Biznes

Wyliczanie wynagrodzenia - krok po kroku

Autor Kinga Górecka
Kinga Górecka30.01.20247 min.
Wyliczanie wynagrodzenia - krok po kroku

Wyliczanie wynagrodzenia pracowników jest kluczowym elementem prowadzenia działalności gospodarczej i wymaga znajomości odpowiednich przepisów. W artykule przedstawimy krok po kroku, jak prawidłowo obliczać wypłaty brutto i netto, jakie składniki uwzględniać, jakie dokumenty są niezbędne oraz jakie są możliwe formy wypłaty wynagrodzeń. Poruszymy również kwestię zasad naliczania poszczególnych elementów wynagrodzenia. Całość opatrzona została przykładami ułatwiającymi zrozumienie omawianego zagadnienia.

Kluczowe wnioski:
 • Prawidłowe wyliczenie wynagrodzenia wymaga znajomości odpowiednich przepisów i uwzględnienia wszystkich składników.
 • Niezbędne jest zebranie wymaganych dokumentów, na podstawie których naliczane jest wynagrodzenie.
 • Istnieje kilka możliwych form wypłaty wynagrodzenia, które należy rozważyć.
 • Kluczowe jest przestrzeganie zasad naliczania poszczególnych składników wynagrodzenia.
 • W artykule znajdują się przydatne przykłady ułatwiające zrozumienie zagadnienia.

Jak wyliczyć wynagrodzenie brutto

Aby prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie brutto pracownika, należy najpierw określić wszystkie składniki, które będą wchodziły w jego skład. Są to przede wszystkim:

 • wynagrodzenie zasadnicze
 • dodatki stałe (np. dodatek funkcyjny, stażowy)
 • dodatki zmienne (premie, nagrody)

Wynagrodzenie zasadnicze ustalane jest na podstawie umowy między pracodawcą a pracownikiem. Pozostałe składniki określane są w regulaminach obowiązujących w danej firmie.

Kolejnym krokiem jest określenie stawki godzinowej brutto, dziennej, miesięcznej w zależności od tego, w jakim systemie rozliczany jest pracownik. Np. jeśli pracownik jest rozliczany miesięcznie, obliczamy:

stawka miesięczna brutto = suma wszystkich składników wynagrodzenia

Następnie od tak ustalonego wynagrodzenia brutto odejmujemy składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy. W rezultacie otrzymujemy kwotę netto, czyli wynagrodzenie "na rękę", które faktycznie trafia do pracownika.

Przykład wyliczenia wynagrodzenia brutto

Pan Kowalski zatrudniony jest w firmie X na podstawie umowy o pracę. Jego miesięczne zasadnicze wynagrodzenie brutto wynosi 3000 zł. Dodatkowo przysługuje mu dodatek stażowy w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego, czyli 150 zł. W danym miesiącu Pan Kowalski otrzymał też premię w wysokości 500 zł brutto.

Wynagrodzenie brutto Pana Kowalskiego za dany miesiąc wynosi więc:

3000 zł (zasadnicze wynagrodzenie brutto) + 150 zł (dodatek stażowy) + 500 zł (premia) = 3650 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie netto

Aby obliczyć wynagrodzenie netto („na rękę”), czyli kwotę, która trafia faktycznie do pracownika, należy od ustalonej wcześniej kwoty brutto odjąć:

 • składkę emerytalną - 19,52% podstawy wymiaru,
 • składkę rentową - 8% podstawy wymiaru,
 • składkę chorobową - 2,45% podstawy wymiaru,
 • zaliczkę na podatek dochodowy - 17% lub 32% podstawy opodatkowania.

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest przychód brutto. Natomiast podstawą opodatkowania jest przychód pomniejszony o składki na ubezpieczenia społeczne.

I tak, w podanym wyżej przykładzie wynagrodzenie netto Pana Kowalskiego wyniesie:

3650 zł (brutto) - 19,52% z 3650 zł (składka emerytalna) - 8% z 3650 zł (składka rentowa) - 2,45% z 3650 zł (składka chorobowa) - X (zaliczka na podatek)

Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne, podstawa opodatkowania wyniesie: 3650 zł - 712,04 zł - 292 zł - 89,43 zł = 2556,53 zł

Przyjmując 17% podatek, od podstawy 2556,53 zł należy odprowadzić: 17% z 2556,53 zł = 434,61 zł

Wynagrodzenie netto Pana Kowalskiego wyniesie więc: 3650 zł - 712,04 zł - 292 zł - 89,43 zł - 434,61 zł = 2121,92 zł

Czytaj więcej: Rękojmia na Roboty Budowlane: Porównanie z Okresem Gwarancji i Gwarancją Budowlaną

Jakie są składniki wynagrodzenia

Wynagrodzenie pracownika składa się zazwyczaj z dwóch podstawowych części:

 • wynagrodzenia zasadniczego - kwoty ustalonej w umowie o pracę,
 • dodatków - pozostałych składników określonych w przepisach prawa pracy lub regulaminach obowiązujących u danego pracodawcy.

Najczęściej spotykane dodatki to:

dodatek stażowy premie, nagrody
dodatek funkcyjny dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych

Dodatki dzielimy na dwie kategorie: stałe i zmienne.

Dodatki stałe przysługują pracownikowi każdego miesiąca (np. dodatek funkcyjny dla kierownika).

Dodatki zmienne wypłacane są doraźnie, gdy zajdą określone okoliczności (premia uznaniowa, dodatkowe wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach).

Oprócz wymienionych powyżej, mogą występować także inne składniki, jak np. ekwiwalenty (za niewykorzystany urlop, za pranie odzieży roboczej), odprawy (emerytalne, rentowe).

Zasady naliczania wynagrodzenia

Wyliczanie wynagrodzenia - krok po kroku

Naliczanie wynagrodzenia dla pracownika powinno odbywać się według ściśle określonych zasad, uwzględniających m.in. takie czynniki jak:

 • rodzaj i warunki zawartej umowy o pracę,
 • przepracowany okres,
 • obecność w pracy/nieobecności usprawiedliwione,
 • dodatki przysługujące pracownikowi zgodnie z przepisami,
 • potrącenia ustawowe (podatek, składki ZUS).

Podstawą naliczania jest zawsze umowa o pracę, która precyzuje takie elementy, jak: forma zatrudnienia, wymiar etatu, wysokość wynagrodzenia zasadniczego.

Przy obliczaniu wynagrodzenia należności za każdy przepracowany dzień/godzinę sumuje się. Nieobecności wpływają natomiast na zmniejszenie należnej pracownikowi kwoty.

Zaliczki na podatek

Od ustalonego wynagrodzenia brutto pracownika potrąca się zaliczkę na podatek dochodowy. Stawka zaliczki w 2023 r. wynosi:

 • 17% podstawy wymiaru - dla rocznych dochodów do 120 000 zł,
 • 32% podstawy wymiaru - dla rocznych dochodów powyżej 120 000 zł.

Od przyszłego roku stawki te wynosić będą odpowiednio: 12% i 32%.

Wymagane dokumenty do wyliczenia

Do prawidłowego wyliczenia wynagrodzenia konieczne jest dysponowanie odpowiednimi informacjami i dokumentami dotyczącymi danego pracownika. Należą do nich:

 • umowa o pracę,
 • dokumenty dotyczące dodatków przysługujących pracownikowi,
 • ewidencja czasu pracy,
 • wniosek urlopowy,
 • dokumenty związane z nieobecnościami (zwolnienia lekarskie, urlopy itp.).

Powyższe pozwoli ustalić należności pracownicze za dany okres rozliczeniowy. Przykładowo - wniosek urlopowy będzie podstawą do ewentualnego wypłacenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Niezbędnym dokumentem do prawidłowego naliczenia potrąceń jest aktualne rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie poboru zaliczek na podatek dochodowy. Określa ono obowiązujące stawki podatku.

Sposoby wypłaty wynagrodzenia

Wypłata wynagrodzenia dla pracownika może odbywać się w różny sposób, np.:

 • przelew na rachunek bankowy - domyślna, najczęstsza forma,
 • wypłata gotówkowa - odbierana osobiście w kasie firmy,
 • przekaz pocztowy - przesyłka ze środkami pieniężnymi doręczana przez pocztę,
 • czek - dokument imienny uprawniający do wypłaty określonej kwoty pieniężnej z rachunku wystawcy czeku.

Wybór konkretnej metody powinien uwzględniać preferencje pracownika, politykę firmy, kwestie bezpieczeństwa oraz koszty realizacji poszczególnych wypłat. Np. przelew na konto jest najwygodniejszy, ale pociąga za sobą prowizje bankowe.

Prawidłowe wyliczenie wynagrodzenia to skomplikowany proces wymagający uwzględnienia wielu czynników. Mamy nadzieję, że przedstawione przez nas wskazówki ułatwią Państwu realizację tego zadania.

Podsumowanie

Prawidłowe wyliczenie wynagrodzenia pracownika jest kluczowym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. W artykule przedstawiliśmy krok po kroku, w jaki sposób obliczać należne składniki, zarówno po stronie brutto, jak i netto. Omówione zostały również zasady, terminologia oraz konieczne dokumenty związane z tym procesem.

Rozpoczęliśmy od wskazania, w jaki sposób ustala się wynagrodzenie brutto - z jakich elementów składa się łączna kwota należna pracownikowi przed opodatkowaniem i potrąceniem składek ZUS. Następnie przedstawiliśmy szczegółowy algorytm obliczania wynagrodzenia netto, czyli tego, co finalnie trafia "na rękę" zatrudnionego.

Kolejno omówione zostały poszczególne rodzaje składników wchodzących w skład wynagrodzenia brutto - zarówno te o charakterze stałym, jak i zmiennym. Przedstawiliśmy też ogólne zasady, którymi należy się kierować, naliczając należności za dany okres rozliczeniowy.

Na koniec wskazaliśmy, jakie dokumenty są niezbędne do prawidłowego wyliczenia wynagrodzenia oraz jakie są dostępne formy jego wypłaty. Całość opatrzona licznymi przykładami, pomagającymi zrozumieć omawianą tematykę.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 3. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 4. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?
 5. Tygodniowy odpoczynek kierowcy - Skrócony wzór i porady

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły