Biznes

Stosunek Pracy Na Podstawie Mianowania Nauczyciela - Wszystko o Umowie i Zatrudnieniu Przez Mianowanie

Autor Bruno Górecki
Bruno Górecki30.11.20236 min.
Stosunek Pracy Na Podstawie Mianowania Nauczyciela - Wszystko o Umowie i Zatrudnieniu Przez Mianowanie

Stosunek pracy na podstawie mianowania nauczyciela to szczególna forma zatrudnienia w oświacie, regulowana odrębnymi przepisami. W artykule wyjaśnimy, czym dokładnie jest mianowanie, kto może zostać zatrudniony na tej podstawie, jakie są zasady awansu zawodowego nauczycieli oraz jakie prawa i obowiązki wiążą się z mianowaniem.

Kluczowe wnioski:

 • Mianowanie jest formą zatrudnienia tylko dla nauczycieli, daje większą stabilność niż umowa.
 • Aby zostać zatrudnionym na podstawie mianowania, trzeba spełnić określone wymogi formalne.
 • Mianowany nauczyciel ma zagwarantowane pewne uprawnienia, ale też obowiązki.
 • Mianowanie różni się od umowy o pracę lub kontraktu pod względem trybu rozwiązania stosunku pracy.
 • Awans na stopień nauczyciela mianowanego jest możliwy po odbyciu stażu i zdaniu egzaminu.

Mianowanie nauczyciela - na czym polega ta forma zatrudnienia

Mianowanie to szczególna forma nawiązania stosunku pracy z nauczycielem. Jest ona przewidziana wyłącznie dla osób pracujących w zawodzie nauczyciela. Polega na tym, że organ prowadzący szkołę lub placówkę oświatową powierza nauczycielowi stanowisko i tym samym następuje nawiązanie stosunku pracy na podstawie aktu mianowania.

Mianowanie oznacza więc zatrudnienie na podstawie aktu administracyjnego i wiąże się ze szczególną stabilizacją zatrudnienia. Osoba zatrudniona na podstawie mianowania nie ma zawartej umowy o pracę - jej stosunek służbowy jest nawiązany jednostronną czynnością pracodawcy.

Czym mianowanie różni się od umowy o pracę?

Podstawowa różnica między mianowaniem a umową o pracę polega na większej trwałości stosunku pracy. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem mianowanym może nastąpić tylko z ważnych przyczyn określonych w ustawie.

Pracownik zatrudniony na umowę o pracę może zostać zwolniony z pracy z zachowaniem ustawowego okresu wypowiedzenia, na mocy porozumienia stron lub bez wypowiedzenia.

Jakie są zalety i wady mianowania nauczycielskiego?

Zatrudnienie na podstawie mianowania wiąże się z pewnymi zaletami, ale ma także swoje wady.

Najważniejszą korzyścią jest stabilizacja zatrudnienia - rozwiązanie stosunku pracy za pomocą mianowania może nastąpić głównie z przyczyn określonych w przepisach prawa (m.in. za wypowiedzeniem w razie ustalenia oceny niedostatecznej pracy nauczyciela).

W przypadku rozwiązania za wypowiedzeniem, nauczyciel mianowany ma prawo do odprawy, o czym szczegółowo piszemy w dalszej części artykułu.

Mianowaniu towarzyszy także pewien poziom poczucia prestiżu związanego z uzyskaniem wyższego stopnia awansu zawodowego.

Z drugiej strony, mianowanie nakłada na nauczyciela szereg dodatkowych obowiązków, np. uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Ponadto zależność od decyzji organu prowadzącego szkołę może powodować większą podatność na naciski ze strony dyrekcji placówki.

Kolejnym minusem jest fakt, że okres wypowiedzenia umowy o pracę jest zazwyczaj krótszy niż w przypadku mianowania (odpowiednio 2 tygodnie i 3 miesiące).

Czytaj więcej: Bezzwrotna Pożyczka dla Nauczycieli: Mieszkaniowa czy z Funduszu Socjalnego? Zdecyduj Sam!

Kto może zostać zatrudniony na podstawie mianowania?

Aby zostać zatrudnionym na podstawie mianowania, trzeba spełnić określone wymagania formalne:

 • ukończyć studia magisterskie i posiadać przygotowanie pedagogiczne;
 • odbyć staż w wymiarze określonym w przepisach;
 • uzyskać co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie stażu;
 • zdać egzamin przed komisją egzaminacyjną.

Mianowanie jest zatem formą zatrudnienia przysługującą nauczycielom kontraktowym, którzy pomyślnie przeszli ścieżkę awansu zawodowego i spełniają warunki niezbędne do uzyskania wyższego stopnia.

Co ważne, ustawodawca przewidział możliwość zatrudnienia na podstawie mianowania także osób nieposiadających obywatelstwa polskiego. Muszą one jednak posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć.

Wymagania formalne do objęcia stanowiska mianowanego

Stosunek Pracy Na Podstawie Mianowania Nauczyciela - Wszystko o Umowie i Zatrudnieniu Przez Mianowanie

Przechodząc do bardziej szczegółowych kwestii - jakie dokładnie warunki trzeba spełnić, aby móc zostać zatrudnionym na podstawie mianowania? Omówmy kolejne wymogi.

Wymagany poziom wykształcenia

Podstawowym warunkiem jest posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego. Dodatkowo niezbędne jest przygotowanie pedagogiczne, które można zdobyć na studiach lub w trakcie kursu pedagogicznego.

Wykształcenie na poziomie magisterskim
Przygotowanie pedagogiczne

Wymagany staż pracy

Kolejny wymóg dotyczy posiadania odpowiedniego stażu pracy w zawodzie nauczyciela. Musi on trwać 9 miesięcy i jest odbywany w szkole, do której skierował nauczyciela organ prowadzący.

Zanim rozpocznie się staż, dyrektor szkoły powinien zapoznać nauczyciela z obowiązkami oraz przebiegiem tego okresu - w tym związanymi z oceną jego pracy. Po zakończeniu 9 miesięcy stażu, dyrektor ocenia dorobek zawodowy za ten okres.

Ocena dorobku zawodowego

Kolejnym krokiem jest więc otrzymanie co najmniej dobrej oceny pracy w okresie stażu. Ocena ta jest dokonywana przez dyrektora szkoły, po zapoznaniu się z przebiegiem stażu oraz opinią opiekuna stażu.

Ocena pracy zawiera uzasadnienie, w którym powinny znaleźć się mocne i słabe strony pracy danego nauczyciela. Musi on otrzymać co najmniej ocenę dobrą, aby móc ubiegać się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Egzamin przed komisją

Ostatnim etapem jest złożenie egzaminu przed komisją egzaminacyjną, która nadaje stopień nauczyciela mianowanego. Egzamin ten składa się z dwóch części:

 • przedstawienia przez nauczyciela swojego dorobku zawodowego z okresu stażu;
 • odpowiedzi na pytania członków komisji z zakresu wiedzy pedagogicznej oraz psychologicznej.

Po pozytywnym zdaniu tego egzaminu organ prowadzący szkołę wydaje akt mianowania, na mocy którego z nauczycielem nawiązywany jest stosunek pracy w oparciu o mianowanie.

Prawa i obowiązki nauczyciela mianowanego

Objęcie stanowiska na podstawie mianowania łączy się z określonymi prawami, ale i obowiązkami. Nauczyciel zyskuje większą stabilność zatrudnienia i ma prawo np. do dodatkowego wynagrodzenia rocznego czy nagród jubileuszowych. Jednak mianowanie nakłada na niego też pewne powinności.

Najważniejsze uprawnienia nauczyciela mianowanego

Do podstawowych przywilejów wynikających z mianowania możemy zaliczyć:

 • większą niż w umowie o pracę stabilizację zatrudnienia;
 • prawo do dodatkowego rocznego wynagrodzenia;
 • prawo do odprawy w razie rozwiązania stosunku pracy;
 • nagrody jubileuszowe;
 • dłuższy niż w kodeksie pracy okres wypowiedzenia umowy.

Podstawowe obowiązki

Z drugiej strony, nauczyciel mianowany jest zobowiązany m.in. do:

 • realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 • dążenia do pełni własnego rozwoju osobowego;
 • kształcenia i wychowywania młodzieży w duchu odpowiedzialności;
 • dbałości o pomoce naukowe i sprzęt szkolny.

Niewypełnianie tych obowiązków może prowadzić do rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem.

Mianowanie nauczycielskie a inne formy zatrudnienia w oświacie

Na koniec warto porównać mianowanie z innymi formami nawiązania stosunku pracy w zawodzie nauczyciela, czyli z umową o pracę i mianowaniem.

Mianowanie gwarantuje największą stabilność zatrudnienia, ponieważ jego rozwiązanie może nastąpić tylko w ściśle określonych przypadkach, np. likwidacji szkoły. Umowa o pracę może być natomiast rozwiązana z zachowaniem okresu wypowiedzenia, co daje nauczycielowi mniejsze poczucie pewności zatrudnienia.

Z kolei kontrakt, jako podstawa zatrudnienia nauczyciela bez stopnia awansu zawodowego, wiąże się z jeszcze mniejszą stabilnością. Umowa w tym przypadku może zostać zawarta na czas określony lub nieokreślony, jednak łatwo ją rozwiązać za porozumieniem stron.

W efekcie osiągnięcie najwyższego stopnia w karierze nauczycielskiej, jakim jest mianowanie, gwarantuje największą pewność oraz stabilizację zatrudnienia. Jednocześnie jednak mianowany nauczyciel ma bardziej rozbudowane obowiązki zawodowe oraz musi sprostać wyższym wymaganiom, niż ci zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub kontraktu.

Najczęstsze pytania

Aby objąć stanowisko nauczyciela mianowanego, trzeba mieć tytuł zawodowy magistra, przygotowanie pedagogiczne, 9-miesięczny staż w szkole z co najmniej dobrą oceną pracy oraz zdać egzamin przed komisją egzaminacyjną.

Mianowanie gwarantuje większą stabilność zatrudnienia niż umowa o pracę, którą można rozwiązać z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Najważniejszymi zaletami mianowania są: stabilizacja zatrudnienia, prestiż związany z awansem zawodowym, dodatkowe wynagrodzenie roczne, prawo do odprawy czy nagród jubileuszowych.

Do wad można zaliczyć: większą podatność na naciski ze strony dyrekcji, dłuższy niż w kodeksie pracy okres wypowiedzenia umowy czy dodatkowe obowiązki.

Podstawą mianowania mogą być objęci nauczyciele kontraktowi po spełnieniu wymogów awansu zawodowego, a także cudzoziemcy znający język polski w stopniu umożliwiającym nauczanie.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Co to znaczy blokada na koncie bankowym? Procedura odblokowania
 3. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 4. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 5. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły