Prawo

Zaprzeczenie ojcostwa: pozew, wniosek, termin

Autor Kinga Górecka
Kinga Górecka26.12.20236 min.
Zaprzeczenie ojcostwa: pozew, wniosek, termin

Zaprzeczenie ojcostwa to procedura prawna mająca na celu udowodnienie, że domniemany ojciec dziecka nim nie jest. Może zostać wszczęta zarówno przez mężczyznę wpisanego w akcie urodzenia dziecka jako ojciec, jak i przez matkę lub opiekuna prawnego dziecka. W poniższym artykule wyjaśnimy, jak wygląda procedura zaprzeczenia ojcostwa, jakie są terminy złożenia odpowiednich pism i kto może wystąpić z takim wnioskiem.

Kluczowe wnioski:
 • Zaprzeczenie ojcostwa wymaga złożenia pozwu do sądu rodzinnego
 • Należy udowodnić, że mężczyzna wpisany jako ojciec nie jest biologicznym ojcem dziecka
 • Pozew trzeba złożyć w ciągu 6 miesięcy od urodzenia dziecka
 • Z wnioskiem może wystąpić sam mężczyzna lub matka/opiekun dziecka
 • Sąd bada dowody i orzeka, czy zaprzeczenie jest zasadne

Zaprzeczenie ojcostwa w pozwie

Zaprzeczenie ojcostwa to procedura prawna mająca na celu udowodnienie, że mężczyzna wpisany w akcie urodzenia dziecka jako ojciec nim nie jest. Aby zaprzeczyć ojcostwu, należy wnieść pozew do sądu rodzinnego.

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa może złożyć sam mężczyzna uznany za ojca dziecka, matka dziecka lub opiekun prawny dziecka. Stronami postępowania są zatem osoba, której ojcostwo ma zostać zaprzeczone oraz dziecko reprezentowane przez matkę lub opiekuna.

W pozwie należy wskazać przyczyny, dla których ojcostwo powinno zostać zaprzeczone, np. niemożność spłodzenia dziecka przez mężczyznę z przyczyn zdrowotnych lub nieobecność mężczyzny w okresie koncepcyjnym. Do pozwu załącza się zwykle także dowody w postaci badań DNA wykluczających ojcostwo.

Pozew złożony przez matkę

Z wnioskiem o zaprzeczenie ojcostwa przez matkę można wystąpić w sytuacji, gdy kobieta wie, że były mąż lub konkubent nie jest biologicznym ojcem dziecka. Wówczas to na matce spoczywa ciężar dowodu wykazania, że dziecko pochodzi od innego mężczyzny.

Złożenie pozwu przez matkę nie oznacza automatycznego zaprzeczenia ojcostwa. Sąd każdorazowo bada okoliczności sprawy i dopiero po stwierdzeniu braku pokrewieństwa genetycznego między dzieckiem a domniemanym ojcem wydaje orzeczenie o zaprzeczeniu ojcostwa.

Jak złożyć wniosek o zaprzeczenie?

Aby złożyć wniosek o zaprzeczenie ojcostwa, należy sporządzić pozew zawierający żądanie zaprzeczenia ojcostwa wraz z uzasadnieniem. Pozew składa się w biurze podawczym lub sekretariacie sądu okręgowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Oprócz samego pozwu, do wniosku trzeba dołączyć jego odpisy dla każdej ze stron postępowania. Dodatkowo potrzebne są: odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, dowody wymienione w treści pozwu (np. wyniki badań DNA) oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej.

Pozew można złożyć osobiście, przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP. Niezależnie od wybranej formy, liczy się data wpływu pozwu do sądu.

Czytaj więcej: Dekodowanie darowizny w trakcie małżeństwa: Czy wchodzi do majątku wspólnego?

Terminy wniesienia pozwu zaprzeczającego

Zaprzeczenie ojcostwa termin jest ściśle określony prawem. Pozew o zaprzeczenie ojcostwa należy wnieść w ciągu:

 • 6 miesięcy od sporządzenia aktu urodzenia dziecka - dotyczy to mężczyzny wpisanego jako ojciec oraz matki dziecka
 • 6 miesięcy od ustania przyczyny uniemożliwiającej wcześniejsze zaprzeczenie (np. choroba) w przypadku mężczyzny wpisanego jako ojciec
 • 3 lat od osiągnięcia pełnoletności przez dziecko lub uzyskania przez nie pełnej zdolności do czynności prawnych - w przypadku prokuratora

Przekroczenie terminów zazwyczaj skutkuje oddaleniem powództwa i brakiem możliwości zaprzeczenia ojcostwa. Wyjątkiem są sytuacje, gdy mężczyzna wpisany jako ojciec dowiedział się o okolicznościach wykluczających jego ojcostwo później - wtedy 6-miesięczny termin liczy się od tego momentu.

Kto może wnieść powództwo o zaprzeczenie?

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa po latach lub w terminie wskazanym w przepisach może wnieść:

 • mężczyzna wpisany w akcie urodzenia dziecka jako ojciec
 • matka dziecka
 • przedstawiciel ustawowy dziecka (opiekun prawny)
 • prokurator

Mężczyzna, którego ojcostwo ma zostać zaprzeczone, oraz matka dziecka mają interes prawny w zaprzeczeniu ojcostwa. Natomiast prokurator i opiekun prawny dziecka działają w jego najlepszym interesie.

Przesłanki do zaprzeczenia ojcostwa

Sąd wyda orzeczenie o zaprzeczeniu ojcostwa tylko wtedy, gdy zostaną spełnione wszystkie przesłanki:

 1. Został zachowany termin na złożenie pozwu
 2. Mężczyzna wskazany jako ojciec nie jest biologicznym ojcem dziecka
 3. Mężczyzna nie wiedział o tym, że nie jest ojcem w chwili uznania ojcostwa

Najważniejszą przesłanką jest udowodnienie przed sądem, że mężczyzna nie jest biologicznym ojcem dziecka. Do pozwu załącza się zazwyczaj wynik badania DNA wykluczający ojcostwo. Możliwe są także inne środki dowodowe, jak np. niemożność poczęcia z przyczyn zdrowotnych.

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa może złożyć: mężczyzna wpisany jako ojciec, matka dziecka, opiekun prawny dziecka, prokurator
Termin na złożenie pozwu wynosi: 6 miesięcy od sporządzenia aktu urodzenia lub dowiedzenia się o okolicznościach wykluczających ojcostwo

Skutki prawne zaprzeczenia ojcostwa

Orzeczenie sądu o zaprzeczeniu ojcostwa pociąga za sobą daleko idące skutki. Przede wszystkim mężczyzna traci status prawnego ojca dziecka, co wiąże się z utratą władzy rodzicielskiej i obowiązku alimentacyjnego.

Ponadto z aktu urodzenia dziecka zostają wykreślone dane dotyczące ojcostwa tego mężczyzny. Jeśli matka wskaże innego ojca, możliwe jest ustalenie nowego ojcostwa względem dziecka.

Zaprzeczenie ojcostwa nie wpływa natomiast na nabyte przez dziecko prawa, takie jak prawo do renty po zmarłym domniemanym ojcu czy prawo do spadku. Jednak dalsze korzystanie z tych uprawień może być ograniczone lub uzależnione od spełnienia dodatkowych warunków.

Orzeczenie sądu o zaprzeczeniu ojcostwa oznacza dla mężczyzny utratę praw rodzicielskich oraz obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka. Z aktu urodzenia dziecka zostają wykreślone wszelkie informacje świadczące, że był on ojcem.

Podsumowanie

Zaprzeczenie ojcostwa to procedura prawna mająca na celu udowodnienie przed sądem, że mężczyzna wpisany w akcie urodzenia dziecka jako ojciec nim nie jest. Aby wszcząć postępowanie w sprawie zaprzeczenia ojcostwa, należy złożyć pozew o zaprzeczenie ojcostwa do sądu rodzinnego.

Z wnioskiem o zaprzeczenie ojcostwa może wystąpić zarówno mężczyzna uznany za ojca, jak i matka dziecka, działając w jego najlepszym interesie. Strony mają na złożenie pozwu 6 miesięcy od sporządzenia aktu urodzenia lub od dowiedzenia się o okolicznościach wykluczających ojcostwo.

Kluczowym dowodem w sprawie jest badanie DNA wykazujące brak pokrewieństwa genetycznego między dzieckiem a domniemanym ojcem. Prawomocne orzeczenie sądu o zaprzeczeniu ojcostwa skutkuje wykreśleniem ojcostwa z aktu urodzenia dziecka oraz utratą praw rodzicielskich.

Artykuł omawia szczegółowo, kto, kiedy i na jakich zasadach może złożyć pozew o zaprzeczenie ojcostwa, jakie są terminy i dowody wymagane w takiej sprawie, a także jakie pociąga za sobą skutki prawne udowodnienie przed sądem, że dany mężczyzna nie jest ojcem dziecka.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Jak napisać ważny testament: porady i wskazówki
 3. Tygodniowy odpoczynek kierowcy - Skrócony wzór i porady
 4. Zabezpieczenie Potrzeb Rodziny - Pozew o Zaspokojenie Potrzeb Rodziny Wzór
 5. Zgoda rodziców na pracę małoletniego - wzór zgody i wymogi

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Umowy cywilnoprawne - wszystko, co musisz wiedzieć
PrawoUmowy cywilnoprawne - wszystko, co musisz wiedzieć

Umowy cywilnoprawne - wszystko, co musisz wiedzieć o zatrudnieniu na podstawie zlecenia i umowy o dzieło. Jakie rodzaje i zalety? Na czym polegają, jak je rozliczać i opodatkować? Poznaj ich definicję, różnice, wady oraz kiedy najlepiej z nich skorzystać.

Umowa z ciążą na 3 miesiące - okres próbny a ciąża
PrawoUmowa z ciążą na 3 miesiące - okres próbny a ciąża

Jak umowa o pracę na czas określony wpływa na sytuację zawodową kobiety w ciąży? Czy pracodawca może rozwiązać umowę próbną z pracownicą oczekującą dziecka? Sprawdź, jakie zmiany zachodzą w umowie terminowej po stwierdzeniu ciąży.