Biznes

Usunięcie danych osobowych zgodnie z art 17 rozporządzenia RODO - żądanie i procedura

Autor Krystyna Pawłowska
Krystyna Pawłowska30.11.20237 min.
Usunięcie danych osobowych zgodnie z art 17 rozporządzenia RODO - żądanie i procedura

Żądanie usunięcia danych osobowych jest jednym z kluczowych uprawnień osób, których dane dotyczą. Polega ono na możliwości wystąpienia do administratora z wnioskiem o całkowite i trwałe usunięcie posiadanych przez niego naszych informacji. Skorzystanie z tego prawa jest procesem wieloetapowym, wymagającym spełnienia określonych warunków formalnych. Mając to na uwadze, dalsza treść artykułu omawia kluczowe zasady i procedury związane z realizacją prawa do usunięcia danych osobowych.

Kluczowe wnioski:
 • Żądanie usunięcia danych osobowych wynika bezpośrednio z RODO.
 • Muszą być spełnione określone warunki skuteczności takiego żądania.
 • Administrator ma obowiązek ustosunkować się do żądania w określonym terminie.
 • Żądanie może zostać odrzucone, jeśli zachodzą ku temu podstawy.
 • Administrator musi poinformować o przebiegu procesu usuwania danych.

Prawo do żądania usunięcia danych

Jednym z kluczowych praw przysługujących osobom, których dane dotyczą na gruncie przepisów RODO, jest prawo do żądania od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych. Jest ono uregulowane w art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z tym przepisem, jeżeli zachodzi chociażby jedna z określonych w nim przesłanek, osoba której dane dotyczą może żądać usunięcia dotyczących jej informacji. Administrator danych zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki je usunąć, chyba że zachodzą szczególne, wyjątkowe sytuacje uzasadniające dalsze przetwarzanie danych.

Prawo do żądania usunięcia danych osobowych na gruncie RODO jest więc bardzo szerokim uprawnieniem podmiotów danych. Umożliwia im domaganie się od administratora trwałego wykasowania informacji na ich temat w sytuacji, gdy dalsze przetwarzanie tych danych nie jest już niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały one pierwotnie zebrane.

Przesłanki skutecznego żądania

Aby żądanie usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO odniosło zamierzony skutek, musi zaistnieć przynajmniej jedna z następujących okoliczności:

 • Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane
 • Osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania
 • Osoba wniosła sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania
 • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem

Podstawa prawna żądania usunięcia

Podstawę prawną uprawnienia do żądania usunięcia danych osobowych stanowi, jak już wspomniano, art. 17 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Zgodnie z tym przepisem osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki je usunąć, jeśli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

1) Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane

2) Osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania

3) Osoba wniosła sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania

4) Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem

5) Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator

6) Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Czytaj więcej: Kto to jest Spedytor: Kim jest, Czym się zajmuje, Co robi, Praca w Spedycji

Warunki skuteczności żądania usunięcia

Aby żądanie usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO odniosło zamierzony skutek, musi zaistnieć przynajmniej jedna z wymienionych w tym przepisie przesłanek. Ponadto takie żądanie musi spełniać określone warunki formalne, aby administrator był zobowiązany je zrealizować.

Warunki formalne żądania

Po pierwsze, z żądaniem usunięcia danych może wystąpić wyłącznie osoba, której dane dotyczą lub inny podmiot działający w jej imieniu. Żądanie powinno zawierać:

 • Dane identyfikujące wnioskodawcę (imię, nazwisko, adres e-mail lub zamieszkania, nr telefonu)
 • Zakres danych podlegających usunięciu
 • Uzasadnienie żądania spełniające jedną z przesłanek z art. 17 RODO

Ponadto osoba składająca wniosek powinna wykazać swoją tożsamość, np. załączając kserokopię dokumentu ze zdjęciem. W innym przypadku administrator ma prawo zażądać dodatkowych informacji w celu zweryfikowania tożsamości wnioskodawcy.

Procedura i termin realizacji żądania

Usunięcie danych osobowych zgodnie z art 17 rozporządzenia RODO - żądanie i procedura

W momencie otrzymania od osoby, której dane dotyczą żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO, na administratorze danych spoczywa obowiązek niezwłocznego, lecz nie później niż w ciągu miesiąca, ustosunkowania się do tego wniosku.

Procedura realizacji prawa do bycia zapomnianym obejmuje zwykle kilka etapów:

 1. Złożenie wniosku o usunięcie danych przez osobę, której dane dotyczą
 2. Weryfikacja wniosku i tożsamości wnioskodawcy przez administratora danych
 3. Sprawdzenie zasadności żądania i ewentualnych przesłanek odmowy przez administratora
 4. Podjęcie decyzji o realizacji lub odmowie realizacji żądania usunięcia danych
 5. Usunięcie danych albo przekazanie osobie informacji o powodach ich nieusunięcia

Termin miesiąca na zrealizowanie żądania usunięcia danych osobowych na mocy RODO może ulec przedłużeniu o kolejne dwa miesiące, jeśli ze względu na skomplikowany charakter żądania jego rozpatrzenie i realizacja w pierwotnym terminie jest niemożliwa. W takiej sytuacji administrator musi poinformować osobę składającą wniosek o przyczynach opóźnienia.

Odmowa realizacji żądania usunięcia

Nawet jeśli żądanie spełnia wszystkie warunki formalne i zachodzą ku temu podstawy merytoryczne, w pewnych szczególnych przypadkach administrator danych może odmówić usunięcia informacji na temat osoby wnioskującej. Sytuacje takie reguluje art. 17 ust. 3 RODO.

Zgodnie z tym przepisem, prawo do bycia zapomnianym nie ma zastosowania, jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne m.in. do:

 • Korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji
 • Wywiązania się z obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa Unii lub prawa krajowego
 • Celów archiwalnych, statystycznych lub badań naukowych, o ile prawdopodobne jest, że usunięcie danych uniemożliwiłoby lub poważnie utrudniłoby realizację tych celów
 • Ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

Obowiązki informacyjne administratora

Bez względu na to, czy administrator zdecyduje się zrealizować, czy też odmówić realizacji żądania usunięcia danych osobowych, musi on podjąć dodatkowe działania informacyjne względem osoby wnioskującej. Obowiązki te określa art. 17 ust. 2 oraz art. 19 RODO.

Obowiązki informacyjne po zrealizowaniu żądania usunięcia Obowiązki informacyjne po odmowie realizacji żądania usunięcia
Poinformowanie o usunięciu danych wszystkich odbiorców, którym dane wcześniej ujawniono Podanie wyjaśnień dotyczących motywów niepodjęcia działań
Z wyjątkiem gdyby było to niemożliwe lub wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku Wskazanie przysługujących osobie środków prawnych, w tym możliwości wniesienia skargi do UODO

Co istotne, administrator musi udzielić osobie informacji w związku ze zgłoszonym żądaniem usunięcia danych bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od otrzymania żądania. Jednocześnie informacje muszą być udzielone w postaci jednolitego dokumentu, zrozumiałym i łatwo dostępnym językiem.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 5.00 Liczba głosów: 1

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Bezpieczeństwo dzieci w Internecie - porady dla rodziców
 3. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 4. Ustawa o PIT - Najważniejsze zasady opodatkowania
 5. Oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania - Wzór oświadczenia i procedura
Autor Krystyna Pawłowska
Krystyna Pawłowska

Jestem dietetyczką i trenerką personalną z 10-letnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doborze suplementów w zależności od celu treningowego i trybu życia. Moim celem jest edukacja w zakresie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, aby każdy mógł cieszyć się zdrowiem i dobrą kondycją.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły