Prawo

Wzór Wniosku o Przyspieszenie Rozpoznania Sprawy w Sądzie - Praktyczne Wskazówki i Rady

Autor Grzegorz Woźniak
Grzegorz Woźniak29.11.20237 min.
Wzór Wniosku o Przyspieszenie Rozpoznania Sprawy w Sądzie - Praktyczne Wskazówki i Rady

Wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy to jeden ze sposobów na przyspieszenie tempa procedowania sprawy sądowej, gdy z różnych przyczyn trwa ona zbyt długo. Poniższy artykuł zawiera praktyczne informacje, kiedy i jak składać taki wniosek, jakie elementy powinien zawierać oraz jakie mogą być tego skutki.

Kluczowe wnioski:

 • Wniosek o przyspieszenie warto złożyć, gdy sprawa ciągnie się latami lub gdy przewlekłość grozi negatywnymi konsekwencjami.
 • We wniosku trzeba wskazać konkretne okoliczności uzasadniające jego złożenie oraz dowody.
 • Sąd może nadać sprawie priorytetowy bieg, ale też wniosek oddalić.
 • Składając wniosek, warto powołać się na naruszenie prawa do rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.
 • Jeśli wniosek zostanie oddalony, można wnieść zażalenie do sądu wyższej instancji.

Jak poprawnie sporządzić wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy?

Sporządzając wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. Przede wszystkim należy pamiętać, że taki wniosek składa się w sytuacji, gdy postępowanie przed sądem ciągnie się nadmiernie długo. Dlatego we wniosku trzeba wskazać te okoliczności, które uzasadniają jego złożenie.

Wniosek należy sporządzić na piśmie. Powinien on zawierać dane wnioskodawcy, sygnaturę sprawy, do której się odnosi oraz konkretne żądanie skierowane do sądu. Najlepiej powołać się na przepisy prawa mówiące o prawie do rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Dobrze też przywołać orzecznictwo sądów wyższych instancji dotyczące tej kwestii.

Kluczowe jednak, aby we wniosku o przyspieszenie rozpoznania sprawy wskazać te konkretne okoliczności w sprawie, które prowadzą do nadmiernego przewlekania postępowania. Np. niepotrzebne, wielokrotne odraczanie terminów rozpraw lub posiedzeń, bezczynność sądu przez wiele miesięcy czy przewlekłe sporządzanie uzasadnienia wyroku. Im konkretniej te kwestie zostaną opisane i poparte stosownymi dowodami, tym lepsze szanse na uwzględnienie wniosku.

Wzór wniosku o przyspieszenie sprawy w sądzie

We wniosku o przyspieszenie bardzo pomocny może być gotowy wzór wniosku o przyspieszenie sprawy w sądzie. Korzystając z takiego wzoru łatwiej zachować właściwą konstrukcję wniosku i zawrzeć w nim wszystkie niezbędne elementy. Przykładowy schemat wniosku może wyglądać następująco:

 • Dane wnioskodawcy
 • Sygnatura sprawy
 • Data wszczęcia postępowania przed sądem
 • Opis dotychczasowego przebiegu sprawy
 • Wskazanie przewlekłości postępowania wraz z konkretnym opisem i dowodami
 • Powołanie podstaw prawnych uzasadniających żądanie przyspieszenia sprawy
 • Wniosek (konkretne żądanie pod adresem sądu o przyspieszenie postępowania)

Korzystając z takiego wzorca wniosku znacznie łatwiej uwzględnić wszelkie niezbędne elementy tak, aby wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy spełniał wymogi formalne i miał szanse na pozytywne rozpatrzenie przez sąd.

Kiedy zasadne jest złożenie wniosku o przyspieszenie rozpoznania sprawy?

Wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy zasadne jest złożyć przede wszystkim w sytuacji, gdy postępowanie sądowe ciągnie się nadmiernie długo i może to prowadzić do negatywnych konsekwencji dla stron. Typowe przypadki to np. sprawy o alimenty, gdzie przewlekłość oznacza brak środków utrzymania dla uprawnionego. Z wnioskiem warto wystąpić także wtedy, gdy sąd przez wiele miesięcy uporczywie nie wyznacza terminu rozprawy lub gdy nie sporządza pisemnego uzasadnienia zapadłego już wyroku.

Podstawą do złożenia wniosku mogą być także inne sytuacje świadczące o nadmiernym przewlekaniu się sprawy z przyczyn leżących po stronie sądu. Np. kilkukrotne nieuzasadnione odraczanie terminów posiedzeń czy rozpraw, bezczynność sądu trwająca wiele miesięcy, niezałatwianie przez sędziego wniosków dowodowych itd. Im więcej takich dowodów nierzetelności i opieszałości sądu uda się zebrać i opisać we wniosku o przyspieszenie rozpoznania sprawy, tym lepsze szanse na sukces.

Kiedy wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy ma szanse powodzenia?

Z wnioskiem o przyspieszenie największe szanse na sukces są wtedy, gdy bardzo dokładnie udokumentujemy przewlekłość postępowania sądowego i wykażemy, że leży ona wyłącznie po stronie sądu, a nie innych stron procesu. Kluczowe są więc precyzyjny opis i konkretne dowody sytuacji powodujących przedłużanie się sprawy. Mogą to być dokumenty, pisma, wnioski, z których jednoznacznie będzie wynikać, że to sąd odpowiada za przewlekłość. Tylko wówczas wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy będzie miał realne szanse.

Czytaj więcej: Testament notarialny wzór - Ostatnia wola i wzory testamentu notarialnego oraz własnoręcznego

Co powinien zawierać wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy?

Wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy jest pismem procesowym kierowanym do sądu, więc jak każde pismo tego rodzaju powinien zawierać pewne elementy. Są to przede wszystkim dokładne oznaczenie wnioskodawcy oraz sygnatury sprawy, do której wniosek się odnosi. Niezbędny jest również konkretny wniosek – sformułowanie pod adresem sądu żądania o przyspieszenie postępowania.

Kluczową jednak częścią wniosku o przyspieszenie rozpoznania sprawy jest szczegółowe wskazanie i opisanie tych okoliczności, które spowodowały nieuzasadnioną przewlekłość postępowania. Mogą to być np. liczne, nieuzasadnione odraczanie terminów rozpraw lub posiedzeń, wielomiesięczna bezczynność sądu, nierozpoznawanie wniosków dowodowych przez dłuższy czas. Im dokładniej opiszemy takie sytuacje i poprzemy konkretnymi dowodami, tym lepiej.

W wniosku o przyspieszenie rozpoznania sprawy warto też powołać się na przepisy prawa dotyczące prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Można również przytoczyć fragmenty orzecznictwa, gdzie podobne wnioski zostały przez sądy uwzględnione.

Dobrze sporządzony wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy, zawierający precyzyjny opis i dowody przewlekłości może skłonić sąd do szybszego procedowania i rozstrzygnięcia sprawy.

Jakie są skutki złożenia wniosku o przyspieszenie rozpoznania sprawy?

Wzór Wniosku o Przyspieszenie Rozpoznania Sprawy w Sądzie - Praktyczne Wskazówki i Rady

Złożenie wniosku o przyspieszenie rozpoznania sprawy może mieć różne skutki, w zależności od tego, jak zareaguje sąd. Sąd po rozpatrzeniu wniosku może nadać sprawie bieg priorytetowy, co oznacza, że będzie ją traktować z wyższym pierwszeństwem od innych. Tym samym powinna ona być szybciej rozpoznana i zakończona.

Sąd po wniosku o przyspieszenie może też podjąć inne działania przyspieszające, np. wyznaczyć wcześniejsze terminy rozpraw, zarządzić rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym albo upomnieć strony do szybszego procedowania. Wszystko po to, aby jak najszybciej można było zakończyć sprawę.

Niestety nie zawsze wniosek o przyspieszenie jest uwzględniany. Jeśli sąd nie dopatrzy się podstaw do przyspieszenia, może wniosek oddalić postanowieniem. Wówczas jedyną opcją pozostaje zaskarżenie takiego postanowienia przez złożenie zażalenia do sądu wyższej instancji.

Skutki pozytywne Skutki negatywne
- nadanie sprawie biegu priorytetowego - oddalenie wniosku przez sąd
- częstsze wyznaczanie terminów rozpraw - konieczność wniesienia środka zaskarżenia
- skrócenie czasu na wydanie rozstrzygnięcia - przedłużenie postępowania

Na czym polega rozpoznanie wniosku o przyspieszenie rozpoznania sprawy?

Rozpoznanie wniosku o przyspieszenie rozpoznania sprawy polega na tym, że sąd bada, czy istnieją uzasadnione podstawy do tego, aby przyspieszyć procedowanie w sprawie i nadać jej priorytetowy bieg. Sąd analizuje więc treść wniosku i wskazane w nim dowody na przewlekłość postępowania pod kątem tego, czy rzeczywiście jest ono nieuzasadnione i nadmiernie przedłuża się z winy sądu.

Sąd bada także, czy przyczyny przewlekłości leżą po stronie innych uczestników, a może są obiektywne (np. konieczność zgromadzenia dowodów). Rozważa również, czy przyspieszenie nie zakłóci prawidłowego toku postępowania i nie naruszy praw innych stron. Sąd oddali wniosek o przyspieszenie np. gdy uzna, że sprawa i tak toczy się w miarę sprawnie lub gdy skrócenie procedur mogłoby naruszyć czyjeś prawa.

Kryteria rozstrzygania wniosku o przyspieszenie

Podsumowując, kluczowe kryteria, którymi sąd kieruje się rozpoznając wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy to:

 • Rzeczywista przewlekłość postępowania i jej przyczyny
 • Możliwość przyspieszenia bez szkody dla praw innych stron
 • Zagrożenie naruszenia gwarancji procesowych stron
 • Ocena, czy sprawa i tak nie toczy się sprawnie

Od prawidłowego zbadania tych kwestii zależy, czy wniosek zostanie uwzględniony, czy też oddalony.

Gdzie i jak złożyć wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy?

Wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy składa się do sądu, przed którym toczy się dana sprawa. Można go złożyć na posiedzeniu sądu lub też przekazać na piśmie do akt sprawy. Jak już zostało powiedziane, wniosek musi mieć prawidłow

Podsumowanie

Omówiono kwestię składania wniosku o przyspieszenie rozpoznania sprawy, gdy postępowanie sądowe przedłuża się. Dowiemy się z niego m.in. jak poprawnie sporządzić taki wniosek, posiłkując się gotowym wzorem, kiedy jest on zasadny, co powinien zawierać, jak sąd go rozpoznaje i gdzie należy złożyć, by miał szanse powodzenia.

Zajmowanie się sprawami sądowymi, nawet jeśli dotyczą one wnioskowania o przyspieszenie procedur, bywa stresujące i czasochłonne. Warto więc, po zakończeniu formalności, znaleźć sposób na odpoczynek, który pozwoli na oderwanie myśli od zawiłości prawnych.

Doskonałym sposobem na relaks i odprężenie może być zanurzenie się w świat filmów i seriali. W tym celu zachęcamy do odwiedzenia strony https://ekino-tv.org, gdzie znajdziecie szeroki wybór produkcji na każdy gust. Oglądanie ulubionych tytułów to nie tylko doskonała rozrywka, ale i sposób na zregenerowanie sił przed kolejnymi wyzwaniami, zarówno tymi życiowymi, jak i prawnymi.

Szczególną uwagę warto zwrócić na gotowe ramy wniosku o przyspieszenie sprawy w sądzie i kryteria, jakimi sąd się kieruje, decydując o uwzględnieniu wniosku. Z pewnością pomoże to w zwiększeniu szans na pozytywny finał.

Lektura artykułu z pewnością przyniesie czytelnikowi wiele wartościowej wiedzy na temat procedury przyspieszania spraw w sądzie. Gorąco polecam zapoznanie się z całym materiałem!

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-outline
Ocena: 3.67 Liczba głosów: 6

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 3. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 4. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?
 5. Oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania - Wzór oświadczenia i procedura

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Polski Ład - Kiedy wchodzą w życie nowe przepisy?
PrawoPolski Ład - Kiedy wchodzą w życie nowe przepisy?

Dowiedz się, kiedy wchodzą w życie zmiany z nowego systemu podatkowego Polski Ład. Poznaj harmonogram i odkryj, od kiedy obowiązują przepisy m.in. podniesionej kwoty wolnej od podatku, nowej ulgi dla klasy średniej oraz stawek PIT w ramach Nowego Polskiego Ładu.