Praca

Wypadek z pracy do domu: prawa pracownika, wynagrodzenie i skutki dla pracodawcy

Autor Grzegorz Woźniak
Grzegorz Woźniak29.11.20237 min.
Wypadek z pracy do domu: prawa pracownika, wynagrodzenie i skutki dla pracodawcy

Wypadek z pracy do domu może mieć poważne konsekwencje zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Pracownik ma prawo do odszkodowania, a na pracodawcy ciążą obowiązki zgłoszenia wypadku i może ponosić odpowiedzialność. W artykule omówimy kwestie związane z prawami pracownika, jego wynagrodzeniem w czasie niezdolności do pracy, a także skutkami, jakie wypadek może mieć dla pracodawcy.

Kluczowe wnioski:
 • Wypadek z pracy do domu traktowany jest jak wypadek w drodze do pracy - pracownik zachowuje prawo do świadczeń
 • Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe za czas niezdolności do pracy po wypadku
 • Pracodawca musi zgłosić wypadek pracownika do PIP i ZUS w terminie 14 dni
 • Pracownik może dochodzić roszczeń z tytułu wypadku przed sądem pracy
 • Pracodawca może ponieść odpowiedzialność cywilną lub karną za wypadek pracownika

Wypadek z pracy traktowany jako wypadek w drodze do pracy

Jeśli pracownik uległ wypadkowi w drodze z pracy do domu, jest to traktowane na równi z wypadkiem w drodze do pracy. Oznacza to, że pracownik zachowuje pełne prawo do świadczeń, jakie przysługują w razie wypadku przy pracy.

Zgodnie z art. 3 ustawy wypadkowej, wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy jest nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia. Uznaje się za nie także wypadek, który zdarzył się w czasie podróży służbowej w drodze z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania zatrudnienia.

Co ważne, za wypadek w drodze do pracy uważa się również wypadek, który wydarzył się w czasie załatwiania spraw związanych z zatrudnieniem jak np. badania lekarskie czy szkolenie BHP.

Ustalenie okoliczności wypadku

W przypadku wypadku w drodze z pracy, kluczowe jest ustalenie okoliczności zdarzenia. Muszą one wskazywać, że doszło do nagłego i gwałtownego zdarzenia w trakcie drogi z pracy do domu pracownika. Ważny jest związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy wykonywaną pracą a wypadkiem.

Jeśli zostanie udowodnione, że wypadek miał miejsce w drodze z pracy do domu, pracownik ma prawo do świadczeń takich jak wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy czy jednorazowe odszkodowanie.

Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy po wypadku

Pracownik, który uległ wypadkowi w drodze z pracy do domu, zachowuje prawo do wynagrodzenia za cały okres niezdolności do pracy. Jest ono wypłacane przez pracodawcę za każdy dzień niezdolności, również za dni wolne od pracy.

Wynagrodzenie chorobowe za czas niezdolności do pracy po wypadku jest równe wynagrodzeniu, jakie pracownik otrzymywałby, gdyby w tym czasie pracował. Obejmuje więc nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale również premie, nagrody i inne składniki.

Wysokość wynagrodzenia chorobowego po wypadku w drodze z pracy jest ograniczona – nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 100% wynagrodzenia. Wypłacane jest maksymalnie przez rok, choć okres ten może zostać przedłużony przez lekarza.

Wniosek o wypłatę świadczenia

Aby otrzymać należne świadczenia, pracownik powinien złożyć u pracodawcy wniosek o wypłatę wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy w związku z wypadkiem. Do wniosku dołącza się dokumentację medyczną – zwolnienie lekarskie.

Pracodawca ma obowiązek wypłacić należne wynagrodzenie w terminie 14 dni od złożenia kompletnego wniosku wraz z dołączonym zwolnieniem lekarskim.

Czytaj więcej: Jaka kwota to 13 pensja nauczyciela? Sprawdź ile wynosi 13 u nauczycieli i dla nauczycieli.

Obowiązki pracodawcy w przypadku wypadku pracownika

W razie wypadku pracownika w drodze z pracy, na pracodawcy spoczywa szereg obowiązków. Przede wszystkim musi on zgłosić wypadek zarówno do Państwowej Inspekcji Pracy, jak i do ZUS.

Zgłoszenie wypadku do PIP i ZUS

Pracodawca ma 14 dni na zgłoszenie wypadku pracownika, który zdarzył się w drodze z pracy, do właściwego terenowo oddziału PIP oraz najbliższej placówki ZUS.

Zgłoszenie musi zawierać m.in. dane pracodawcy, poszkodowanego pracownika, informacje o wypadku i jego skutkach. Do zgłoszenia dołącza się protokół powypadkowy. Za niedopełnienie tych obowiązków pracodawcy grożą sankcje.

Organ Termin na zgłoszenie wypadku
Państwowa Inspekcja Pracy 14 dni
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 14 dni

Zgłoszenie wypadku pracodawcy przez pracownika

Z kolei pracownik, który uległ wypadkowi w drodze z pracy, również ma obowiązki względem pracodawcy. Przede wszystkim powinien go zawiadomić o wypadku – osobiście lub za pośrednictwem innej osoby.

Zawiadomienie o wypadku powinno nastąpić bezzwłocznie, ale maksymalnie w ciągu 14 dni od zdarzenia. W zgłoszeniu pracownik opisuje okoliczności i przyczyny wypadku. Może wskazać również ewentualnych świadków.

Dla ustalenia prawa do świadczeń, bardzo ważne jest jak najszybsze poinformowanie pracodawcy o wypadku przez pracownika. Pozwoli to sprawnie przeprowadzić postępowanie powypadkowe.

Niedotrzymanie terminu zgłoszenia wypadku pracodawcy może skutkować odmową wypłaty świadczeń, jeśli pracownik nie uprawdopodobni, że niezgłoszenie nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych.

Roszczenia pracownika z tytułu wypadku w drodze z pracy

Pracownik, który doznał uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku w drodze z pracy do domu, oprócz standardowych świadczeń, może dochodzić od pracodawcy roszczeń z tego tytułu.

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

Jeśli wypadek spowodował u pracownika długotrwałe lub ciężkie obrażenia, cierpienia fizyczne lub psychiczne, może on żądać od pracodawcy zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Jego wysokość zależy od rozmiaru doznanej krzywdy i indywidualnych okoliczności sprawy. Zadośćuczynienie przysługuje niezależnie od innych świadczeń.

 • Doznana krzywda musiała mieć wymiar fizyczny lub psychiczny
 • Wysokość zadośćuczynienia zależy od rozmiaru krzywdy oraz sytuacji poszkodowanego

Odpowiedzialność pracodawcy za wypadek pracownika

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za wypadek, któremu w drodze z pracy uległ jego pracownik. Może to być odpowiedzialność cywilna, karna a nawet wykroczeniowa.

Pracodawca odpowiada cywilnie, jeśli przyczynił się choćby w części do wypadku pracownika np. przez zaniedbanie w zakresie BHP. Musi wtedy pokryć szkody, jakie poniósł poszkodowany pracownik.

Odpowiedzialności karnej lub wykroczeniowej pracodawca może się narazić, jeśli nie dopełnił swoich ustawowych obowiązków, jak choćby zgłoszenie wypadku pracownika do PIP i ZUS.

Podsumowanie

Wypadek, któremu pracownik ulega w drodze z pracy do domu, traktowany jest na równi z wypadkiem w drodze do pracy. Oznacza to, że pracownik zachowuje pełne prawo do świadczeń, takich jak wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy.

Pracownik otrzymuje wynagrodzenie chorobowe w wysokości 100% wynagrodzenia, jakie osiągałby, gdyby pracował. Jest ono wypłacane maksymalnie przez rok, choć okres ten może być przedłużony. Aby je uzyskać, pracownik składa wniosek wraz z zaświadczeniem lekarskim.

Pracodawca ma obowiązek zgłosić wypadek pracownika w drodze z pracy do PIP i ZUS w ciągu 14 dni. Musi też wszcząć postępowanie powypadkowe w celu ustalenia okoliczności i przyczyn. Z kolei pracownik powinien jak najszybciej powiadomić pracodawcę o wypadku.

Pracownik oprócz standardowych świadczeń może dochodzić od pracodawcy dodatkowych roszczeń, np. zadośćuczynienia pieniężnego. Pracodawca ponosi też odpowiedzialność cywilną, karną lub wykroczeniową jeśli przyczynił się do wypadku lub nie dopełnił obowiązków.

Najczęstsze pytania

Tak, wypadek, któremu pracownik uległ w drodze z pracy do miejsca zamieszkania, traktowany jest na równi z wypadkiem w drodze do pracy. Pracownik zachowuje więc pełne prawo do świadczeń.

Pracownik otrzymuje wynagrodzenie chorobowe w wysokości 100% wynagrodzenia, jakie osiągałby, gdyby w tym czasie pracował. Jest ono wypłacane maksymalnie przez okres jednego roku.

Pracodawca ma obowiązek zgłosić wypadek pracownika w drodze z pracy, zarówno do Państwowej Inspekcji Pracy, jak i najbliższego oddziału ZUS w ciągu 14 dni od zdarzenia.

Oprócz standardowych świadczeń, pracownik może żądać od pracodawcy dodatkowych roszczeń, np. zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę w wyniku wypadku.

Pracodawca ponosi odpowiedzialność cywilną, karną lub wykroczeniową, jeśli przyczynił się do wypadku pracownika lub nie dopełnił ciążących na nim obowiązków.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Jak napisać ważny testament: porady i wskazówki
 3. Tygodniowy odpoczynek kierowcy - Skrócony wzór i porady
 4. Nadgodziny w porze nocnej - Najlepsze praktyki i porady
 5. Zgoda rodziców na pracę małoletniego - wzór zgody i wymogi

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Wzór podania o pracę w formacie Word i PDF
PracaWzór podania o pracę w formacie Word i PDF

Podanie o pracę wzór Word - pobierz gotowy szablon dokumentu aplikacyjnego w edytorze tekstu Word. Dowiedz się jak przygotować profesjonalne podanie - jakie informacje zawrzeć, jak sformatować i uzupełnić o załączniki.