Praca

Wzór podania o zwiększenie etatu

Autor Kinga Górecka
Kinga Górecka12.01.20247 min.
Wzór podania o zwiększenie etatu

Podanie o zwiększenie etatu wzór to przydatna informacja dla każdego pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, który chciałby zwiększyć swój etat. Wiele osób nie wie, jak poprawnie napisać takie podanie, dlatego gotowy wzór może okazać się pomocny.

Kluczowe wnioski:
 • Podanie o zwiększenie etatu powinno zawierać merytoryczne argumenty przemawiające za zwiększeniem wymiaru zatrudnienia.
 • We wzorze warto zawrzeć odwołanie do przepisów prawa pracy regulujących tę kwestię.
 • Podanie musi mieć wszystkie elementy formalne pisma urzędowego - dane nadawcy i adresata, datę itp.
 • Przygotowując podanie, należy sprawdzić wewnętrzne regulacje obowiązujące w danym miejscu pracy.
 • Podanie o zwiększenie etatu powinno być napisane w sposób grzeczny i szanujący pracodawcę.

Jak napisać podanie o zwiększenie wymiaru etatu?

Decyzja o złożeniu podania o zwiększenie wymiaru etatu jest często związana ze zmianą sytuacji życiowej pracownika. Może to być na przykład powrót do pracy po urlopie macierzyńskim czy też chęć zwiększenia zarobków. Niezależnie od powodu, warto przygotować się do napisania takiego podania.

Kluczowe jest, aby podanie zostało napisane w sposób grzeczny i szanujący pracodawcę. Nie należy formułować go jako roszczenie czy żądanie, a jedynie jako prośbę o rozważenie możliwości zwiększenia etatu. Podanie powinno zawierać merytoryczne argumenty przemawiające za zasadnością prośby.

Elementy formalne podania

Podanie o zwiększenie wymiaru etatu jest pismem urzędowym, dlatego musi zawierać wszystkie niezbędne elementy takie jak:

 • dane nadawcy (imię, nazwisko, adres zamieszkania, stanowisko),
 • dane adresata (pełna nazwa pracodawcy, adres),
 • miejscowość i data,
 • temat pisma,
 • treść - argumenty i prośba,
 • formuła grzecznościowa,
 • własnoręczny podpis.

Warto sprawdzić w regulaminie pracy bądź innych wewnętrznych przepisach, czy pracodawca nie wymaga dodatkowych elementów, które również powinny się znaleźć w podaniu.

Elementy, które powinno zawierać podanie o zwiększenie etatu

Oprócz elementów formalnych, podanie o zwiększenie etatu powinno zawierać przede wszystkim merytoryczne argumenty, dla których pracownik ubiega się o zwiększenie wymiaru zatrudnienia. Najczęstszymi powodami są:

 • zmiana sytuacji rodzinnej lub materialnej pracownika (np. powiększenie rodziny, większe potrzeby mieszkaniowe),
 • dobre wyniki w pracy i chęć większego zaangażowania zawodowego,
 • możliwość lepszego wykorzystania kwalifikacji i umiejętności pracownika.

Warto również zawrzeć w podaniu odwołanie do przepisów prawa pracy, które regulują tę kwestię, czyli art. 42 par. 2-5 kodeksu pracy. Stanowią one, że pracownik ma prawo do wystąpienia z wnioskiem o zmianę wymiaru czasu pracy, a pracodawca powinien rozpatrzyć taki wniosek i poinformować o swojej decyzji.

Czytaj więcej: Najlepsze oferty pracy za granicą bez znajomości języka - praca zagranica bez języka dla Polaków

Przykładowy wzór podania o zwiększenie wymiaru zatrudnienia

Poniżej zamieszczono przykładowy wzór podania, który może posłużyć jako inspiracja do napisania własnego:

Miejscowość, data [miejscowość], [data]
Dane adresata Nazwa Pracodawcy
Adres pracodawcy
Dane nadawcy Imię i nazwisko
Stanowisko
Adres zamieszkania
Temat Podanie o zwiększenie wymiaru czasu pracy
Treść podania W nawiązaniu do rozmowy z Panią/Panem [imię i nazwisko przełożonego] z dnia [data] dotyczącej możliwości zwiększenia wymiaru czasu pracy, niniejszym składam formalne podanie w tej sprawie. Od [data zatrudnienia] jestem zatrudniona(y) w Państwa firmie w wymiarze [obecny wymiar etatu] na stanowisku [nazwa stanowiska]. [krótkie przedstawienie sytuacji zawodowej i osiągnięć w pracy - 2-3 zdania] Ze względu na [powody ubiegania się o zwiększenie etatu] zwracam się z prośbą o rozważenie możliwości zwiększenia mojego wymiaru czasu pracy do [pożądany wymiar etatu]. Delegowane mi obowiązki wykonuję sumiennie, co potwierdzają [moje dobre oceny okresowe/opinie bezpośredniego przełożonego/ wyniki mojej pracy]. Dodatkowe godziny pracy wykorzystał(a)bym na [krótkie wskazanie zadań, którymi mógłby się Pracownik zająć przy większym etacie]. Będę wdzięczny(a) za pozytywne rozpatrzenie mojej prośby. Z poważaniem [imię i nazwisko]

Podanie o zwiększenie etatu - uzasadnienie prośby

Wzór podania o zwiększenie etatu

Kluczowym elementem podania jest przedstawienie najważniejszych powodów, dla których pracownik ubiega się o zwiększenie etatu. Powinny to być merytoryczne, rzeczowe argumenty. Nie zaleca się powoływania się na kwestie osobiste niezwiązane z pracą. Najczęstszymi uzasadnieniami są:

 • Zmiana sytuacji rodzinnej lub materialnej - na przykład konieczność utrzymania rodziny, zakup mieszkania lub domu, spłata kredytu.
 • Możliwość efektywniejszego wykorzystania kwalifikacji i umiejętności pracownika przy większym wymiarze etatu. Warto wskazać konkretne zadania.
 • Chęć zaangażowania się w nowe projekty realizowane w firmie przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowych obowiązków.

W uzasadnieniu dobrze jest też zawrzeć informacje potwierdzające dotychczasowe zaangażowanie pracownika i dobre wypełnianie obowiązków, np. w postaci pochwał czy dobrych wyników ocen okresowych.

Krok po kroku jak napisać poprawne podanie

Aby ułatwić napisanie poprawnego formalnie podania o zwiększenie etatu, warto zastosować się do kilku wskazówek:

 1. Sprawdź wewnętrzne przepisy pracodawcy dotyczące składania pism i podań.
 2. Zebrać informacje potrzebne do uzasadnienia prośby, np. zaświadczenia o sytuacji rodzinnej lub materialnej.
 3. Przygotuj szkic podania zawierający najważniejsze informacje.
 4. Napisz treść podania korzystając z przygotowanego szkicu - pamiętaj o umieszczeniu merytorycznych argumentów.
 5. Sprawdź poprawność formalną pod kątem wymaganych elementów.
 6. Przeczytaj treść i w razie potrzeby popraw lub uzupełnij.
 7. Wydrukuj, podpisz i złóż osobiście u pracodawcy za potwierdzeniem odbioru.

Podanie o zwiększenie etatu a przepisy prawa pracy

Kwestię występowania przez pracownika o zmianę wymiaru czasu pracy regulują przepisy zawarte w Kodeksie pracy:

 • Art. 42 par. 2 - pracownik może złożyć wniosek o zmianę wymiaru czasu pracy, jednak nie częściej niż raz na 2 lata (z ważnych przyczyn także częściej).
 • Art. 42 par. 3 - pracodawca jest zobowiązany pisemnie poinformować pracownika o swojej decyzji w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu wniosku.
 • Art. 42 par. 4 i 5 - w przypadku odmowy pracodawca powinien podać przyczynę odmowy, a pracownik ma prawo złożenia skargi w postępowaniu sądowym.

Warto powołać się na te przepisy w treści podania, co może zwiększyć szansę na pozytywne rozpatrzenie wniosku przez pracodawcę.

Podsumowanie

Decyzja o złożeniu podania o zwiększenie wymiaru etatu jest często związana ze zmianą sytuacji życiowej pracownika. Niezależnie od powodu, warto zapoznać się ze wzorem takiego pisma i dowiedzieć, jak je poprawnie napisać. Gotowy wzór podania o zwiększenie etatu pdf może posłużyć za przykład.

Kluczowe jest, aby podanie o zwiększenie etatu zostało napisane w sposób grzeczny i rzeczowy. Powinno zawierać merytoryczne argumenty oraz odwołanie do przepisów prawa pracy regulujących tę kwestię. Warto zebrać niezbędne informacje i przygotować szkic przed napisaniem ostatecznej wersji.

Pracodawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania pracownika o swojej decyzji w sprawie zwiększenia wymiaru czasu pracy w terminie 1 miesiąca od złożenia podania. W razie odmowy przysługuje możliwość złożenia skargi w sądzie pracy.

Mamy nadzieję, że informacje zawarte w tym artykule pomogą w przygotowaniu poprawnego formalnie i merytorycznie uzasadnionego podania o zwiększenie etatu, zwiększając szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku przez pracodawcę.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 3. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 4. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?
 5. Tygodniowy odpoczynek kierowcy - Skrócony wzór i porady

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły