku. W uzasadnionych przypadkach wniosek można złożyć w terminie 7 dni od dnia zakończenia zwolnienia od pracy.

Pamiętaj, żeby złożyć kompletny wniosek Z-15A wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, co ułatwi i przyspieszy jego procedowanie przez ZUS.

Złożenie wniosku we właściwym czasie i miejscu oraz dołączenie wymaganych dokumentów zwiększa szansę na szybkie otrzymanie decyzji o przyznaniu prawa do zasi

Podsumowanie

Aby otrzymać zwolnienie od pracy w celu opieki nad chorym dzieckiem, należy złożyć w zakładzie pracy wniosek ZUS Z-15A wraz z wymaganymi załącznikami – przede wszystkim zaświadczeniem lekarskim dla dziecka. We wniosku trzeba podać dane osobowe oraz informacje o dziecku wymagającym opieki.

Wniosek Z-15A na druku z 15a pdf jest dostępny na stronie internetowej ZUS. Warto zapoznać się z instrukcją jak wypełnić formularz z 15a, aby uniknąć błędów. Wniosek należy wypełnić czytelnie, bez poprawek i skreśleń.

Zwolnienie lekarskie z powodu opieki nad chorym dzieckiem (wniosek z 15a) przysługuje matce, ojcu lub innym członkom najbliższej rodziny stale opiekującym się dzieckiem. Maksymalny okres zwolnienia wynosi zwykle 14 dni, w szczególnych przypadkach do

Najczęstsze pytania

O zwolnienie od pracy na opiekę nad chorym dzieckiem może ubiegać się zarówno matka, jak i ojciec dziecka. Prawo do zwolnienia mają także inni członkowie najbliższej rodziny stale opiekujący się dzieckiem – np. babcia, dziadek, ciocia, wujek. Nie mogą go otrzymać osoby przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym.

Do wniosku Z-15A o zwolnienie z pracy na opiekę nad dzieckiem należy dołączyć m.in. zaświadczenie lekarskie (ZLA) potwierdzające chorobę dziecka, dane osobowe dziecka, skrócony akt urodzenia dziecka, dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa.

Zwolnienie z pracy na opiekę nad chorym dzieckiem (Z-15A) przyznawane jest zwykle na okres do 14 dni. W szczególnych przypadkach okres ten może zostać wydłużony maksymalnie do 21 dni (np. przy ciężkiej chorobie dziecka).

Zasiłek opiekuńczy z tytułu konieczności opieki nad chorym dzieckiem (na podstawie wniosku Z-15A) wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku. Maksymalna kwota zasiłku w 2023 r. to 798,41 zł za każdy dzień zwolnienia od pracy.

Wniosek Z-15A o zwolnienie z pracy na opiekę nad chorym dzieckiem składa się w swoim zakładzie pracy. To zakład pracy przesyła wniosek wraz z załącznikami do rozpatrzenia przez oddział ZUS.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Jak napisać ważny testament: porady i wskazówki
 3. Tygodniowy odpoczynek kierowcy - Skrócony wzór i porady
 4. Nadgodziny w porze nocnej - Najlepsze praktyki i porady
 5. Zgoda rodziców na pracę małoletniego - wzór zgody i wymogi
Autor Krystyna Pawłowska
Krystyna Pawłowska

Jestem dietetyczką i trenerką personalną z 10-letnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doborze suplementów w zależności od celu treningowego i trybu życia. Moim celem jest edukacja w zakresie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, aby każdy mógł cieszyć się zdrowiem i dobrą kondycją.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły