Praca

Umowa zlecenie czas pracy: ile godzin można pracować?

Autor Kinga Górecka
Kinga Górecka25.01.20246 min.
Umowa zlecenie czas pracy: ile godzin można pracować?

Umowa zlecenie czas pracy to kwestia, która często nurtuje osoby podejmujące pracę na podstawie tego rodzaju umowy. Wiele osób zadaje sobie pytanie, ile godzin można legalnie przepracować, aby umowa zlecenie była zgodna z prawem. W niniejszym artykule postaramy się przedstawić najważniejsze zasady i wytyczne dotyczące dopuszczalnego czasu pracy na umowie zlecenie.

Kluczowe wnioski:
  • Nie ma sztywno określonych limitów czasu pracy w umowie zlecenie, jednak zbyt długi czas pracy może świadczyć o zatrudnieniu pracowniczym.
  • Rekomenduje się nieprzekraczanie 8-10 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo.
  • Ważne jest rozróżnienie umowy zlecenie od umowy o dzieło, gdzie nie obowiązują limity czasu pracy.
  • Przy zleceniu obowiązują przepisy BHP i przerwy w pracy.
  • Zleceniodawca może wymagać raportowania liczby przepracowanych godzin.

Umowa zlecenie - ile godzin

Umowa zlecenie nie nakłada sztywnych ram czasowych, jeśli chodzi o dopuszczalną liczbę godzin pracy. Jednak praca wykonywana na jej podstawie nie powinna mieć cech stosunku pracy. Dlatego warto zwracać uwagę na to, aby czas realizacji zlecenia był racjonalny i nie przypominał etatu.

Zazwyczaj rekomenduje się, aby na umowie zlecenie nie pracować dłużej niż 8-10 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo. Przekraczanie tych wartości może być traktowane jako podejrzenie ukrytego etatu i skutkować zakwestionowaniem formy zatrudnienia przez urząd skarbowy lub ZUS.

Uwaga na różnicę wobec umowy o dzieło

Warto pamiętać o fundamentalnej różnicy pomiędzy umową zlecenie a umową o dzieło. W przypadku tej drugiej w ogóle nie obowiązują żadne limity czasu pracy, ponieważ liczy się wyłącznie efekt w postaci dostarczonego dzieła.

Zlecenie zakłada natomiast stałą gotowość do pracy i jej wykonywanie przez wskazany przedział czasowy. Stąd konieczność zwracania uwagi na racjonalne ramy czasu pracy, zwłaszcza dzienne maksima.

Dopuszczalny wymiar czasu pracy

Kodeks pracy reguluje normy dotyczące maksymalnego dobowego i tygodniowego wymiaru czasu pracy osób zatrudnionych na umowę o pracę. W przypadku umowy zlecenia te przepisy nie mają bezpośredniego zastosowania.

Niemniej jednak przyjmuje się, że praca przekraczająca dobowe lub tygodniowe normy czasu pracy może być potraktowana jako wykonywanie obowiązków charakterystycznych dla stosunku pracy. Dlatego zaleca się, aby wymiar czasu pracy na zleceniu nie przekraczał 40 godzin tygodniowo i 8 godzin dziennie.

Czytaj więcej: Oświadczenie Rodzica o Niekorzystaniu z Urlopu Rodzicielskiego - Jak To Zrobić?

Ramy czasowe umowy zlecenia

Co do zasady umowa zlecenie powinna precyzyjnie określać ramy czasowe wykonywania usługi. Oznacza to wskazanie konkretnego przedziału, w którym praca będzie świadczona, na przykład od 1.05.2023 do 31.07.2023. Ewentualnie można też wprost wskazać maksymalną liczbę godzin, jaką zlecenie obejmuje.

Jeśli strony tego nie doprecyzują, a czas pracy będzie nadmierny i przybierze cechy etatu, zleceniodawca naraża się na zarzut zastąpienia umowy o pracę umową cywilnoprawną. Wskazanie ram czasowych zlecenia pozwala uniknąć takich zagrożeń.

Wynagrodzenie a liczba godzin pracy

Umowa zlecenie czas pracy: ile godzin można pracować?

Istotną kwestią przy zawieraniu umowy zlecenia jest sposób rozliczania za przepracowane godziny. W przeciwieństwie do umowy o dzieło, gdzie wypłacana jest ustalona za całe zadanie kwota, w przypadku zlecenia standardem jest płacenie za liczbę faktycznie przepracowanych godzin lub dni.

Możliwe jest także ustalenie stawki miesięcznej, ale i tak zazwyczaj wiąże się to z określeniem, ile godzin dziennie lub tygodniowo taka stawka obejmuje. Brak wprost powiązania wysokości wynagrodzenia ze zrealizowanym czasem pracy może prowadzić do wniosku, że wykonywana jest typowa praca etatowa.

Zasady ustalania czasu pracy

Forma ustalenia czasu pracy Zasady i sposób realizacji
Jednoznaczne ramy czasowe w umowie Określenie dat granicznych lub maksymalnej liczby godzin
Uzgadnianie harmonogramu Ustalanie terminów i godzin pracy na bieżąco
Okresy rozliczeniowe Rozliczanie przepracowanych godzin za dany miesiąc

Jak wynika z tabeli, zleceniodawca i zleceniobiorca mają spore możliwości co do ustalania wymiaru i rozliczania czasu pracy. Kluczowe jest jednak, aby te zasady były jasno sprecyzowane dla obu stron i nie pozostawiały wątpliwości co do charakteru współpracy.

Sposoby ewidencjonowania czasu

Bardzo pomocnym narzędziem służącym do monitorowania czasu pracy na zleceniu są aplikacje i systemy do jego ewidencjonowania. Ich zastosowanie ułatwia zleceniodawcy kontrolę nad tym, ile godzin faktycznie zostało przepracowanych i jakie były to dni oraz godziny.

Prowadzenie tego typu ewidencji może być również wymagane przez zleceniodawcę jako warunek wypłaty wynagrodzenia. Najczęściej spotykane formy to karty ewidencji czasu pracy bądź aplikacje służące do zarządzania zleceniami i automatycznego naliczania należności za przepracowane godziny.

Podsumowując, na umowę zlecenie warto przeznaczać racjonalny czas, który nie będzie budził wątpliwości organów kontrolnych. Zwykle przyjmuje się tutaj górną granicę 40 godzin tygodniowo i 8-10 godzin dziennie. Równie istotne jest precyzyjne określenie zasad rozliczania za liczbę przepracowanych godzin i prowadzenie ich ewidencji w celach rozliczeniowych.

Podsumowanie

Umowa zlecenie nie narzuca sztywnych ram czasu pracy, jednak warto pamiętać, że praca w nadmiernej liczbie godzin może być potraktowana jako zatrudnienie pracownicze. Dlatego zazwyczaj rekomenduje się, aby na umowie zlecenie nie pracować dłużej niż 8-10 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo. Przekraczanie tych wartości zwiększa ryzyko zakwestionowania takiej formy zatrudnienia.

Istotną kwestią przy określaniu ile godzin można pracować na umowę zlecenie jest precyzyjne wskazanie ram czasowych w samej umowie. Powinno to obejmować daty graniczne lub maksymalną liczbę godzin. Brak takich zapisów może być traktowane jako zastąpienie etatu umową cywilnoprawną.

Standardowo przy umowie zlecenie czas pracy jest rozliczany na podstawie liczby przepracowanych godzin lub dni. Innymi słowy, wynagrodzenie jest bezpośrednio powiązane z wypracowanymi jednostkami czasu. Odstępstwo od tej zasady również może wzbudzać wątpliwości organów kontrolnych co do charakteru współpracy.

W celach dowodowych warto ewidencjonować czas świadczenia usługi na zlecenie za pomocą np. karty ewidencji czasu pracy. Ułatwi to rozliczenia między stronami, a w razie kontroli pozwoli wykazać zgodność ze standardami w zakresie dopuszczalnego czasu pracy.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

  1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
  2. Co to znaczy blokada na koncie bankowym? Procedura odblokowania
  3. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
  4. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
  5. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły