Umowy

Wzór Wypowiedzenia Umowy na Czas Określony przez Pracodawcę - Praktyczne Porady

Autor Grzegorz Woźniak
Grzegorz Woźniak30.11.20236 min.
Wzór Wypowiedzenia Umowy na Czas Określony przez Pracodawcę - Praktyczne Porady

Wypowiedzenie umowy na czas określony wzór to jeden z kluczowych dokumentów, z którym może mieć do czynienia każdy pracodawca. W artykule znajdziesz praktyczne porady, jak prawidłowo sformułować takie wypowiedzenie, aby było zgodne z literą prawa. Dowiesz się m.in. kiedy można wypowiedzieć pracownikowi umowę na czas określony, jakie terminy wypowiedzenia obowiązują i jakie mogą być konsekwencje błędnego wypowiedzenia.

Kluczowe wnioski:
 • Wypowiedzenie umowy na czas określony wymaga formy pisemnej.
 • Pracodawca może wypowiedzieć taką umowę tylko z ważnych przyczyn.
 • Termin wypowiedzenia umowy na czas określony wynosi 2 tygodnie.
 • Niezgodne z prawem wypowiedzenie może skutkować przywróceniem do pracy lub odszkodowaniem.
 • Wzór wypowiedzenia powinien zawierać wszystkie niezbędne elementy wymienione w Kodeksie pracy.

Jak prawidłowo napisać wypowiedzenie umowy na czas określony?

Aby prawidłowo napisać wypowiedzenie umowy na czas określony, należy przede wszystkim zadbać o jego poprawną formę. Przede wszystkim wypowiedzenie musi mieć formę pisemną. Niedopuszczalne jest ustne lub dorozumiane rozwiązanie stosunku pracy.

Co więcej, wypowiedzenie powinno zawierać wszystkie elementy wymagane przez Kodeks pracy, czyli:

 • oznaczenie pracodawcy i pracownika
 • oświadczenie woli pracodawcy o rozwiązaniu umowy
 • przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie
 • termin rozwiązania umowy
 • pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy

Warto posłużyć się gotowym wzorem wypowiedzenia umowy o pracę. Ułatwi to zachowanie zgodności z wymogami prawa pracy i zminimalizuje ryzyko popełnienia błędu.

Najczęstsze błędy

Najczęściej popełnianym błędem przy formułowaniu wypowiedzeń umów na czas określony jest podawanie zbyt ogólnych powodów rozwiązania umowy. Tymczasem przyczyna wypowiedzenia musi być konkretna i rzeczywiście uzasadniać tak drastyczny krok.

Częstym problemem jest też ustalanie zbyt krótkich terminów wypowiedzenia, niezgodnych z przepisami Kodeksu pracy. Dlatego warto zweryfikować obowiązujące terminy przed finalizacją wypowiedzenia.

Kiedy można wypowiedzieć pracownikowi umowę na czas określony?

Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca może wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę na czas określony tylko z ważnych przyczyn.

Do ważnych przyczyn wypowiedzenia umowy na czas określony zaliczamy między innymi:

 • ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych
 • popełnienie przez pracownika przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnienie
 • utrata uprawnień niezbędnych do wykonywania pracy

Pracodawca musi konkretnie wskazać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie w jego treści. Nie może powoływać się na powody, o których pracownik nie został uprzednio poinformowany.

Ograniczenia w wypowiadaniu umów

W pewnych sytuacjach Kodeks pracy ogranicza możliwość wypowiedzenia umowy na czas określony. Dotyczy to między innymi pracowników w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego. Wyjątki od tej zasady są bardzo wąskie, dlatego pracodawca powinien zachować szczególną ostrożność.

Czytaj więcej: Wzór wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy po urlopie macierzyńskim czy rodzicielskim

W jaki sposób doręczyć pracownikowi wypowiedzenie umowy na czas określony?

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony, aby było skuteczne, musi zostać prawidłowo doręczone pracownikowi. Można to zrobić osobiście za pokwitowaniem odbioru lub listem poleconym.

Pracodawca powinien mieć dowód, że pracownik otrzymał wypowiedzenie w odpowiednim terminie. Pozwoli to uniknąć ewentualnych sporów na tym tle.

Jeśli pracownik uchyla się od odebrania wypowiedzenia przesłanego listem poleconym, doręczenie uznaje się za skuteczne w dniu pierwszego awiza. Taką samą zasadę stosuje się w przypadku doręczenia osobistego.

Pracodawca powinien zatem posiadać potwierdzenie nadania listu poleconego lub odnotować fakt uchylania się pracownika od odebrania wypowiedzenia w obecności świadków.

Co powinno zawierać wypowiedzenie umowy na czas określony przez pracodawcę?

Wzór Wypowiedzenia Umowy na Czas Określony przez Pracodawcę - Praktyczne Porady

Aby wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony było w pełni skuteczne, musi zawierać określone elementy wskazane w Kodeksie pracy. Są to:

 • dane identyfikujące pracodawcę i pracownika
 • wskazanie przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie
 • określenie terminu rozwiązania umowy
 • informacja o prawie odwołania do sądu pracy
 • podpis pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu

Spełnienie tych wymagań gwarantuje, że wypowiedzenie będzie zgodne z prawem. Ich brak może stanowić podstawę do uznania wypowiedzenia za bezskuteczne.

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę powinien ponadto zostać wręczony pracownikowi za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Tylko takie rozwiązanie daje pewność co do skuteczności dokonanej czynności.

Praktyczne wskazówki

Tworząc treść wypowiedzenia, warto posłużyć się ogólnodostępnymi wzorami, które pomogą zachować zgodność z przepisami. Należy jednak pamiętać o konieczności precyzyjnego wskazania ważnej przyczyny uzasadniającej taki krok.

Jakie są terminy wypowiedzenia umowy na czas określony?

Staż pracy Termin wypowiedzenia
do 6 miesięcy 2 tygodnie
od 6 miesięcy do 3 lat 1 miesiąc
co najmniej 3 lata 3 miesiące

Jak wskazują przepisy Kodeksu pracy, termin wypowiedzenia umowy na czas określony jest zależny od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy.

W przypadku umów na czas określony przekraczających 6 miesięcy lub obejmujących próbny okres pracy przekraczający 3 miesiące - termin wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie.

Wyjątki

Terminy te ulegają skróceniu w przypadku rozwiązania umowy z winy pracownika - do 1 miesiąca, gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy. Jeśli staż pracy nie przekraczał 6 miesięcy, termin ten wynosi 2 tygodnie.

Jakie są konsekwencje niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy na czas określony?

Główną konsekwencją niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy na czas określony jest możliwość jego zakwestionowania przez pracownika w sądzie pracy. W takim przypadku sąd może:

 • uznać wypowiedzenie za bezskuteczne,
 • przywrócić pracownika do pracy na poprzednich warunkach,
 • przyznać pracownikowi odszkodowanie.

Wysokość ewentualnego odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie może wynosić nawet do 3-miesięcznego wynagrodzenia pracownika wg zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

W skrajnych przypadkach, sąd może także orzec karę grzywny dla osoby reprezentującej pracodawcę, która dopuściła się naruszenia przepisów o wypowiadaniu umów o pracę.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 5.00 Liczba głosów: 2

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Usługi zwolnione z VAT - lista, warunki, dokumentacja
 3. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 4. Ochrona danych osobowych pracowników - O czym pamiętać?
 5. Oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania - Wzór oświadczenia i procedura

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły