Praca

Okres ochronny a likwidacja stanowiska pracy - zwolnienie pracownika, ochrona przedemerytalna

Autor Grzegorz Woźniak
Grzegorz Woźniak05.01.20246 min.
Okres ochronny a likwidacja stanowiska pracy - zwolnienie pracownika, ochrona przedemerytalna

Okres ochronny a likwidacja stanowiska pracy to temat, który budzi wiele wątpliwości wśród pracowników zagrożonych utratą pracy. W artykule omówione zostaną kwestie związane ze szczególną ochroną stosunku pracy pracowników znajdujących się w okresie przedemerytalnym. Wyjaśnimy, jakie gwarancje zatrudnienia przysługują tej grupie osób w przypadku likwidacji stanowiska pracy oraz na czym polega ochrona przedemerytalna. Poruszymy także tematykę zwolnień pracowników objętych ochroną.

Kluczowe wnioski:
 • Okres ochronny uniemożliwia zwolnienie pracownika przedemerytalnego z przyczyn niedotyczących pracownika.
 • Pracodawca ma obowiązek zaoferować pracownikowi przedemerytalnemu inną pracę w razie likwidacji jego stanowiska.
 • Zwolnienie w okresie ochronnym jest możliwe tylko w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach.
 • Pracownik przedemerytalny może skorzystać z ochrony przed wypowiedzeniem na 4 lata przed emeryturą.
 • W razie bezprawnego zwolnienia pracownikowi przysługuje odszkodowanie.

Okres ochronny przy likwidacji stanowiska

Okres ochronny a likwidacja stanowiska pracy to tematyka, która budzi wiele wątpliwości wśród pracowników. Co do zasady, pracodawca ma prawo zlikwidować konkretne stanowisko pracy z przyczyn ekonomicznych lub organizacyjnych. Jednak w przypadku pracowników objętych szczególną ochroną, na przykład osób w wieku przedemerytalnym, obowiązują pewne ograniczenia.

Pracownik, który spełnia określone w ustawie warunki, może być objęty okresem ochronnym. Oznacza to, że przez pewien czas przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego korzysta ze szczególnej ochrony stosunku pracy. W tym okresie nie może zostać zwolniony z inicjatywy pracodawcy, chyba że zachodzą wyjątkowe, uzasadnione okoliczności.

Zasady ochrony przedemerytalnej

Zgodnie z przepisami ochroną objęci są pracownicy, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. W ich przypadku wypowiedzenie umowy o pracę lub jej rozwiązanie bez wypowiedzenia z przyczyn niedotyczących pracowników są niedopuszczalne.

Dotyczy to również sytuacji, gdy pracodawca likwiduje konkretne stanowisko pracy w ramach reorganizacji lub z przyczyn ekonomicznych. Pracownik przedemerytalny podlega wówczas szczególnej ochronie.

Zwolnienie pracownika w trakcie okresu ochronnego

Co do zasady, w czasie trwania okresu ochronnego zwolnienie pracownika jest niedopuszczalne. Jednak w pewnych szczególnych sytuacjach kodeks pracy przewiduje wyjątki od tej reguły.

I tak, w okresie przedemerytalnym możliwe jest wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony lub na okres próbny. Ponadto zwolnienie pracownika chronionego będzie uzasadnione w razie ogłoszenia jego upadłości lub likwidacji pracodawcy.

Inne przypadki dopuszczalnych zwolnień

Oprócz wskazanych wyżej sytuacji, w okresie ochronnym zwolnienie pracownika jest możliwe:

 • z winy pracownika (w razie ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych),
 • w razie uzyskania prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
 • w razie odmowy przyjęcia proponowanych nowych warunków pracy lub płacy na wypadek przekształceń w zakładzie pracy.

W każdym z tych przypadków rozwiązanie umowy o pracę musi być poprzedzone zasięgnięciem opinii związków zawodowych.

Czytaj więcej: Wzór podania o praktyki - Przykładowe podanie na praktyki i prośba o przyjęcie na praktyki

Ochrona pracownika przedemerytalnego przy redukcji etatów

Częstym powodem zwolnień grupowych pracowników jest wprowadzana przez pracodawców redukcja zatrudnienia. Przyczyną takich decyzji bywają kłopoty finansowe firmy lub reorganizacja jej struktury. Jak w takiej sytuacji chronieni są pracownicy przedemerytalni?

W razie konieczności likwidacji konkretnych stanowisk pracy, osoby objęte ochroną przedemerytalną nie mogą zostać wręczone wypowiedzenia. Pracodawca ma natomiast obowiązek zaproponować im inną pracę, odpowiednią ze względu na kwalifikacje zawodowe pracownika.

Taka propozycja nowego zatrudnienia musi zostać złożona pracownikowi w formie pisemnej. W przypadku odmowy przyjęcia nowej pracy, dopiero wtedy możliwe będzie wypowiedzenie umowy o pracę.

Likwidacja miejsc pracy a prawa pracownicze

Okres ochronny a likwidacja stanowiska pracy - zwolnienie pracownika, ochrona przedemerytalna

Pracodawcy likwidujący zakład pracy lub redukujący zatrudnienie muszą pamiętać o przestrzeganiu praw pracowniczych. Szczególne regulacje dotyczą zwolnień osób objętych ochroną przedemerytalną.

Nie wolno pozbawiać pracy pracowników przedemerytalnych tylko dlatego, że nabyli uprawnienia do szczególnej ochrony stosunku pracy.

W razie łamania przepisów o ochronie przedemerytalnej, zwolniony pracownik może wystąpić na drogę sądową z roszczeniem o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie.

Zwolnienie pracownika przedemerytalnego Konsekwencje dla pracodawcy
bez wypowiedzenia przywrócenie do pracy + wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy
z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu umów odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia

Zabezpieczenie emerytalne po utracie pracy

Utrata pracy, zwłaszcza w starszym wieku może negatywnie wpłynąć na wysokość przyszłego świadczenia emerytalnego. Dlatego dla osób zwalnianych w okresie przedemerytalnym tak istotna jest szczególna ochrona stosunku pracy.

Pozbawienie możliwości dalszego zatrudnienia i zarabiania oznacza bowiem niższe wpływy do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. A to przekłada się na obniżenie podstawy wymiaru przyszłej emerytury.

Sposoby uzupełnienia niedoborów emerytalnych

Osobom zwolnionym w wieku przedemerytalnym przysługuje jednak kilka możliwości uzupełnienia ewentualnych luk w okresach składkowych. Zalicza się do nich między innymi:

 • zawarcie umowy o dobrowolne ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
 • wniesienie opłaty prolongacyjnej (za niektóre okresy nieskładkowe),
 • odkupienie okresów nauki.

Pozwalają one zabezpieczyć ciągłość ubezpieczenia na wypadek utraty pracy tuż przed emeryturą.

Gwarancje zatrudnienia w okresie przedemerytalnym

Ochrona przedemerytalna daje pracownikom szereg gwarancji utrzymania zatrudnienia aż do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Osoby te nie mogą zostać pozbawione pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

W przypadku likwidacji konkretnego stanowiska, pracownik przedemerytalny musi otrzymać propozycję innej pracy. Tylko dobrowolna rezygnacja z nowego zatrudnienia umożliwia jego zwolnienie.

Dzięki temu osoby zbliżające się do wieku emerytalnego mają szansę kontynuować ubezpieczenie do momentu nabycia uprawnień do świadczeń. Pozwala to uniknąć zmniejszenia ich przyszłych emerytur.

Podsumowanie

Ochrona przedemerytalna zapewnia pracownikom szczególne gwarancje utrzymania zatrudnienia w okresie tuż przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Dzięki temu mogą oni kontynuować ubezpieczenie emerytalno-rentowe bez przerw aż do przejścia na emeryturę.

W przypadku likwidacji stanowiska pracy osoby objęte ochroną przedemerytalną nie mogą zostać po prostu zwolnione. Pracodawca ma obowiązek zaproponować im inną pracę odpowiednią do kwalifikacji.

Co do zasady zwolnienie pracownika w okresie ochronnym jest niedopuszczalne, chyba że w grę wchodzą szczególne, wyjątkowe okoliczności. Dotyczy to na przykład rozwiązania stosunku pracy z winy pracownika.

Dzięki ochronie przedemerytalnej osoby zwalniane w starszym wieku zyskują szansę uzupełnienia ewentualnych luk w okresach składkowych. Pozwala to zabezpieczyć ich przyszłe świadczenia emerytalne przed zmniejszeniem.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Co to znaczy blokada na koncie bankowym? Procedura odblokowania
 3. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 4. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 5. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły