Prawo

Podział majątku po rozwodzie - kto zostaje w domu?

Autor Grzegorz Woźniak
Grzegorz Woźniak22.01.20249 min.
Podział majątku po rozwodzie - kto zostaje w domu?

Po rozwodzie podział majątku jest jedną z najważniejszych kwestii do rozstrzygnięcia. Może to być trudny i emocjonalny proces, zwłaszcza gdy dochodzi do sporu o dom, w którym mieszkało się z byłym małżonkiem. W takim przypadku częstym pytaniem jest "kto zostaje w domu po rozwodzie?".

Kluczowe wnioski:
 • Sąd decyduje o przyznaniu domu jednemu z małżonków, biorąc pod uwagę dobro dzieci i interesy stron.
 • Jeśli nie ma dzieci, kluczowe jest ustalenie, kto wniosł większy wkład finansowy w zakup nieruchomości.
 • Były małżonek niezamieszkujący w domu może domagać się spłaty lub sprzedaży nieruchomości.
 • Możliwe jest też przyznanie prawa do korzystania z części domu obydwojgu małżonkom.
 • Warto polubownie ustalić kwestię domu, by uniknąć długiego procesu sądowego.

Pozostałości podziału majątku

Podział majątku po rozwodzie bywa skomplikowaną kwestią. Często pojawiają się spory o to, do kogo powinien należeć dom, w którym mieszkało się z byłym małżonkiem. Kiedy małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia, decyzję podejmuje sąd.

Przy orzekaniu, kto zostaje w domu po rozwodzie, sąd kieruje się przede wszystkim dobrem wspólnych małoletnich dzieci. Jeśli dzieci pozostają z jednym z rodziców, zwykle to właśnie temu rodzicowi przyznaje się prawo do zamieszkiwania w domu. Pozwala to zapewnić dzieciom stabilizację i uniknąć dodatkowej zmiany otoczenia.

Kryteria podziału domu

Gdy nie ma wspólnych dzieci, o przydziale domu decydują inne czynniki. Przede wszystkim bierze się pod uwagę to, kto i w jakiej części przyczynił się finansowo do zakupu lub budowy nieruchomości. Im większy był wkład danej osoby, tym większe prawdopodobieństwo, że sąd przyzna jej dom.

Analizuje się także możliwości mieszkaniowe i zarobkowe każdej ze stron, ich wiek i stan zdrowia. Czasem zdarza się, że żadna ze stron nie dostaje wyłącznego prawa do domu, a sąd orzeka o prawie do korzystania z części nieruchomości dla obojga małżonków.

Kto zostaje w domu po rozwodzie

Najczęściej o tym, kto zostaje w domu po rozwodzie, decydują względy praktyczne i ekonomiczne. Jeśli jedno z małżonków wnosiło znacznie większy wkład w zakup lub budowę, zwykle jemu przypada dom. Równie ważne są także możliwości utrzymania nieruchomości – pod tym kątem sąd ocenia sytuację materialną i zarobkową każdej ze stron.

Z punktu widzenia dobra dzieci najkorzystniejsze jest pozostawienie im dotychczasowego miejsca zamieszkania i uniknięcie zmiany otoczenia. Dlatego często to rodzic sprawujący opiekę nad dziećmi zostaje w domu.

Decydujące czynniki Korzyści
Wkład finansowy w zakup domu Uwzględnienie nakładów poniesionych przez każdą ze stron
Możliwości utrzymania nieruchomości Zapewnienie bytu stronie, która będzie zamieszkiwać w domu
Dobro wspólnych dzieci Zachowanie stabilizacji i dotychczasowego otoczenia

Nawet jeśli sąd przyzna wyłączne prawo do domu jednemu z małżonków, druga strona może się ubiegać o rekompensatę za utracony majątek. Bywa to przyczyną dodatkowych sporów i procesów sądowych, dlatego lepiej jest polubownie ustalić kwestię domu.

Czytaj więcej: Jak podzielić majątek i kredyt po rozwodzie - Rozwód, kredyty hipoteczne i podział majątku

Jak podzielić majątek po rozwodzie

Podział majątku dorobkowego po rozwodzie odbywa się według zasady równości udziałów. Oznacza to, że każdy z małżonków ma prawo do 50% jego wartości. Do majątku wspólnego wlicza się m.in. dom, mieszkanie, samochód, oszczędności, papiery wartościowe czy przedmioty mające znaczną wartość materialną.

Są jednak pewne wyjątki od tej reguły. Sąd może odstąpić od równych udziałów, jeśli:

 • Jeden z małżonków znacząco przyczynił się do pomnażania majątku lub nabył go z majątku osobistego
 • Drugi małżonek swoim rażąco nagannym postępowaniem przyczynił się do rozkładu pożycia (np. nadużywał alkoholu lub stosował przemoc)

Wówczas udział żądającego może zostać zwiększony kosztem drugiej strony. Możliwe jest też całkowite pozbawienie prawa do udziału w majątku wspólnym w wyjątkowych sytuacjach.

Co w przypadku sporu?

Jeśli byli małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia w kwestii podziału majątku, spór rozstrzyga sąd. Może on zarządzić sprzedaż domu lub mieszkania z udziałem obu stron i podział kwoty uzyskanej ze sprzedaży. Innym rozwiązaniem jest przyznanie nieruchomości jednemu z małżonków za odpowiednią rekompensatą na rzecz drugiego.

Warto jednak dążyć do polubownego załatwienia spraw majątkowych, co pozwoli zaoszczędzić czas i pieniądze. Można skorzystać z pomocy mediatorów, którzy pomogą wypracować kompromis akceptowalny dla obu stron.

Najlepszym rozwiązaniem jest polubowne ustalenie kwestii majątkowych po rozwodzie. Pozwoli to uniknąć długotrwałych i kosztownych sporów sądowych.

Co się dzieje z domem po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie - kto zostaje w domu?

Rozwiązaniem najczęściej spotykanym w praktyce jest przyznanie domu jednemu z małżonków na wyłączną własność. Zazwyczaj dzieje się tak w sytuacji, gdy tylko jedno z nich faktycznie mieszka w domu lub znacząco przyczyniło się do jego nabycia.

Druga strona otrzymuje wówczas odpowiednią rekompensatę pieniężną lub w naturze. Może to być na przykład inna nieruchomość, samochód lub wypłacana w ratach kwota odpowiadająca wartości udziału w domu.

Czasem jednak żaden z małżonków nie otrzymuje wyłącznych praw do całości domu. Zdarza się wtedy orzeczenie o prawie do korzystania z części nieruchomości dla każdej ze stron. W grę wchodzi także sprzedaż domu i podział uzyskanych pieniędzy.

Co w sytuacji kredytu?

Spłata kredytu hipotecznego wiąże się z dodatkowymi komplikacjami przy podziale domu. Jeśli nieruchomość zostaje przyznana jednemu z małżonków, musi on przejąć odpowiedzialność za całość zadłużenia.

W tej sytuacji druga strona powinna otrzymać wyższą rekompensatę, ponieważ zrzeka się udziału w domu, ale nie zostaje zwolniona z konieczności spłaty kredytu. Innym wyjściem jest sprzedaż nieruchomości i uregulowanie zobowiązań kredytowych ze środków uzyskanych ze sprzedaży.

Kiedy sąd przyznaje mieszkanie

Zasady przyznawania mieszkania przez sąd są podobne, jak w przypadku domu. Najważniejsza jest ochrona dobra małoletnich dzieci - zwykle to rodzicowi, któremu powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej, sąd przyznaje mieszkanie.

Gdy nie ma wspólnych dzieci, decydujące znaczenie mają takie czynniki, jak wkład finansowy każdej ze stron w zakup mieszkania i łożenie na jego utrzymanie. Duże znaczenie przypisuje się również interesom stron, zwłaszcza możliwościom lokalowym i zarobkowym.

Jeśli żadna ze stron nie kwalifikuje się do przyznania mieszkania na wyłączną własność, sąd może orzec o prawie do korzystania z części lokalu dla każdego z małżonków. Rozdzielenie praw do mieszkania następuje wówczas w drodze działu spadku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej.

Kiedy możliwa jest eksmisja byłego małżonka?

W pewnych okolicznościach osoba, której przyznano mieszkanie, może wystąpić o eksmisję byłego współmałżonka. Dzieje się tak, gdy mimo orzeczenia sądu współmałżonek nie opuszcza lokalu.

Przesłanką eksmisji jest niemożność korzystania z przyznanego mieszkania na zasadzie współposiadania. Przy eksmisji bierze się pod uwagę ważny interes strony żądającej opuszczenia mieszkania, a także możliwości lokalowe eksmisji.

Sądowe postanowienie o mieszkaniu

Sąd orzekając o mieszkaniu bierze pod uwagę całokształt okoliczności sprawy. Analizuje sytuację majątkową i mieszkaniową stron, ich możliwości zarobkowe i warunki mieszkaniowe. Ocenia również, kto sprawuje pieczę nad wspólnymi małoletnimi dziećmi.

Postanowienie sądu precyzuje, któremu z małżonków przyznano prawo do lokalu mieszkalnego. Określa także zasady korzystania z mieszkania, jeśli oboje uprawnieni są do zamieszkiwania w nim.

Strona, która nie otrzymała prawa do lokalu lub utraciła do niego prawo, może żądać stosownej rekompensaty. Są to zazwyczaj świadczenia pieniężne wypłacane jednorazowo lub w ratach.

Postanowienie sądu wiąże obie strony z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia. Od tego momentu rozpoczyna się też bieg terminu ew. eksmisji byłego współmałżonka na żądanie strony uprawnionej do wyłącznego zamieszkiwania w lokalu.

Podsumowanie

Podział majątku, a zwłaszcza domu lub mieszkania, należy do najtrudniejszych kwestii, jakie pojawiają się po rozwodzie. Częstym pytaniem, które nurtuje małżonków jest "kto zostaje w domu po rozwodzie?". O tym decyduje przede wszystkim dobro wspólnych małoletnich dzieci oraz wkład finansowy każdej ze stron.

Sąd, podejmując decyzję o podziale domu po rozwodzie, kieruje się dobrem dzieci i ich potrzebą stabilizacji. Dlatego zwykle to rodzic sprawujący pieczę zostaje w domu z dziećmi. Gdy nie ma potomstwa, brana jest pod uwagę wielkość wkładu finansowego każdego z małżonków w nabycie nieruchomości.

Osoba, która opuszcza dom, uprawniona jest do stosownej rekompensaty majątkowej. Może żądać wykupienia jej udziału w nieruchomości lub wypłaty kwoty pieniężnej równej wartości tego udziału. Czasem jednak kto zostaje w domu po rozwodzie nie jest jednoznacznie rozstrzygnięte, a sąd przyznaje obu małżonkom prawo do korzystania z części domu.

Rozwód bez podziału majątku jest trudny do zaakceptowania dla jednej ze stron. Dlatego nawet w przypadku zgodnego wniosku małżonków, sąd dokładnie analizuje jego zasadność i dopiero w wyjątkowych sytuacjach wydaje takie postanowienie. Zawsze brana jest pod uwagę ochrona słabszej ekonomicznie strony.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 3. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 4. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?
 5. Tygodniowy odpoczynek kierowcy - Skrócony wzór i porady

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Polski Ład - Kiedy wchodzą w życie nowe przepisy?
PrawoPolski Ład - Kiedy wchodzą w życie nowe przepisy?

Dowiedz się, kiedy wchodzą w życie zmiany z nowego systemu podatkowego Polski Ład. Poznaj harmonogram i odkryj, od kiedy obowiązują przepisy m.in. podniesionej kwoty wolnej od podatku, nowej ulgi dla klasy średniej oraz stawek PIT w ramach Nowego Polskiego Ładu.