Rodzina

Zabezpieczenie Potrzeb Rodziny - Pozew o Zaspokojenie Potrzeb Rodziny Wzór

Autor Bruno Górecki
Bruno Górecki21.12.20235 min.
Zabezpieczenie Potrzeb Rodziny - Pozew o Zaspokojenie Potrzeb Rodziny Wzór

Zabezpieczenie potrzeb rodziny jest procedurą sądową mającą na celu czasowe zaspokojenie podstawowych potrzeb rodziny w sytuacji, gdy nie są one realizowane. Pozew o zabezpieczenie składa się w celu uzyskania od drugiego małżonka lub rodzica świadczeń alimentacyjnych, mieszkaniowych lub rzeczowych w czasie trwania postępowania rozwodowego lub opiekuńczego.

Kluczowe wnioski:
 • Pozew o zabezpieczenie potrzeb rodziny składa się w sądzie rejonowym.
 • Do pozwu należy dołączyć wniosek i uzasadnienie.
 • Sąd wydaje postanowienie o zabezpieczeniu potrzeb w ciągu miesiąca.
 • Na postanowienie przysługuje zażalenie w ciągu tygodnia.
 • Zabezpieczenie obowiązuje do czasu prawomocnego orzeczenia sądu.

Zabezpieczenie potrzeb rodziny przez sąd

Zabezpieczenie potrzeb rodziny to instytucja prawna, która ma na celu tymczasowe zaspokojenie podstawowych potrzeb członków rodziny w sytuacji, gdy nie są one realizowane. Pozew o zabezpieczenie potrzeb rodziny składa się do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Sąd rozpatruje pozew o zabezpieczenie w postępowaniu nieprocesowym i wydaje postanowienie, w którym zobowiązuje osobę zobowiązaną (najczęściej drugiego małżonka lub rodzica) do świadczeń alimentacyjnych, mieszkaniowych lub rzeczowych. Zabezpieczenie obowiązuje tymczasowo, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania rozwodowego, alimentacyjnego lub opiekuńczego.

Kto może wystąpić z pozwem o zabezpieczenie potrzeb rodziny?

Z pozwem o zabezpieczenie potrzeb rodziny może wystąpić:

 • małżonek lub były małżonek,
 • rodzic dziecka,
 • osoba, pod której opieką faktyczną lub prawną znajduje się dziecko.

Pozew składa się przeciwko drugiemu z rodziców lub małżonków, który nie wywiązuje się z ustawowego obowiązku alimentacyjnego lub nie zapewnia mieszkania czy innych świadczeń rzeczowych.

Jakie dokumenty dołączyć do pozwu o zabezpieczenie potrzeb rodziny?

Do pozwu o zabezpieczenie należy obowiązkowo dołączyć:

 • wniosek o zabezpieczenie wraz z uzasadnieniem,
 • oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby występującej z pozwem oraz osoby zobowiązanej.

W uzasadnieniu wniosku należy wskazać przyczyny uzasadniające zabezpieczenie (np. niepłacenie alimentów) oraz wykazać potrzebę zabezpieczenia poprzez przedstawienie sytuacji materialnej rodziny.

Dowody dołączane do pozwu

Do pozwu można dodać również inne dowody potwierdzające zasadność zabezpieczenia, takie jak:

 • orzeczenie sądu zobowiązujące do alimentów,
 • korespondencję w sprawie,
 • rachunki potwierdzające zadłużenia mieszkaniowe lub mediów,
 • zaświadczenie o zarobkach osoby uprawnionej i zobowiązanej.

Czytaj więcej: Podział Majątku po Rozwodzie - Jak Należy Płacić Spłatę Mieszkania i Rundy Małżonka?

Gdzie złożyć pozew o zaspokojenie potrzeb rodziny?

Pozew o zabezpieczenie potrzeb rodziny należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym miejscowo ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej. W przypadku małoletnich jest to miejsce ich zamieszkania, a w przypadku pełnoletnich - miejsce zwykłego pobytu.

Osoba uprawniona Właściwy miejscowo sąd rejonowy
małoletnie dziecko miejsce zamieszkania dziecka
pełnoletni małżonek lub były małżonek miejsce zwykłego pobytu małżonka lub byłego małżonka
rodzic dziecka miejsce zamieszkania rodzica

Pozew można złożyć osobiście w biurze podawczym sądu lub przesłać pocztą.

Co zawiera pozew o zabezpieczenie potrzeb rodziny?

Zabezpieczenie Potrzeb Rodziny - Pozew o Zaspokojenie Potrzeb Rodziny Wzór

Pozew o zabezpieczenie potrzeb rodziny powinien zawierać:

 • oznaczenie sądu, do którego jest składany,
 • imię, nazwisko oraz adres zamieszkania powoda i pozwanego,
 • dokładnie określone żądanie,
 • przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie,
 • informację, czy strony podjęły próbę mediacji,
 • własnoręczny podpis powoda.

W treści pozwu należy wskazać konkretne świadczenia, o których zabezpieczenie wnioskuje powód - np. alimenty, opłaty za mieszkanie, opłaty za media, samochód do użytku itp.

Należy pamiętać, że sąd oddali pozew, jeśli nie zawiera wszystkich wymaganych elementów. Dlatego warto zwrócić szczególną uwagę na jego treść i dołączone dokumenty.

Jakie kroki po złożeniu pozwu zabezpieczającego?

Po złożeniu pozwu o zabezpieczenie potrzeb rodziny sąd podejmuje następujące kroki:

 1. przeprowadza posiedzenie niejawne w celu rozpatrzenia pozwu (bez udziału stron),
 2. wydaje postanowienie o udzieleniu lub odmowie udzielenia zabezpieczenia w terminie jednego miesiąca,
 3. doręcza postanowienie stronom postępowania,
 4. w przypadku udzielenia zabezpieczenia - wzywa stronę zobowiązaną do wykonania postanowienia w wyznaczonym terminie.

Na postanowienie o zabezpieczeniu przysługuje zażalenie, które należy wnieść za pośrednictwem sądu, który wydał postanowienie, w terminie tygodnia od daty doręczenia.

Podsumowanie

Zabezpieczenie potrzeb rodziny to procedura sądowa, która ma na celu tymczasowe zaspokojenie podstawowych potrzeb członków rodziny w sytuacji, gdy druga strona nie wywiązuje się z ciążących na niej obowiązków. Pozew o zabezpieczenie potrzeb rodziny składa się do sądu rejonowego w celu uzyskania świadczeń alimentacyjnych, mieszkaniowych lub rzeczowych od małżonka, byłego małżonka lub rodzica dziecka.

W pozwie o zabezpieczenie potrzeb rodziny należy dokładnie określić oczekiwane świadczenia, a także przedstawić dowody na poparcie zasadności wniosku. Do pozwu załącza się wniosek o zabezpieczenie wraz z uzasadnieniem oraz dokumenty potwierdzające trudną sytuację materialną rodziny. Zabezpieczenie wydawane jest na czas trwania postępowania rozwodowego, opiekuńczego lub alimentacyjnego.

Sąd rozpatruje pozew o zabezpieczenie potrzeb rodziny w trybie nieprocesowym i wydaje postanowienie w ciągu miesiąca. Zobowiązuje ono osobę pozwaną do określonych świadczeń na rzecz uprawnionych członków rodziny. Od postanowienia przysługuje zażalenie w terminie tygodnia.

Zabezpieczenie potrzeb rodziny pozwala na utrzymanie dotychczasowego poziomu życia małżonka, dzieci lub innych członków rodziny do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy przez sąd.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 3. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 4. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?
 5. Oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania - Wzór oświadczenia i procedura

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły