Biznes

Firma w upadłości a pracownicy - co z pracownikami?

Autor Bruno Górecki
Bruno Górecki27.12.20236 min.
Firma w upadłości a pracownicy - co z pracownikami?

Firma w upadłości a pracownicy to temat, który niestety dotyka wielu osób w trudnych czasach gospodarczych. Upadłość pracodawcy oznacza dla pracowników utratę pracy i źródła utrzymania. Warto jednak wiedzieć, jakie przysługują im prawa i roszczenia w takiej sytuacji.

Kluczowe wnioski:
 • Pracownikom przysługują odprawy, odszkodowania i inne świadczenia określone w przepisach prawa pracy.
 • Zwalniani pracownicy mają prawo do zasiłku dla bezrobotnych, jeśli spełniają określone warunki.
 • Mogą odzyskać zaległe wynagrodzenia oraz ekwiwalent za urlop z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
 • Zachowują prawo do ubezpieczenia zdrowotnego przez 30 dni od rozwiązania umowy.
 • Warto znać swoje prawa, aby skutecznie dochodzić roszczeń w razie utraty pracy z powodu upadłości firmy.

Firma w upadłości zwalnia pracowników

Ogłoszenie upadłości przez pracodawcę oznacza rozwiązanie umów o pracę z zatrudnionymi. Firma w upadłości nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań, w tym wypłacać pensji pracownikom. Dlatego sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości, a syndyk masy upadłościowej przystępuje do zwolnienia załogi.

Pracownicy otrzymują wypowiedzenia umów o pracę, a okres wypowiedzenia wynika z przepisów prawa pracy - od 2 tygodni do 3 miesięcy. W niektórych przypadkach umowy mogą zostać rozwiązane bez wypowiedzenia. Po ustaniu zatrudnienia byli pracownicy upadłej firmy nabywają status bezrobotnych z prawem do zasiłku.

Skutki utraty pracy z powodu upadłości

Zwolnienie pracowników w wyniku upadłości pracodawcy powoduje poważne konsekwencje życiowe i finansowe. Pozbawieni źródła utrzymania z dnia na dzień, zwalniani muszą starać się o nową pracę w trudnej sytuacji rynkowej.

Mogą liczyć na odszkodowania i odprawy przewidziane prawem, ale ich wypłata nie zawsze jest pewna. Część świadczeń pracowniczych może być zagrożona, jeśli masa upadłościowa nie wystarcza na ich pokrycie. Dlatego pracownikom warto znać przysługujące im prawa, aby skutecznie dochodzić roszczeń.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop w upadłości

Jednym z podstawowych uprawnień zwalnianych pracowników jest otrzymanie ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, na który zostali skierowani przez pracodawcę, a którego nie wykorzystali przed ustaniem zatrudnienia. Dotyczy to zarówno urlopu zaległego z poprzednich lat, jak i bieżącego, przysługującego proporcjonalnie do przepracowanej części roku.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop jest wypłacany ze środków masy upadłości. Jeśli środki te okażą się niewystarczające, pracownicy mogą starać się o wypłatę z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W praktyce procedury te bywają jednak żmudne i długotrwałe.

 • Pracownikom w razie upadłości pracodawcy przysługuje ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany przez nich urlop wypoczynkowy.
 • Ekwiwalent wypłaca syndyk masy upadłościowej ze środków pracodawcy. Gdy są one niewystarczające - z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Czytaj więcej: Spis Inwentarza Formularz - Wypełnij Praktyczny Wykaz Inwentarza Wzór Bezproblemowo

Zasiłek dla bezrobotnych po zwolnieniu z upadłości

Pracownicy tracący pracę w wyniku upadłości mogą starać się o status bezrobotnego i pobierać zasiłek dla bezrobotnych. Muszą jednak spełniać określone przepisami warunki. Podstawowym jest wcześniejsze osiągnięcie odpowiedniego stażu ubezpieczeniowego (pracy) na umowę o pracę.

Zasiłek dla osób zwolnionych z upadłości firmy przysługuje w wysokości proporcjonalnej do wysokości otrzymywanego dotychczas wynagrodzenia. Standardowo jest to 80 proc. wcześniej obowiązującej stawki dzięki czemu zwalniani pracownicy mogą otrzymać wsparcie finansowe na okres od 6 do 12 miesięcy poszukiwania nowego zatrudnienia.

Zasiłek dla bezrobotnych po utracie pracy z powodu upadłości firmy zapewnia częściowe zabezpieczenie finansowe i pomost do znalezienia nowej pracy.

Odzyskanie wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń

Firma w upadłości a pracownicy - co z pracownikami?

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) zaspokaja roszczenia byłych pracowników firmy dotkniętej upadłością. Z jego środków można uzyskać m.in. zaległe wynagrodzenia za pracę oraz świadczenia niewypłacone przez niewypłacalnego pracodawcę z powodu ogłoszonej upadłości.

Wysokość świadczeń z FGŚP Maksymalnie do kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, ogłaszanego przez Prezesa GUS
Termin wnioskowania do 1 roku od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości

Należy jednak pamiętać, że w pierwszej kolejności wierzytelności pokrywa się z masy upadłości dłużnika, jeśli pozwalają na to aktywa firmy. Dopiero gdy okażą się niewystarczające, można wnioskować o świadczenia z FGŚP.

Kontynuacja ubezpieczenia zdrowotnego po utracie pracy

Pracownicy tracący pracę na skutek upadłości pracodawcy powinni pamiętać o tym, że przysługuje im w takiej sytuacji prawo do kontynuacji ubezpieczenia zdrowotnego. Mogą dzięki temu bez przerwy korzystać z opieki medycznej finansowanej z NFZ.

Ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych jest kontynuowane nieodpłatnie przez 30 dni od dnia ustania zatrudnienia. Później można się ubiegać o przedłużenie ubezpieczenia na kolejne miesiące. Służy do tego zgłoszenie do ZUS jako osoby bezrobotnej nieposiadającej prawa do zasiłku.

Dzięki temu byli pracownicy firmy, która zbankrutowała, nie muszą martwić się o ciągłość swojego ubezpieczenia zdrowotnego i opieki medycznej.

Podsumowanie

Artykuł omawia konsekwencje ogłoszenia upadłości przez firmę dla jej pracowników. Upadłość oznacza utratę pracy i źródła dochodów z dnia na dzień. Pracownikom grożą poważne problemy materialne. Mimo to przysługują im pewne prawa i roszczenia w takiej sytuacji.

Zwalniani z upadłej firmy mają prawo do odpraw, ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy czy zasiłków dla bezrobotnych. Mogą starać się o odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia oraz odzyskać zaległe wynagrodzenia. Zachowują też ubezpieczenie zdrowotne.

Niestety wypłata niektórych świadczeń bywa utrudniona, jeśli majątek upadłego pracodawcy okaże się niewystarczający. Wówczas trzeba starać się o pieniądze z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. To żmudna procedura.

Mimo trudności, zwalniani w wyniku upadłości powinni znać i chronić swoje prawa pracownicze. Inaczej mogą stracić szansę na uzyskanie chociaż części należnych świadczeń i odszkodowań, które pomogą im przetrwać najgorszy okres.

Najczęstsze pytania

Tak, pracownikom whose umowy o pracę wygasają w wyniku ogłoszenia upadłości i likwidacji firmy przysługują odprawy pieniężne w wysokości określonej w przepisach prawa pracy - nawet do 15-krotności wynagrodzenia.

Wnioski o wypłatę świadczeń z FGŚP, np. zaległych pensji, należy składać najpóźniej w ciągu 1 roku od daty uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości pracodawcy.

Tak, byli pracownicy upadłego przedsiębiorstwa, którzy uzyskają status bezrobotnych, mogą starać się o zasiłek dla bezrobotnych, o ile spełniają warunki nabycia do niego prawa (odpowiedni staż pracy).

Osobom które w wyniku upadłości utraciły pracę przysługuje kontynuacja ubezpieczenia zdrowotnego przez 30 dni od ustania zatrudnienia. Później trzeba osobiście złożyć wniosek o przedłużenie ochrony w NFZ.

Tak, jeśli umowy o pracę zostaną wypowiedziane w czasie krótszym niż wynika to z kodeksu pracy, zwalniani pracownicy mają prawo domagać się odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia od pracodawcy.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Co to znaczy blokada na koncie bankowym? Procedura odblokowania
 3. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 4. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 5. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły