Biznes

Wzór nagany dla pracownika - przykłady i porady

Autor Grzegorz Woźniak
Grzegorz Woźniak18.01.20248 min.
Wzór nagany dla pracownika - przykłady i porady

Nagana dla pracownika wzór to kluczowy dokument, z którym pracodawca może się zmierzyć. Nie jest łatwo udzielić pracownikowi nagany, ale czasem jest to konieczne w celu dyscyplinowania załogi i egzekwowania standardów. W artykule znajdziesz gotowe wzory nagan, porady jak je napisać krok po kroku aby były zgodne z prawem pracy. Poznasz przykłady nagan za alkohol, nieprzestrzeganie regulaminu i inne. Zapoznaj się z nagana a naruszeniem obowiązków pracowniczych.

Kluczowe wnioski:
 • Nagana musi być napisana tak, aby nie naruszała godności pracownika.
 • Przed udzieleniem nagany warto przeprowadzić rozmowę dyscyplinującą.
 • Nagana pisemna powinna zawierać konkretny zarzut i podstawę prawną.
 • Od nagany pracownik może się odwołać do sądu pracy.
 • Nagana w aktach może mieć wpływ na przyszłe szanse zatrudnienia.

Wzór nagany dla pracownika w firmie

Nagana to jedno z najpoważniejszych kar porządkowych, jakie pracodawca może zastosować wobec pracownika. Choć brzmi surowo, czasem jest konieczna, aby zdyscyplinować załogę i egzekwować standardy w miejscu pracy.

Z formalnego punktu widzenia nagana to pisemne upomnienie skierowane do pracownika w związku z naruszeniem obowiązków pracowniczych. Może być udzielona jednorazowo lub kilkakrotnie, w zależności od wagi przewinienia.

Poniżej prezentujemy gotowy wzór nagany dla pracownika, który można wykorzystać w firmie:

Miejscowość, data
Imię i nazwisko pracownika
Stanowisko
NAGANA
W dniu XXX pracownik dopuścił się naruszenia obowiązków pracowniczych określonych w art. XXX Kodeksu pracy poprzez XXX. W związku z powyższym, na podstawie art. XXX Kodeksu pracy, udzielam Pani/Panu nagany.
Uzasadnienie
Pouczenie
Podpis pracodawcy

W uzasadnieniu należy dokładnie opisać czyn pracownika, który skutkował naganą - np. stawienie się w pracy w stanie nietrzeźwym. W pouczeniu z kolei trzeba wskazać pracownikowi przysługujące mu prawa - np. odwołanie od decyzji do sądu pracy.

Kiedy nagana jest zasadna?

Kodeks pracy nie precyzuje, kiedy nagana będzie uzasadniona. Można ją zastosować wobec pracownika w razie:

 • niewypełniania obowiązków pracowniczych
 • naruszenia porządku i dyscypliny w zakładzie pracy
 • nieprzestrzegania przepisów BHP
 • naruszenia tajemnicy służbowej lub know-how pracodawcy

Nagany nie należy nadużywać i stosować za byle przewinienie. Powinna być reakcją na poważne naruszenie obowiązków przez pracownika.

Jak napisać naganę pracownikowi krok po kroku

Pisanie nagany to niełatwe zadanie. Należy pamiętać o kilku zasadach, aby była ona zgodna z prawem i skutecznie spełniła swoją rolę. Oto krok po kroku instrukcja przygotowania dokumentu.

Sporządzenie notatki służbowej z zaistniałego incydentu

Najpierw pracodawca lub przełożony powinien sporządzić notatkę opisującą zdarzenie będące podstawą do ukarania pracownika naganą. Może to być np. awantura, brak trzeźwości w pracy czy inne wykroczenie.

Notatka powinna zawierać miejsce i czas incydentu, personalia osób w nim uczestniczących oraz dokładny opis przebiegu wraz ze wszystkimi istotnymi szczegółami.

Przeprowadzenie rozmowy dyscyplinującej z pracownikiem

Przed udzieleniem pisemnej nagany warto odbyć rozmowę dyscyplinującą z pracownikiem. Może się okazać, że były jakieś okoliczności łagodzące lub nieporozumienie, które wyjaśni sprawę.

Rozmowa pozwoli też poznać stanowisko drugiej strony i jej ewentualne wyjaśnienia. Pracownik będzie mógł się ustosunkować do stawianych mu zarzutów.

Sformułowanie treści nagany

Nagana musi mieć formę pisemną i zawierać:

 • dane pracownika, któremu jest udzielana - imię, nazwisko, stanowisko
 • datę i miejsce wystawienia
 • opis przewinienia stanowiącego podstawę do ukarania
 • powołanie się na naruszony przepis prawa pracy
 • pouczenie o prawie pracownika do wniesienia sprzeciwu
 • własnoręczny podpis osoby uprawnionej po stronie pracodawcy

Wydanie dokumentu pracownikowi

Wzór nagany trzeba prawidłowo doręczyć zainteresowanemu pracownikowi. Można to zrobić osobiście za pokwitowaniem odbioru lub przesłać listem poleconym na podany pracodawcy adres zamieszkania.

Umieszczenie nagany w aktach osobowych

Oryginał dokumentu należy dołączyć do akt osobowych pracownika. Informacja o ukaraniu będzie przechowywana w papierach i może mieć wpływ na przyszłe szanse zatrudnienia tej osoby u innego pracodawcy.

Czytaj więcej: Kalkulator Wysokości Zasiłku Chorobowego – Oblicz Pensję na Zwolnieniu Lekarskim i Wypłatę z L4

Nagana za nieprzestrzeganie regulaminu pracy

Regulamin pracy jest kluczowym aktem wewnątrzzakładowym, określającym organizację i porządek w miejscu pracy. Jego nieprzestrzeganie może skutkować karą nagany.

Przykłady nieprzestrzegania regulaminu pracy:

 • nieusprawiedliwione nieobecności i spóźnienia do pracy
 • niewykonywanie poleceń przełożonego
 • niewłaściwe zachowanie wobec klientów lub współpracowników
 • przebywanie na terenie zakładu po spożyciu alkoholu
 • palenie papierosów w miejscach niedozwolonych

W razie uporczywego łamania zapisów regulaminu, wzór nagany może przybrać postać:

[...] niniejszym udzielam Pani/Panu nagany za [] naruszenie Regulaminu Pracy [] poprzez []. Pomimo wcześniejszych upomnień nadal łamie Pani/Pan obowiązki pracownicze [...].

Wzór nagany za alkohol w pracy i nie tylko

Wzór nagany dla pracownika - przykłady i porady

Spożywanie alkoholu w godzinach pracy jest jednym z cięższych wykroczeń pracowniczych. Podobnie jak stawianie się do pracy pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

W takim przypadku standardowy wzór nagany może brzmieć:

[...] niniejszym udzielam Pani/Panu nagany za naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych poprzez stawienie się w dniu [] o godzinie [] do pracy w stanie nietrzeźwym/[pod wpływem alkoholu/narkotyków], co potwierdziło badanie alkomatem/kontrola trzeźwości [...].

Inne przykłady wykroczeń "alkoholowych":

 • wnoszenie na teren zakładu pracy napojów alkoholowych
 • spożywanie alkoholu na terenie pracy lub w godzinach pracy
 • wykonywanie zadań służbowych w stanie po spożyciu alkoholu

Nagana a naruszenie obowiązków pracowniczych

Podstawą do wymierzenia nagany jest naruszenie przez pracownika jego obowiązków. Wskazuje na to wprost art. 108 Kodeksu pracy.

Najważniejsze obowiązki pracownicze określone w Kodeksie pracy:

 • wykonywanie pracy sumiennie i starannie oraz stosowanie się do poleceń przełożonego (art. 100 § 1 kp)
 • przestrzeganie ustalonego czasu pracy (art. 100 § 2 pkt 1 kp)
 • przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku (art. 100 § 2 pkt 2 kp)
 • przestrzeganie przepisów i zasad BHP oraz przeciwpożarowych (art. 100 § 2 pkt 3 kp)
 • dbanie o dobro zakładu pracy (art. 100 § 2 pkt 4 kp)
 • zachowanie tajemnicy służbowej i ochrona danych pracodawcy (art. 100 § 2 pkt 5 kp)

Jeśli pracownik narusza te zasady, może dostać naganę jako karę porządkową.

Nagana musi konkretnie wskazywać, jaki obowiązek i w jaki sposób został naruszony przez pracownika. Nie może być formułowana ogólnikowo.

Nagana pisemna w świetle prawa pracy

Zgodnie z Kodeksem pracy nagana to jedna z kar porządkowych, które wymierza pracodawca pracownikowi. Musi mieć formę pisemną.

Inne kary przewidziane w Kodeksie pracy:

 • upomnienie
 • nagana
 • napomnienie zwane "ostrym napomnieniem"
 • zwolnienie dyscyplinarne

Pracodawca może również stosować (zamiast ww. kar) regulaminowe kary porządkowe przewidziane we własnym regulaminie pracy.

Ważne! Kary porządkowe należy odróżnić od zwolnienia dyscyplinarnego będącego najpoważniejszą karą.

kara porządkowa dyscyplinarne zwolnienie z pracy
- upomnienie - najsurowsza kara przewidziana przez Kodeks pracy
- nagana - pozbawia pracownika pracy i środków utrzymania
- kary regulaminowe - wymaga spełnienia określonych przesłanek np. ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków

Podsumowując, wzór nagany dla pracownika musi spełniać określone wymogi formalne i merytoryczne aby była ona zgodna z prawem. Ukaranie nagana musi wynikać z niewypełnienia obowiązków przez pracownika.

Podsumowanie

Udzielenie pracownikowi nagany nie należy do przyjemnych obowiązków każdego pracodawcy. Jednak czasem jest to konieczny środek dyscyplinujący, gdy zawodzą łagodniejsze upomnienia. Kluczowe jest, aby wzór nagany spełniał określone warunki formalne i merytoryczne.

Przedstawiony w artykule gotowy wzór może posłużyć za bazę do stworzenia własnego dokumentu. Trzeba go oczywiście zmodyfikować stosownie do zaistniałej sytuacji w firmie. Przydatne mogą być również wskazówki, kiedy nagana będzie uzasadniona oraz porady jak ją skonstruować krok po kroku.

Nagana musi jasno wskazywać na konkretne naruszenie obowiązków przez pracownika i podstawę prawną. Nie może być formułowana ogólnikowo, ani uwłaczać godności pracownika. Udzielając jej, warto najpierw przeprowadzić rozmowę dyscyplinującą i wysłuchać obu stron.

Miejmy nadzieję, że publikacja pomoże unikać błędów przy formułowaniu nagan i pozwoli sprawiedliwie, rozsądnie, ale stanowczo dyscyplinować załogę w razie potrzeby. Bo czasem trzeba użyć twardszych środków, by na nowo postawić granice i egzekwować standardy.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 3. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 4. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?
 5. Tygodniowy odpoczynek kierowcy - Skrócony wzór i porady

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły