Praca

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę bez świadczenia pracy

Autor Kinga Górecka
Kinga Górecka13.01.20245 min.
Wzór wypowiedzenia umowy o pracę bez świadczenia pracy

Wypowiedzenie umowy o pracę bez świadczenia pracy wzór to dokument, z którego warto skorzystać, gdy pracodawca chce zwolnić pracownika, ale nie wymaga już jego dalszej pracy. Pozwala on w sposób prawidłowy rozwiązać stosunek pracy przy zachowaniu okresu wypowiedzenia i wypłacie należnego wynagrodzenia.

Kluczowe wnioski:
 • Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednostronną czynnością pracodawcy lub pracownika.
 • Pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.
 • Należy przestrzegać wymaganych elementów i zasad wypowiadania umów o pracę.
 • Pracownik zachowuje prawo do normalnego wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.
 • Błędy formalne w wypowiedzeniu mogą mieć negatywne skutki dla pracodawcy.

Wypowiedzenie umowy bez świadczenia pracy

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę oznacza jej jednostronne rozwiązanie. Następuje po zachowaniu okresu wypowiedzenia i innych wymogów formalnych. Pracodawca może jednocześnie zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy w tym czasie.

Zwolnienie z obowiązku pracy nie zwalnia pracodawcy z wypłaty wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Pracownik zachowuje wszelkie uprawnienia, tak jakby nadal pracował. Ma jednak więcej czasu na znalezienie nowego miejsca zatrudnienia.

Korzyści i zagrożenia zwolnienia z pracy

Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy na czas wypowiedzenia może przynieść korzyści obu stronom. Pozwala rozstać się w dobrej atmosferze, bez niepotrzebnych konfliktów czy utrudniania pracy.

Jednak źle sformułowane wypowiedzenie lub brak wypłaty należnego wynagrodzenia oznacza naruszenie prawa pracy. Pracownik może skutecznie domagać się przywrócenia do pracy lub odszkodowania.

Jak prawidłowo wypowiedzieć umowę

Aby skutecznie wypowiedzieć umowę o pracę, pracodawca musi dochować wymogów formalnych i merytorycznych. Konieczne jest zachowanie formy pisemnej, wskazanie przyczyny rozwiązania stosunku pracy oraz dotrzymanie okresów wypowiedzenia.

Wypowiedzenie powinno być jednoznaczne i nie pozostawiać wątpliwości co do woli pracodawcy lub zamiaru definitywnego rozwiązania umowy. Ważnym elementem jest też data, od której wypowiedzenie obowiązuje.

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy wzór pdf pomaga w sformułowaniu prawidłowego pisma. Warto z niego skorzystać, aby uniknąć błędów formalnych.

Czytaj więcej: Wypadek z pracy do domu: prawa pracownika, wynagrodzenie i skutki dla pracodawcy

Wymagane elementy wypowiedzenia umowy

 • Jednoznaczne oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy
 • Wskazanie przyczyn wypowiedzenia
 • Określenie terminu rozwiązania umowy
 • Data i podpis pracodawcy

W razie wątpliwości co do zgodności wypowiedzenia z prawem, warto zasięgnąć porady prawnika. Pozwoli to zweryfikować, czy wszystkie elementy zostały uwzględnione i prawidłowo sformułowane.

Okresy wypowiedzenia umów terminowych i bezterminowych

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę bez świadczenia pracy

Długość okresu wypowiedzenia zależy od rodzaju umowy o pracę oraz stażu pracy u danego pracodawcy. Inne zasady wypowiadania obowiązują w umowach na czas określony, a inne w umowach na czas nieokreślony.

Rodzaj umowy Okres wypowiedzenia
Umowa na czas określony 2 tygodnie
Umowa na czas nieokreślony 2 tygodnie do 3 miesięcy

Zawsze na wypowiedzenie pracownika zezwala się tak samo, jak na wypowiedzenie dokonywane przez pracodawcę. Od tej zasady nie ma wyjątków.

Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy

Pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Robi się to zazwyczaj ze względu na utratę zaufania lub gdy dalsze wykonywanie obowiązków jest niemożliwe lub niecelowe.

Zwolnienie następuje poprzez jednoznaczne sformułowanie w wypowiedzeniu. Można posłużyć się zwrotem: „Zwalniam Pana/Panią z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia”.

Zwolnienie ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia wzór dokumentu znajdziesz na portalu praca.gov.pl.

Wynagrodzenie za okres wypowiedzenia bez pracy

Mimo braku obowiązku świadczenia pracy, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za cały okres wypowiedzenia. Przysługuje mu wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkami, premiami i innymi świadczeniami.

Pracodawca ma obowiązek wypłaty wszystkich składników wynagrodzenia w terminach wynikających z przepisów lub regulaminu wynagradzania. Ich niewypłacenie stanowi naruszenie prawa pracy.

Skutki niezgodnego z prawem wypowiedzenia

Niezgodne z prawem lub nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę uprawnia pracownika do dochodzenia swoich roszczeń przed sądem pracy. Może on żądać m.in. przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach i odszkodowania.

Pracodawca musi liczyć się z negatywnymi konsekwencjami wypowiedzenia naruszającego przepisy prawa pracy. Dlatego tak ważne jest przestrzeganie zasad i wymogów formalnych.

Podsumowanie

Wypowiedzenie umowy o pracę z jednoczesnym zwolnieniem pracownika z obowiązku świadczenia pracy jest częstym rozwiązaniem stosowanym przez pracodawców. Choć na pierwszy rzut oka wydaje się korzystne dla obu stron, niesie ze sobą pewne zagrożenia, jeśli nie zostanie przeprowadzone zgodnie z wymogami prawa pracy.

Aby uniknąć błędów, warto skorzystać ze wzoru wypowiedzenia ze zwolnieniem z pracy, np. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy wzór pdf. Pozwoli ono prawidłowo sformułować wszystkie niezbędne elementy pisma rozwiązującego umowę.

Co istotne, mimo braku obowiązku świadczenia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia i innych świadczeń za cały okres wypowiedzenia. Aby tego uniknąć, pracodawca powinien dokładnie przeanalizować zasadność i sposób wypowiedzenia umowy.

Błędne wypowiedzenie może skutkować poważnymi konsekwencjami w postaci przywrócenia do pracy i wypłaty odszkodowania. Dlatego kluczowe jest, aby Zwolnienie ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia wzór był zgodny z literą prawa i uwzględniał jej specyfikę.

Najczęstsze pytania

Tak, pracodawca ma prawo zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy w czasie trwania okresu wypowiedzenia. Musi jednak zrobić to w sposób wyraźny i jednoznaczny w treści wypowiedzenia.

Tak, pomimo braku obowiązku pracy pracownik zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia za czas wypowiedzenia - zasadniczego, premii, dodatków itp. na dotychczasowych zasadach.

Aby wypowiedzenie było skuteczne, pracodawca musi zachować formę pisemną, podać przyczynę, dotrzymać terminów wypowiedzenia i wskazać datę rozwiązania umowy.

W takim przypadku pracownik może dochodzić swoich roszczeń przed sądem pracy - np. żądać przywrócenia do pracy i wypłaty odszkodowania od pracodawcy.

Wzory prawidłowo sformułowanych wypowiedzeń umów znajdują się m.in. na stronach MRPiPS oraz w publikacjach i poradnikach prawnych.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Co to znaczy blokada na koncie bankowym? Procedura odblokowania
 3. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 4. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 5. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły