Edukacja

Kim jest pedagog szkolny i jakie ma zadania w placówkach edukacyjnych?

Autor Grzegorz Woźniak
Grzegorz Woźniak18.01.20247 min.
Kim jest pedagog szkolny i jakie ma zadania w placówkach edukacyjnych?

Kto to pedagog szkolny i jakie ma zadania w placówkach edukacyjnych? Pedagog szkolny odgrywa kluczową rolę we wspieraniu rozwoju i dobrostanu uczniów. Jest specjalistą dbającym o prawidłowe relacje społeczne w szkole i rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz edukacyjnych. W poniższym artykule przybliżę, kim jest pedagog szkolny, jakie są jego główne obowiązki i zadania w pracy z uczniami, nauczycielami i rodzicami.

Kluczowe wnioski:
 • Pedagog szkolny to specjalista wspierający rozwój i wychowanie uczniów.
 • Do jego głównych zadań należy m.in. rozpoznawanie problemów uczniów i pomoc w ich rozwiązywaniu.
 • Ściśle współpracuje z wychowawcami klas, nauczycielami, psychologiem i rodzicami uczniów.
 • Musi posiadać magisterium z pedagogiki oraz predyspozycje osobowościowe do pracy z dziećmi i młodzieżą.
 • Powinien cechować się empatią, cierpliwością, kreatywnością i umiejętnościami interpersonalnymi.

Kim jest pedagog szkolny?

Pedagog szkolny jest specjalistą zajmującym się szeroko pojętą problematyką wychowawczą i profilaktyczną w szkołach i placówkach oświatowych. Jego głównym zadaniem jest wspieranie rozwoju uczniów oraz zapobieganie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych.

Pedagog szkolny ściśle współpracuje z dyrekcją, nauczycielami, wychowawcami klas, psychologiem, rodzicami oraz uczniami, aby jak najlepiej realizować cele wychowawcze i profilaktyczne szkoły. Do jego obowiązków należy rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów, udzielanie im wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz pomoc w pokonywaniu różnorodnych trudności i barier.

Rola pedagoga szkolnego

Pedagog szkolny pełni bardzo istotną funkcję we współczesnej szkole. Można powiedzieć, że jest on koordynatorem działań wychowawczych i profilaktycznych całej społeczności szkolnej. Odpowiednio realizowana praca pedagoga przyczynia się do podnoszenia jakości pracy szkoły, a także wpływa pozytywnie na rozwój i funkcjonowanie uczniów.

Jakie są główne zadania pedagoga szkolnego?

Pedagog szkolny ma bardzo szeroki wachlarz zadań. Jego głównym celem jest wspomaganie rozwoju uczniów i wychowanków na wszystkich etapach edukacji. Do jego podstawowych obowiązków zalicza się między innymi:

 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
 • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym porad i konsultacji;
 • organizowanie różnych form pomocy materialnej i środowiskowej;
 • podejmowanie działań na rzecz zorganizowania opieki i pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Pedagog szkolny zajmuje się także profilaktyką uzależnień i patologii społecznej wśród młodzieży, a także inicjuje różnorodne działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach konfliktowych pojawiających się na terenie placówki.

Profilaktyka wychowawcza

Istotnym elementem pracy pedagoga szkolnego jest prowadzenie działalności profilaktyczno-wychowawczej w celu zapobiegania zagrożeniom pojawiającym się w środowisku szkolnym. Pedagog diagnozuje czynniki ryzyka, opracowuje i wdraża odpowiednie programy profilaktyczne dla uczniów i wychowanków.

Czytaj więcej: Rozumienie Teorii Blanchard: Omówienie Modelu Blancharda i Modelu Kena Blancharda

Gdzie pracuje i z kim współpracuje pedagog szkolny?

Pedagog szkolny jest zatrudniony w szkołach wszystkich typów – podstawowych, ponadpodstawowych, a także w przedszkolach. Może również pracować w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i innych placówkach systemu oświaty.

Ze względu na specyfikę swojej pracy pedagog ściśle współdziała z dyrekcją szkoły lub placówki, wychowawcami klas, nauczycielami, psychologiem szkolnym, pracownikami socjalnymi, kuratorami sądowymi oraz rodzicami i opiekunami uczniów. Tylko dzięki partnerskiej współpracy wszystkich podmiotów możliwa jest skuteczna realizacja celów wychowawczych i profilaktycznych szkoły.

Współpraca w zespole wychowawczym

Pedagog szkolny najczęściej wchodzi w skład zespołu wychowawczego, który opracowuje i wdraża program wychowawczo-profilaktyczny w placówce. Ponadto inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych.

Jakie wykształcenie musi mieć pedagog szkolny?

Kim jest pedagog szkolny i jakie ma zadania w placówkach edukacyjnych?

Aby zostać pedagogiem szkolnym, trzeba ukończyć 5-letnie jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika szkolna lub pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Dodatkowym atutem są studia podyplomowe z zakresu profilaktyki i resocjalizacji lub terapii pedagogicznej.

Wykształcenie pedagoga szkolnego magister pedagogiki
Kierunek studiów pedagogika ze specjalnością: pedagogika szkolna/opiekuńczo-wychowawcza
Studia podyplomowe profilaktyka i resocjalizacja, terapia pedagogiczna (zalecane)

Pedagog szkolny powinien stale poszerzać swoją wiedzę i podnosić swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu pracy wychowawczej, profilaktycznej i psychoedukacyjnej.

Jakie cechy powinien mieć dobry pedagog szkolny?

Praca pedagoga szkolnego wymaga spełniania pewnych predyspozycji osobowościowych. Do najważniejszych cech dobrego pedagoga zaliczamy:

 • wysoką empatię i wrażliwość na problemy innych;
 • cierpliwość i opanowanie w trudnych sytuacjach;
 • otwartość, życzliwość i umiejętność nawiązywania kontaktów;
 • odpowiedzialność, rzetelność i systematyczność;
 • kreatywność i inicjatywę w działaniu;
 • komunikatywność i dobre zdolności interpersonalne.

Dobry pedagog szkolny powinien także cechować się dojrzałością emocjonalną, asertywnością oraz znajomością potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży. Ważna jest ponadto chęć ciągłego rozwoju zawodowego i poszerzania wiedzy psychologiczno-pedagogicznej.

„Nauczyciel, który potrafi tylko nauczać, nie jest dobrym nauczycielem. Dobry nauczyciel rozumie uczniów i potrafi im pomóc w rozwoju” – Albert Einstein

Jakie są typowe problemy uczniów rozwiązywane przez pedagoga?

Pedagog szkolny zajmuje się szeroką gamą problemów, z którymi borykają się uczniowie. Do najczęstszych kwestii, którymi się zajmuje, należą:

 • problemy w nauce, niepowodzenia szkolne;
 • trudności w kontaktach z rówieśnikami, konflikty w klasie;
 • niska motywacja do nauki, wagarowanie;
 • uzależnienia, agresja, przemoc wśród młodzieży;
 • problemy osobiste, rodzinne i środowiskowe uczniów.

Zadaniem pedagoga jest zarówno profilaktyka, jak i interwencja w trudnych sytuacjach. Poprzez rozmowy, mediacje, terapię pedagogiczną oraz działania wychowawcze pedagog szkolny stara się wspomagać prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Jedną z form wsparcia udzielanej przez pedagoga szkolnego jest organizacja i udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z różnymi dysfunkcjami i zaburzeniami. Obejmuje ona m.in. terapię pedagogiczną, zajęcia korekcyjne, reedukacyjne lub wyrównawcze. Są one dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka.

Podsumowanie

W niniejszym artykule staraliśmy się kompleksowo odpowiedzieć na pytanie "kto to pedagog szkolny" oraz przybliżyć jego rolę i zadania w systemie oświaty. Przedstawione zostały kluczowe informacje dotyczące tego, czym zajmuje się na co dzień pedagog, z kim współpracuje i jakie kompetencje powinien posiadać.

Pedagog szkolny okazał się być niezwykle ważnym ogniwem procesu wychowawczego, wspierającym zarówno uczniów, jak i nauczycieli czy rodziców. Jego praca koncentruje się przede wszystkim na rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dzieci oraz młodzieży. Ściśle współdziała ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w działalność profilaktyczną i opiekuńczo-wychowawczą szkoły.

Kim zatem jest pedagog szkolny? Przede wszystkim wrażliwym, życzliwym specjalistą o rozległej wiedzy pedagogicznej i psychologicznej, gotowym niesienia fachowej pomocy w rozwiązywaniu problemów i pokonywaniu różnorodnych barier napotykanych przez uczącą się młodzież.

Mamy nadzieję, że informacje zawarte w niniejszym artykule pozwoliły bliżej poznać sylwetkę i misję pedagoga szkolnego. Jest to zawód niezwykle odpowiedzialny, wymagający wielu kompetencji i zaangażowania, dający jednak ogromną satysfakcję, jeśli widzi się postępy swoich podopiecznych.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 3. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 4. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?
 5. Tygodniowy odpoczynek kierowcy - Skrócony wzór i porady

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły