Biznes

Umowa zlecenie do kiedy wypłata - terminy, wynagrodzenie, harmonogram

Autor Kinga Górecka
Kinga Górecka07.01.20247 min.
Umowa zlecenie do kiedy wypłata - terminy, wynagrodzenie, harmonogram

Umowa zlecenie do kiedy wypłata to jedno z kluczowych pytań, jakie zadają sobie osoby podejmujące pracę w tej formie. W artykule wyjaśnimy, jakie są dopuszczalne oraz zalecane terminy wypłat, wysokość wynagrodzenia oraz ustawowy harmonogram płatności w przypadku umów zleceń. Dzięki temu dowiesz się, kiedy możesz spodziewać się zapłaty za wykonaną pracę oraz jakie kroki podjąć w razie opóźnień lub braku wypłaty.

Kluczowe wnioski:
 • Ustawowe terminy wypłat przy umowie zlecenie to 7 lub 14 dni od dostarczenia rachunku.
 • Rekomendowane jest ustalenie harmonogramu wypłat np. do 10. dnia każdego miesiąca.
 • Wysokość wynagrodzenia powinna być jasno określona w treści umowy.
 • W razie opóźnień w płatnościach, można wezwać zleceniodawcę do zapłaty a następnie skierować sprawę do sądu.
 • Przewidziane są kary dla zleceniodawcy za nieterminowe regulowanie wynagrodzenia.

Umowa zlecenie - termin wypłaty

W przypadku umowy zlecenie do kiedy wypłata należnego wynagrodzenia? Jest to jedno z kluczowych pytań zadawanych przez osoby podejmujące pracę w oparciu o umowę zlecenie. Poniżej wyjaśnimy, jakie są ustawowe ramy czasowe dla terminowości wypłat.

Ustawowe terminy

Zgodnie z przepisami, wypłata wynagrodzenia w przypadku umowy zlecenie wypłata powinna nastąpić w terminie:

 • 7 dni od dostarczenia rachunku lub faktury przez zleceniobiorcę za wykonaną pracę - jeśli strony nie ustaliły innego terminu,
 • 14 dni, jeżeli termin 7-dniowy nie został ustalony w treści umowy.

Oznacza to, że ustawodawca dopuszcza pewną swobodę co do ustalania konkretnych dat wypłat, niemniej wyznacza ramy czasowe, w których umowa zlecenie termin wypłaty powinien mieścić się.

Kiedy następuje wypłata za umowę zlecenie?

Choć ustawa określa maksymalne terminy wypłat, w praktyce zalecane jest precyzyjne ustalenie dat wypłat już w samej umowie zlecenie. Można na przykład zapisać, że wypłaty będą następować do 10. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni lub do ostatniego dnia miesiąca.

Dzięki temu obie strony wiedzą, kiedy umowa zlecenie wypłata w następnym miesiącu lub w kolejnych miesiącach. Brak konkretnych dat w umowie może powodować nieporozumienia i opóźnienia w przelewaniu należnych środków.

Rekomendowane terminy wypłat

Biorąc pod uwagę ustawowe ramy czasowe oraz dobre praktyki, rekomendujemy ustalenie następujących terminów wypłat przy umowie zlecenie:

 • do 10. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni,
 • do ostatniego dnia miesiąca za miesiąc bieżący,
 • tydzień po przedłożeniu rachunku lub faktury.

W ten sposób zleceniobiorca wie, że środki wpłyną najpóźniej w określonym terminie i może lepiej planować swoje finanse.

Czytaj więcej: Kto to jest Spedytor: Kim jest, Czym się zajmuje, Co robi, Praca w Spedycji

Dopuszczalne terminy wypłat z umowy zlecenie

Jak już wspomnieliśmy, ustawodawca wyznaczył ramy czasowe, w których powinna nastąpić umowa zlecenie do kiedy wynagrodzenie - odpowiednio 7 lub 14 dni od dostarczenia dokumentu rozliczeniowego.

Niemniej w interesie obu stron leży jak najprecyzyjniejsze określenie terminów wypłat już w treści umowy, aby uniknąć nieporozumień i ewentualnych sporów.

Forma rozliczenia Termin wypłaty
Faktura Do 14 dni od dostarczenia
Rachunek Do 7 dni od dostarczenia

Warto również pamiętać, że jeśli strony ustalą w umowie termin 7-dniowy, to będzie on obowiązywał niezależnie od tego, czy przedłożony został rachunek, czy faktura.

Wysokość wynagrodzenia w umowie zlecenie

Umowa zlecenie do kiedy wypłata - terminy, wynagrodzenie, harmonogram

Kolejną istotną kwestią, obok terminów, jest odpowiednie określenie wysokości wynagrodzenia w treści umowy zlecenie. Może być ono ustalone w formie:

 • stawki godzinowej - np. 65 zł brutto za godzinę,
 • ryczałtu - np. 1500 zł brutto miesięcznie,
 • kwoty za wykonanie konkretnego zadania - 200 zł brutto za przetłumaczenie raportu.

Niezależnie od przyjętej formy, istotne jest precyzyjne wskazanie należnej kwoty, co pozwoli uniknąć nieporozumień przy rozliczeniach i wypłatach.

Brak jasno określonego wynagrodzenia w umowie może prowadzić do sporów i opóźnień w wypłatach. Dlatego kluczowe jest wskazanie konkretnych stawek/kwot w treści umowy.

Ustawowy harmonogram wypłat przy umowie zlecenie

Jak już wiemy z wcześniejszych akapitów, ustawodawca wyznaczył ramy czasowe dla terminowości wypłat przy umowie zlecenie - odpowiednio 7 lub 14 dni w zależności od ustaleń w umowie.

Oznacza to konieczność wypłacenia wynagrodzenia w podanych terminach liczonych od dnia dostarczenia rachunku lub faktury przez zleceniobiorcę.

Warto jednak pamiętać, że im bardziej rygorystyczny harmonogram zostanie przyjęty (np. z zapisami o karach za opóźnienia), tym mniejsze prawdopodobieństwo ewentualnych sporów i problemów z terminowością wypłat.

Rekomendowany harmonogram

Biorąc pod uwagę ustawowe ramy czasowe dla wypłat, rekomendujemy wprowadzenie następującego harmonogramu przy umowie zlecenie:

 • Rachunek/faktura dostarczane do 5. dnia miesiąca,
 • Wypłata środków do 15. dnia miesiąca.

Pozwoli to zleceniodawcy na sprawdzenie poprawności i zatwierdzenie dokumentów rozliczeniowych, a zleceniobiorcy - na otrzymanie należnych środków w terminie 10 dni od dostarczenia rachunku/faktury.

Zaległości z wypłat za umowę zlecenie - działania

Mimo wprowadzenia rygorystycznych harmonogramów wypłat, mogą zdarzyć się sytuacje opóźnień lub braku wypłat z tytułu wykonanej pracy na podstawie umowy zlecenie. W takim przypadku zleceniobiorcy przysługują następujące uprawnienia:

 1. Wezwanie do zapłaty z wyznaczeniem dodatkowego terminu - z zagrożeniem skierowania sprawy do sądu,
 2. Wystąpienie na drogę sądową z roszczeniem o zasądzenie należnego wynagrodzenia wraz z odsetkami za opóźnienie w płatnościach,
 3. W przypadku uporczywych uchyleń od płatności - możliwość rozwiązania umowy zlecenie bez wypowiedzenia.

Warto pamiętać o przysługujących uprawnieniach i terminowym ich egzekwowaniu, aby nie dopuścić do przedawnienia roszczeń o wypłatę wynagrodzenia z tytułu wykonanej pracy.

Umowa zlecenie - kary za opóźnienia w wypłatach

Aby zdyscyplinować zleceniodawcę do terminowego regulowania płatności, warto wprowadzić do treści umowy zlecenie zapisy przewidujące kary umowne za opóźnienia.

Najczęściej spotykane rozwiązania w tym zakresie, to:

 • Kara umowna w wysokości 10-20% należnego wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia
 • Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych
 • Odsetki maksymalne za opóźnienie w płatnościach

Tego typu zapisy znacząco zwiększają motywację do terminowego realizowania wypłat. Pozwalają również zleceniobiorcy na dodatkowe dochody w przypadku ewentualnych opóźnień w płatnościach.

) and paragraph (

Podsumowanie

Umowa zlecenie to popularna forma zatrudnienia, ale rodzi wiele pytań, szczególnie w kontekście terminowości wypłat należnego wynagrodzenia. W artykule wyjaśniono, jakie są ustawowe ramy czasowe dla umowy zlecenie do kiedy wypłata oraz przedstawiono rekomendacje w zakresie precyzyjnego formułowania terminów i harmonogramów płatności już w samej umowie.

Zaprezentowane zostały również typowe formy ustalania wysokości wynagrodzenia w umowie zlecenie - stawka godzinowa, ryczałt, kwota za wykonanie konkretnego zadania. Niezależnie od przyjętego rozwiązania kluczowe jest jednoznaczne określenie należnych stawek i kwot, aby uniknąć sporów przy umowie zlecenie do kiedy wynagrodzenie.

Wskazano także, jakie działania przysługują zleceniobiorcy w przypadku opóźnień lub braku wypłat z tytułu wykonanej pracy. Możliwe jest m.in. wezwanie do zapłaty, skierowanie sprawy na drogę sądową czy rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia. Wykorzystanie tych uprawnień zwiększa szanse na odzyskanie należnych środków po wykonaniu zlecenia.

Biorąc pod uwagę przykłady kar umownych za opóźnienia w płatnościach, warto wprowadzić do umowy zlecenie rygorystyczne zapisy, które zdyscyplinują zleceniodawcę do terminowego regulowania wypłat. Pozwoli to uniknąć problemów związanych z umową zlecenie termin wypłaty czy też umową zlecenie wypłata w następnym miesiącu.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-outline
Ocena: 3.50 Liczba głosów: 6

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 3. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 4. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?
 5. Tygodniowy odpoczynek kierowcy - Skrócony wzór i porady

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły