Prawo

Jak napisać odwołanie od decyzji - wzór odwołania

Autor Krystyna Pawłowska
Krystyna Pawłowska23.01.20246 min.
Jak napisać odwołanie od decyzji - wzór odwołania

Jak napisać odwołanie od decyzji to częste pytanie osób, którym organ administracyjny wydał niekorzystną dla nich decyzję. Prawidłowo sporządzone odwołanie daje szansę na zmianę nieprawidłowego rozstrzygnięcia.

Kluczowe wnioski:
 • Odwołanie należy złożyć do organu wyższej instancji w terminie 14 dni.
 • Odwołanie musi spełniać wymogi formalne i zawierać merytoryczną argumentację.
 • W odwołaniu warto powołać się na przepisy prawa i orzecznictwo.
 • Dobrze przygotowane odwołanie zwiększa szanse na pozytywne rozpatrzenie sprawy.
 • W razie odrzucenia odwołania można wnieść skargę do sądu administracyjnego.

Jak przygotować i złożyć odwołanie

Odwołanie jest środkiem zaskarżenia, który przysługuje stronie niezadowolonej z decyzji administracyjnej. Pozwala ponownie przeanalizować sprawę i potencjalnie zmienić niekorzystne rozstrzygnięcie na korzystniejsze. Aby zwiększyć szansę powodzenia odwołania, warto je przygotować zgodnie z kilkoma kluczowymi zasadami.

Po pierwsze, odwołanie trzeba wnieść w odpowiednim terminie. Standardowo jest to 14 dni od doręczenia kwestionowanej decyzji. Niedotrzymanie terminu powoduje tzw. prekluzję i odwołanie nie będzie rozpatrywane.

Prawidłowe złożenie pisma

Kolejnym krokiem jest prawidłowe złożenie pisma. Odwołanie można przesłać pocztą, ale najbezpieczniej złożyć osobiście w siedzibie organu, który wydał decyzję. Warto zachować potwierdzenie nadania lub złożenia na wypadek, gdyby wystąpiły problemy z uznaniem jego terminowości.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej czy innym opłatom. Strona nie jest też reprezentowana w postępowaniu przez adwokata lub radcę prawnego, więc nie ponosi kosztów z tytułu zastępstwa procesowego.

Kryteria formalne odwołania od decyzji

Aby odwołanie mogło prowadzić do merytorycznego rozpoznania sprawy, musi spełniać określone kryteria formalne. Przede wszystkim odwołanie powinno zawierać:

 • oznaczenie organu, do którego jest skierowane
 • imię, nazwisko i adres składającego
 • treść żądania
 • uzasadnienie swego żądania
 • podpis składającego

Braki w tym zakresie mogą skutkować odrzuceniem odwołania w całości lub w części bez merytorycznego rozpatrzenia. Dlatego warto zachować szczególną staranność we właściwym sformułowaniu odwołania.

Czytaj więcej: Wszystko co musisz wiedzieć o ustawie o ochronie lokatorów i prawach lokatora

Wzór prawidłowego odwołania od decyzji

Gotowy wzór odwołania od decyzji pozwala uniknąć typowych błędów formalnych. Oto przykład:

Miejscowość i data
Imię i nazwisko, adres wnoszącego odwołanie
Nazwa i adres organu, do którego kierowane jest odwołanie

Odwołanie

od decyzji [tu numer decyzji] z dnia [tu data] wydanej przez [tu organ wydający].

Zaskarżam ww. decyzję w całości/części [tu wskazać jaka jest skarżona] i wnoszę o jej uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia/zmianę zaskarżonej decyzji poprzez [tu określić żądanie strony].

Uzasadnienie

[tu wskazać argumenty, dowody, podstawy prawne świadczące, że decyzja była błędna/naruszała przepisy]

[podpis]

Argumentacja merytoryczna w odwołaniu

Jak napisać odwołanie od decyzji - wzór odwołania

Kluczową częścią odwołania, oprócz warstwy formalnej, jest przekonująca argumentacja merytoryczna. Powinna ona wykazać, że zaskarżona decyzja była nieprawidłowa i na tej podstawie wnosić o jej zmianę w całości lub części.

Analiza decyzji i przepisów

Argumentację buduje się w oparciu o wnikliwą analizę treści decyzji i stosownych przepisów prawa - ustaw, rozporządzeń, wytycznych. Należy wskazać na ich ewentualne błędne zastosowanie lub interpretację.

Pomocne jest także powołanie się na orzecznictwo - wyroki sądów administracyjnych w podobnych sprawach.

Dowody w odwołaniu od niekorzystnej decyzji

Merytoryczne wnioski zawarte w odwołaniu należy odpowiednio udokumentować. Mogą to być zeznania świadków, dokumenty lub opinie specjalistów.

Jeśli wszystkie dowody były już przedstawione w trakcie poprzedzającego postępowania, w odwołaniu wystarczy się do nich odnieść. W przeciwnym razie trzeba je załączyć do odwołania w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność.

Wnioski dowodowe

Jeśli z jakichś powodów konieczne jest przeprowadzenie dodatkowego postępowania dowodowego, należy sformułować stosowne wnioski dowodowe we właściwej formie procesowej - np. wskazanie imion, nazwisk i adresów osób, których przesłuchanie jako świadków jest wnoszone.

Jak napisać uzasadnienie do odwołania

Najważniejszą częścią odwołania jest jego uzasadnienie. To w nim zawarta jest argumentacja mająca wykazać zasadność zarzutów skarżącego.

Uzasadnienie powinno jasno wskazywać, jakie konkretnie zarzuty są stawiane zaskarżonej decyzji, np. niewłaściwe zastosowanie przepisów prawa materialnego czy naruszenie przepisów postępowania.

Argumenty powinny być przedstawione w sposób zwięzły, ale wyczerpujący - tak, aby organ odwoławczy mógł w pełni zrozumieć stanowisko strony. Odwołanie do orzecznictwa sądowego wzmacnia skuteczność odwołania.

Uzasadnienie jest zatem kluczowym elementem odwołania. Jego jakość w dużym stopniu decyduje o szansach na pozytywne dla strony rozpatrzenie odwołania.

Podsumowanie

Odwołanie od decyzji administracyjnej jest ważnym środkiem prawnym pozwalającym wzruszyć niekorzystne rozstrzygnięcie organu I instancji. Aby miało szansę powodzenia, trzeba je złożyć w terminie i spełniając wymogi formalne. Przydatny może być gotowy wzór odwołania od decyzji, choć trzeba go dopasować do własnej sprawy.

Kluczowa jest rzeczowa argumentacja merytoryczna wskazująca na wady decyzji - np. niewłaściwe zastosowanie prawa materialnego. Argumenty należy potwierdzić stosownymi dowodami załączonymi do odwołania. Całość stanowiska strony powinna zostać jasno przedstawiona w uzasadnieniu odwołania.

Prawidłowo sporządzone odwołanie, uwzględniające wszystkie niezbędne elementy procesowe, maksymalizuje szanse na jego pozytywne rozstrzygnięcie przez organ wyższego stopnia. Może ono prowadzić do uchylenia lub zmiany niekorzystnej decyzji.

Jeśli odwołanie nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, osoba niezadowolona z rozstrzygnięcia może dochodzić swoich racji dalej - np. składając skargę do sądu administracyjnego. Warto jednak najpierw wykorzystać ścieżkę zwykłego odwołania przysługującego stronie.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 3. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 4. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?
 5. Tygodniowy odpoczynek kierowcy - Skrócony wzór i porady
Autor Krystyna Pawłowska
Krystyna Pawłowska

Jestem dietetyczką i trenerką personalną z 10-letnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doborze suplementów w zależności od celu treningowego i trybu życia. Moim celem jest edukacja w zakresie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, aby każdy mógł cieszyć się zdrowiem i dobrą kondycją.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Polski Ład - Kiedy wchodzą w życie nowe przepisy?
PrawoPolski Ład - Kiedy wchodzą w życie nowe przepisy?

Dowiedz się, kiedy wchodzą w życie zmiany z nowego systemu podatkowego Polski Ład. Poznaj harmonogram i odkryj, od kiedy obowiązują przepisy m.in. podniesionej kwoty wolnej od podatku, nowej ulgi dla klasy średniej oraz stawek PIT w ramach Nowego Polskiego Ładu.