Praca

Świadectwo pracy umowa zlecenie - Jak otrzymać świadectwo pracy na umowę zlecenie

Autor Kinga Górecka
Kinga Górecka09.01.20245 min.
Świadectwo pracy umowa zlecenie - Jak otrzymać świadectwo pracy na umowę zlecenie

Świadectwo pracy na umowę zlecenie nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak warto o nie zawnioskować. Dla wielu osób umowa zlecenie to podstawa utrzymania, dlatego posiadanie świadectwa pracy może mieć znaczenie przy staraniu się o kredyt, zasiłek czy pomoc z opieki społecznej. W artykule wyjaśniamy kiedy i jak ubiegać się o wydanie świadectwa pracy z umowy zlecenie oraz jakie informacje powinien zawierać ten dokument.

Kluczowe wnioski:
 • Pracodawca nie ma obowiązku wydawać świadectw pracy na zlecenie, ale można o nie wnioskować.
 • We wniosku o wydanie świadectwa pracy należy wskazać dane pracodawcy, swoje dane oraz okres zatrudnienia.
 • Świadectwo pracy powinno zawierać m.in. informacje o wykonywanej pracy i zarobkach.
 • Pracodawca ma 7 dni na wydanie świadectwa pracy od złożenia wniosku przez zleceniobiorcę.
 • W razie odmowy wydania dokumentu można dochodzić praw przed sądem pracy.

Jak otrzymać świadectwo na umowę zlecenie

Umowa zlecenie należy do umów cywilnoprawnych. W odróżnieniu od umowy o pracę, świadectwo pracy przy umowie zlecenia nie jest dokumentem obowiązkowym. Pracodawca nie ma ustawowego obowiązku jego wystawiania. Niemniej, na wniosek zleceniobiorcy pracodawca może takie świadectwo wystawić.

Posiadanie świadectwa pracy z umowy zlecenia bywa pomocne przy załatwianiu różnych spraw urzędowych i uzyskiwaniu świadczeń. Dlatego warto o nie zawnioskować, zwłaszcza jeśli wykonywana praca była głównym źródłem naszych dochodów.

Kiedy pracodawca ma obowiązek wystawić świadectwo zlecenie

Pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo pracy na zlecenie, jeśli zleceniobiorca złoży taki wniosek. Wniosek można złożyć w dowolnym momencie po zakończeniu wykonywania umowy. Nie ma znaczenia, czy umowa zlecenia została wypowiedziana, czy wygasła z upływem określonego w niej terminu.

Pracodawca nie może odmówić wydania świadectwa pracy, jeśli zleceniobiorca wnioskuje o wydanie takiego dokumentu. W przypadku odmowy można dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej.

Co powinno zawierać świadectwo pracy z umowy zlecenie

Treść świadectwa pracy z umowy zlecenia określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. Zgodnie z nim, świadectwo pracy z umowy zlecenia powinno zawierać:

 • dane pracodawcy (nazwę i adres firmy lub imię i nazwisko osoby fizycznej)
 • dane zleceniobiorcy (imię i nazwisko, datę urodzenia)
 • wskazanie rodzaju umowy (umowa zlecenie)
 • datę zawarcia i rozwiązania albo wygaśnięcia umowy zlecenia
 • rodzaj wykonywanej pracy lub zajmowane stanowisko
 • wysokość wynagrodzenia z umowy zlecenia

Oprócz tych informacji, w treści świadectwa pracy na wniosek zleceniobiorcy można dodać także inne istotne informacje, np. o wyróżnieniach, nagrodach czy uzyskanych uprawnieniach.

Gdzie złożyć wniosek o wydanie świadectwa na zlecenie

Aby otrzymać świadectwo pracy przy umowie zlecenia, należy złożyć odpowiedni wniosek na piśmie. Powinien on zawierać co najmniej takie informacje jak:

 • dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres do korespondencji),
 • dane pracodawcy (nazwa firmy, adres siedziby),
 • okres świadczenia pracy na podstawie umowy zlecenia.

Wniosek można złożyć osobiście u pracodawcy lub przesłać listem poleconym na adres firmy. Warto sporządzić wniosek w 2 egzemplarzach i poprosić o potwierdzenie jego odbioru na kopii.

Czytaj więcej: Jak efektywnie wpisać osiągnięcia w CV - Porady ekspertów na temat CV z Osiągnięciami

Jakie są terminy wydania świadectwa pracy zlecenie

Pracodawca ma 7 dni kalendarzowych na wystawienie i wydanie świadectwa pracy od momentu złożenia pisemnego wniosku przez zleceniobiorcę. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na dzień wolny od pracy, za ostatni dzień uznaje się najbliższy dzień roboczy.

Pracodawca powinien wydać zleceniobiorcy świadectwo pracy w takiej formie, w jakiej został złożony wniosek. Najczęściej będzie wydrukowany dokument do odbioru osobistego lub list polecony ze świadectwem pracy wysłany na wskazany we wniosku adres.

Uwaga! Jeśli podana we wniosku forma wydania świadectwa pracy albo adres są nieprawidłowe, pracodawca powinien skontaktować się ze zleceniobiorcą w celu ustalenia właściwego sposobu realizacji wniosku.

Jak dochodzić prawa do otrzymania świadectwa zlecenie

Świadectwo pracy umowa zlecenie - Jak otrzymać świadectwo pracy na umowę zlecenie

W przypadku, gdy pracodawca:

 • odmawia wydania świadectwa pracy z umowy zlecenia
 • nie dotrzymuje 7-dniowego terminu na realizację wniosku
 • wydaje świadectwo pracy niezgodne z prawdą lub niekompletne

zleceniobiorca może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej, składając pozew o zobowiązanie pracodawcy do wydania świadectwa pracy lub jego sprostowania.

W pozwie należy szczegółowo opisać zaistniałą sytuację oraz przedstawić dowody na niewywiązanie się pracodawcy z jego obowiązków (np. kopię wniosku o wydanie świadectwa pracy).

Pozew o wydanie lub sprostowanie świadectwa pracy składa się do sądu rejonowego - sądu pracy właściwego dla siedziby pracodawcy. Ewentualne roszczenia przedawniają się z upływem 3 lat.

Podsumowanie

Świadectwo pracy na umowę zlecenie nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak jego posiadanie bywa pomocne przy załatwianiu wielu spraw urzędowych i życiowych. Dlatego warto wnioskować o wydanie takiego świadectwa pracy, zwłaszcza gdy praca na zleceniu stanowiła główne źródło utrzymania.

Aby otrzymać świadectwo pracy przy umowie zlecenia, należy złożyć odpowiedni pisemny wniosek do pracodawcy. Powinien on zawierać m.in. dane wnioskodawcy i pracodawcy, a także wskazanie okresu zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej. Pracodawca ma 7 dni na realizację takiego wniosku.

Świadectwo pracy z umowy zlecenia zawiera szereg przydatnych informacji, m.in. o okresie i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanym stanowisku czy osiąganych zarobkach. Stanowi więc cenne potwierdzenie stażu pracy i doświadczenia zawodowego.

W razie problemów z uzyskaniem świadectwa pracy bądź zawarciem w nim nieprawdziwych informacji, można dochodzić swoich roszczeń drogą sądową. Pozew należy wnieść do sądu pracy w ciągu 3 lat od zaistnienia sporu.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Co to znaczy blokada na koncie bankowym? Procedura odblokowania
 3. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 4. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 5. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły