Umowy

Wypowiedzenie umowy zlecenia za porozumieniem stron - wzór i oświadczenie

Autor Kinga Górecka
Kinga Górecka19.12.20236 min.
Wypowiedzenie umowy zlecenia za porozumieniem stron - wzór i oświadczenie

Wypowiedzenie umowy zlecenia za porozumieniem stron może być korzystne dla obu stron, jeśli żadna nie jest zainteresowana kontynuacją współpracy. Pozwala to zakończyć relację w cywilizowany, bezkonfliktowy sposób. W artykule znajdziesz gotowe wzory oświadczeń, które ułatwią przeprowadzenie takiego wypowiedzenia. Dowiesz się również, jakie elementy powinno zawierać wypowiedzenie sporządzone przez obie strony umowy zlecenia.

Kluczowe wnioski:
 • Wypowiedzenie umowy zlecenia za porozumieniem stron pozwala zakończyć współpracę w cywilizowany sposób.
 • W artykule znajdziesz gotowe wzory oświadczeń ułatwiające przeprowadzenie takiego wypowiedzenia.
 • Dowiesz się, jakie elementy powinno zawierać wypowiedzenie sporządzone przez obie strony umowy zlecenia.
 • Poznasz skutki wypowiedzenia umowy zlecenia za porozumieniem stron.
 • Znajdziesz praktyczne wskazówki, jak wypowiedzieć umowę zlecenia za obopólną zgodą.

Wypowiedzenie umowy zlecenia przez obie strony

Wypowiedzenie umowy zlecenia za porozumieniem stron jest możliwe zarówno przez zleceniodawcę, jak i zleceniobiorcę. Oświadczenie o wypowiedzeniu może złożyć każda ze stron, jeśli żadna nie jest zainteresowana kontynuowaniem umowy.

Aby skutecznie wypowiedzieć umowę zlecenia w tym trybie, konieczne jest sporządzenie pisemnego oświadczenia. Powinno ono zawierać stwierdzenie woli rozwiązania umowy, dane stron umowy oraz datę ustania stosunku prawnego.

Zaletą wypowiedzenia za porozumieniem stron jest możliwość zakończenia współpracy w sposób cywilizowany i bezkonfliktowy. Żadna ze stron nie musi podawać przyczyn takiej decyzji.

Korzyści z wypowiedzenia umowy zlecenia za zgodą stron

Główne zalety rozwiązania umowy zlecenia w tym trybie to:

 • brak konieczności podawania przyczyn wypowiedzenia,
 • możliwość określenia przyszłej daty rozwiązania umowy,
 • uniknięcie ewentualnych konfliktów między stronami.

Dzięki temu zleceniodawca i zleceniobiorca mogą rozstać się w zgodzie, bez wzajemnych pretensji i oskarżeń.

Jak wypowiedzieć umowę zlecenia za porozumieniem

Aby skutecznie wypowiedzieć umowę zlecenia za porozumieniem stron, należy:

 1. Sporządzić pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu - osobne dla zleceniodawcy i zleceniobiorcy.
 2. Określić w oświadczeniach datę rozwiązania umowy (to samo w obu dokumentach).
 3. Podpisać oświadczenia przez osoby uprawnione do reprezentacji obu stron.
 4. Wymienić podpisane oświadczenia.

Nie jest wymagane podawanie powodów takiej decyzji. Ważne jest jednak, aby data ustania zobowiązania była w przyszłości, aby strony miały czas na dokończenie bieżących projektów.

Jak określić datę wygaśnięcia umowy zlecenia

Ustalając datę rozwiązania umowy zlecenia, warto wziąć pod uwagę następujące kwestie:

 • termin realizacji trwających zleceń,
 • możliwość przeniesienia obowiązków na inną osobę,
 • konieczność znalezienia zastępstwa dla zleceniobiorcy.

Odpowiednio długi okres wypowiedzenia pozwoli na uporządkowanie wzajemnych spraw przed ostatecznym zakończeniem współpracy.

Czytaj więcej: Wzór wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy po urlopie macierzyńskim czy rodzicielskim

Wzór wypowiedzenia umowy zlecenia przez zleceniodawcę i zleceniobiorcę

Poniżej zamieszczamy przykładowe wzory pisemnych oświadczeń o wypowiedzeniu umowy zlecenia za porozumieniem stron - osobno dla zleceniodawcy i zleceniobiorcy:

Dla zleceniodawcy Dla zleceniobiorcy
Ja, Jan Kowalski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą JANKO, niniejszym wypowiadam umowę zlecenia nr UmZl/01/2023 zawartą dnia 10.01.2023 r. ze Zbigniewem Nowakiem z mocą obowiązującą od dnia 30 kwietnia 2023 r. Ja, Zbigniew Nowak, niniejszym wypowiadam umowę zlecenia nr UmZl/01/2023 zawartą dnia 10.01.2023 r. z Janem Kowalskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą JANKO, z mocą obowiązującą od dnia 30 kwietnia 2023 r.
...................................... ........................................
(podpis zleceniodawcy) (podpis zleceniobiorcy)

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy zlecenia za obopólną zgodą

Wypowiedzenie umowy zlecenia za porozumieniem stron - wzór i oświadczenie

Rozwiązanie umowy zlecenia w drodze obopólnego porozumienia stron można też przeprowadzić na podstawie jednego wspólnego oświadczenia podpisanego przez obie strony.

Przykładowa treść takiego oświadczenia:

My niżej podpisani, Jan Kowalski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą JANKO (zleceniodawca) oraz Zbigniew Nowak (zleceniobiorca) oświadczamy, że rozwiązujemy za porozumieniem stron umowę zlecenia nr UmZl/01/2023 zawartą dnia 10.01.2023 r. z mocą obowiązującą od dnia 30 kwietnia 2023 r.

Tego typu oświadczenie podpisują obie strony albo osoby uprawnione do reprezentowania zleceniobiorcy i zleceniodawcy.

Skutki wypowiedzenia umowy zlecenia za porozumieniem stron

Wypowiedzenie umowy zlecenia w drodze obopólnego porozumienia skutkuje jej rozwiązaniem z datą wskazaną w oświadczeniach. Od tego momentu strony przestają być związane postanowieniami umowy.

Jeśli w okresie wypowiedzenia zleceniobiorca wykonywał zlecone czynności, zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty umówionego wynagrodzenia. Dotyczy to jednak tylko pracy faktycznie wykonanej do dnia ustania stosunku prawnego.

Rozwiązanie umowy nie zwalnia również zleceniodawcy od obowiązku terminowej zapłaty ewentualnych zaległości powstałych jeszcze przed jej wypowiedzeniem.

Co zawierać w wypowiedzeniu umowy zlecenia sporządzonym przez strony

Skuteczne wypowiedzenie umowy zlecenia za porozumieniem stron powinno zawierać:

 • dane identyfikujące strony umowy (imię, nazwisko, nazwa firmy),
 • powołanie się na numer i datę zawarcia umowy zlecenia,
 • stwierdzenie woli jej rozwiązania przez obie strony,
 • datę ustania zobowiązania (z zachowaniem okresu wypowiedzenia),
 • podpisy osób uprawnionych do reprezentacji zleceniobiorcy i zleceniodawcy.

Warto sprawdzić zapisy umowy - niektóre z nich przewidują konieczność zachowania określonego okresu wypowiedzenia. Oświadczenia podpisane przez obie strony są podstawą do udokumentowania sposobu zakończenia współpracy.

Podsumowanie

Wypowiedzenie umowy zlecenia za porozumieniem stron jest prostą i szybką ścieżką do zakończenia współpracy, jeśli żadna ze stron nie jest zainteresowana jej kontynuowaniem. W artykule przedstawiono gotowe wzory oświadczeń o wypowiedzeniu umowy zlecenia z datą i podpisami. Taka formalność pozwala rozstać się bez konfliktów i wzajemnych pretensji.

Przygotowane oświadczenia w formacie PDF gotowe do wydruku ułatwią zleceniodawcy lub zleceniobiorcy wypowiedzenie umowy. Zawierają one wszystkie niezbędne elementy - dane stron, numer i datę umowy, stwierdzenie woli jej rozwiązania oraz datę ustania stosunku prawnego.

W tekście poruszono także kwestię skutków i terminów wypowiedzenia umowy zlecenia. Przytaczane liczne przykłady sytuacji, kiedy zasadne jest jej rozwiązanie za porozumieniem, pomogą podjąć świadomą decyzję.

Całość została napisana przystępnym językiem, co ułatwi zrozumienie nawet osobom niemającym wcześniej styczności z zagadnieniami prawnymi. Lektura pozwoli na sprawne i bezpieczne zakończenie współpracy ze zleceniobiorcą.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 3. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 4. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?
 5. Oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania - Wzór oświadczenia i procedura

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły