Biznes

Wzór wypowiedzenia umowy B2B - Rozwiązanie umowy b2b wzór

Autor Kinga Górecka
Kinga Górecka05.01.20247 min.
Wzór wypowiedzenia umowy B2B - Rozwiązanie umowy b2b wzór

Wypowiedzenie b2b wzór to kluczowy dokument, z którego powinieneś skorzystać, jeżeli myślisz o zakończeniu współpracy w ramach umowy B2B. Prawidłowe rozwiązanie takiej umowy nie jest proste i wymaga zachowania odpowiedniej formy. Zanim przygotujesz wypowiedzenie, zastanów się, czy na pewno chcesz zakończyć kontrakt. Być może da się jeszcze coś negocjować? Jeśli jednak decyzja jest nieodwołalna, przeczytaj ten poradnik do końca, by poznać kluczowe zasady i uniknąć konsekwencji prawnych.

Kluczowe wnioski:
 • Wypowiedzenie umowy B2B wymaga zachowania pisemnej formy.
 • Należy przestrzegać terminów wypowiedzenia wpisanych w umowie.
 • Wypowiedzenie powinno zawierać konkretną datę rozwiązania umowy.
 • Dokument musi być opatrzony podpisem osoby uprawnionej.
 • W razie wątpliwości warto skonsultować treść z prawnikiem.

Jak złożyć wypowiedzenie b2b wzór

Rozwiązanie umowy B2B z partnerem biznesowym wymaga przygotowania i złożenia pisemnego oświadczenia woli w formie wypowiedzenia. Nie wystarczy sama informacja przekazana ustnie czy e-mailem. Wypowiedzenie b2b wzór powinien zawierać wszystkie niezbędne elementy, aby był ważny.

Przede wszystkim wypowiedzenie musi mieć formę dokumentu sporządzonego i podpisanego własnoręcznie przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy. Można to zrobić odręcznie lub komputerowo, ale konieczny jest własnoręczny podpis pod oświadczeniem.

Po drugie, wypowiedzenie powinno wskazywać konkretną datę, do której umowa będzie obowiązywała. Ważne, aby zachować okres wypowiedzenia przewidziany w samej umowie – zazwyczaj jest to miesiąc lub kwartał.

Wzór wypowiedzenia w formie pisemnej

Poniżej zamieszczamy przykładowy wzór wypowiedzenia umowy b2b, z którego możesz skorzystać przygotowując własny dokument:

[Miejscowość, data]
Imię i nazwisko lub nazwa firmy
Adres zamieszkania lub siedziby firmy

Nazwa firmy, z którą została zawarta umowa

Adres siedziby firmy

WYPOWIEDZENIE UMOWY B2B

Niniejszym wypowiadam umowę [nazwa umowy, np. o współpracy] zawartą dnia [data] pomiędzy [nazwa Twojej firmy] a [nazwa firmy kontrahenta] z zachowaniem [okres wypowiedzenia z umowy] okresu wypowiedzenia.

Wskutek powyższego wypowiedzenia, umowa ulegnie rozwiązaniu z dniem [konkretna data].

[Podpis]

Z jakiego wzoru skorzystać wypowiadając umowę b2b

Chcąc prawidłowo wypowiedzieć umowę z kontrahentem, musisz przygotować i dostarczyć mu oświadczenie woli w formie pisemnej. Nie wystarczy sama rozmowa czy wiadomość mailowa.

W tym celu możesz posłużyć się gotowym wzorem wypowiedzenia umowy b2b, który zawiera wszystkie konieczne elementy takiego pisma:

 • Dane obu stron umowy (imię, nazwisko lub nazwa firmy, adres)
 • Tytuł pisma „Wypowiedzenie umowy B2B”
 • Nazwa i data zawarcia wypowiadanej umowy
 • Okres wypowiedzenia zgodny z umową
 • Data rozwiązania umowy
 • Czytelny podpis osoby uprawnionej

Opcjonalnie możesz jeszcze w treści wskazać powód zakończenia współpracy. Dzięki gotowemu wzorowi upewnisz się, że Twoje oświadczenie będzie zawierać wszystkie konieczne elementy i nie zostanie zakwestionowane przez kontrahenta.

Czytaj więcej: Zgłoszenie zawarcia umowy najmu okazjonalnego: Wzór i rejestracja w urzędzie skarbowym po terminie

Prawidłowy sposób wypowiedzenia umowy b2b przykład

Wypowiedzenie b2b wzór to jedno, ale równie ważne jest odpowiednie dostarczenie takiego dokumentu do firmy, z którą łączyła Cię umowa. Pamiętaj, że chodzi o oświadczenie woli, które wywoła skutki prawne. Dlatego konieczne jest, aby dotarło ono do kontrahenta w taki sposób, by mógł zapoznać się z jego treścią.

Najlepiej wysłać wypowiedzenie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, co zagwarantuje Ci dowód nadania i doręczenia.

Możesz też przekazać dokument bezpośrednio kontrahentowi i poprosić go o pisemne potwierdzenie otrzymania kopii wypowiedzenia. Posiadanie takiego potwierdzenia będzie kluczowe w razie ewentualnego sporu co do skuteczności rozwiązania umowy. Dzięki temu udowodnisz, że dopełniłeś swoich obowiązków formalnych.

Bezpieczne sposoby dostarczenia wypowiedzenia

Oto najpewniejsze sposoby doręczenia wypowiedzenia umowy b2b:

 • List polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
 • Przesyłka kurierska za potwierdzeniem odbioru
 • Bezpośrednie doręczenie za pokwitowaniem
 • Doręczenie komornicze

Konieczne elementy wypowiedzenia umowy b2b

Skuteczne wypowiedzenie umowy B2B musi koniecznie zawierać określone elementy, bez których może zostać uznane za nieważne. Sprawdź, czy Twoje oświadczenie o wypowiedzeniu zawiera:

Dane stron umowy Minimum nazwy firm, ewentualnie też adresy siedzib
Tytuł pisma "Wypowiedzenie umowy B2B"
Nazwa i data umowy Pełna nazwa oraz dokładna data zawarcia wypowiadanej umowy
Okres wypowiedzenia Zgodny z podanym w umowie
Data rozwiązania umowy Musi wynikać z zachowanego okresu wypowiedzenia
Podpis osoby uprawnionej Czytelny podpis wraz z pieczątką firmową, jeśli jest stosowana

Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych elementów może stanowić podstawę do uznania Twojego wypowiedzenia b2b wzór za nieskuteczne. W razie wątpliwości poproś o sprawdzenie treści prawnika lub radcę prawnego.

Czas i forma wypowiedzenia umowy o współpracy b2b

Rozwiązując umowę z partnerem biznesowym musisz pamiętać o konieczności zachowania umownego okresu wypowiedzenia. Standardowo w kontraktach B2B wynosi on zazwyczaj miesiąc lub kwartał.

Dokładny czas wypowiedzenia powinien być określony w treści twojej umowy. Jeśli go nie przestrzeżesz, wypowiedzenie może zostać uznane za nieskuteczne z winy niedochowania terminu. Dlatego koniecznie sprawdź zawarte postanowienia w tym zakresie.

Jaka powinna być forma wypowiedzenia?

Co do zasady wypowiedzenie umowy B2B musi mieć formę pisemną. Może być sporządzone odręcznie bądź komputerowo, jednak konieczny jest własnoręczny podpis pod oświadczeniem. Wypowiedzenie powinno być przesłane listem poleconym, doręczone bezpośrednio lub w inny sposób pozwalający na potwierdzenie otrzymania.

Złożenie wypowiedzenia w formie ustnej lub e-mailowej jest niewystarczające i może sprawić, że zostanie ono uznane za nieskuteczne. Dlatego pamiętaj o zachowaniu wymogu formy pisemnej dla celów dowodowych.

Konsekwencje złożenia błędnego wypowiedzenia umowy b2b

Złożenie wadliwego bądź nieprawidłowego wypowiedzenia b2b wzór może nie tylko skutkować uznaniem go za nieważne. W zależności od treści umowy, możesz ponieść też dodatkowe konsekwencje w postaci kar umownych lub odszkodowań.

Dlatego warto zwrócić się o pomoc do prawnika, który zweryfikuje poprawność przygotowanego przez Ciebie wypowiedzenia. Pomoże skorygować ewentualne błędy i uzupełni brakujące elementy tak, by rozwiązanie umowy przebiegło bezproblemowo.

Najczęstsze błędy w wypowiedzeniach umów B2B to:

 • Niezachowanie formy pisemnej
 • Niepodpisanie wypowiedzenia przez osobę uprawnioną
 • Niewskazanie konkretnej daty rozwiązania umowy
 • Niedochowanie terminu wypowiedzenia z umowy
 • Nieprawidłowe dane stron umowy

Mamy nadzieję, że informacje zawarte w powyższym artykule pomogą Ci bezproblemowo przygotować skuteczne wypowiedzenie umowy b2b i rozstać się z partnerem biznesowym w zgodzie z literą prawa.

Podsumowanie

Rozwiązanie umowy B2B z partnerem biznesowym to nie lada wyzwanie. Należy pamiętać, że w tym wypadku kluczowe jest złożenie prawidłowego, pisemnego wypowiedzenia spełniającego wszystkie wymogi formalne. Przygotowując wypowiedzenie b2b wzór, warto więc skorzystać z gotowego szablonu, który pomoże ograniczyć ryzyko popełnienia błędu.

Jak wynika z artykułu, skuteczne wypowiedzenie umowy b2b musi koniecznie zawierać takie elementy jak: dane obu stron, tytuł pisma, nazwę i datę wypowiadanej umowy, termin jej rozwiązania, okres wypowiedzenia oraz podpis osoby uprawnionej. Należy też w odpowiedni, bezpieczny sposób doręczyć je kontrahentowi.

Bardzo istotne jest dochowanie ustalonego w umowie okresu wypowiedzenia. Jak wskazuje autor, najczęstsze błędy w wzorach wypowiedzeń b2b to m.in. niezachowanie formy pisemnej, brak podpisu czy nieprawidłowe określenie dat. Mogą one skutkować nieważnością wypowiedzenia lub koniecznością zapłaty kary.

Podsumowując, rozwiązanie umowy z partnerem biznesowym to procedura wymagająca dokładności i wiedzy. W razie wątpliwości warto skonsultować treść wypowiedzenia z prawnikiem, by uniknąć negatywnych konsekwencji. Z pewnością pomoże w tym gotowy wzór wypowiedzenia b2b.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Jak napisać ważny testament: porady i wskazówki
 3. Prośba o zmianę godzin pracy - Wniosek o zmianę godzin pracy wzór
 4. Zabezpieczenie Potrzeb Rodziny - Pozew o Zaspokojenie Potrzeb Rodziny Wzór
 5. Zgoda rodziców na pracę małoletniego - wzór zgody i wymogi

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Wyliczanie wynagrodzenia - krok po kroku
BiznesWyliczanie wynagrodzenia - krok po kroku

Poznaj krok po kroku zasady wyliczania wynagrodzenia brutto i netto pracownika. Dowiedz się jak prawidłowo naliczać poszczególne składniki, jakie dokumenty są potrzebne oraz jak obliczać zaliczki na podatek.