Umowy

Umowa dożywocia a Zachowek: Kluczowe Informacje o Darowiznie Mieszkania za Dożywotnią Opiekę

Autor Grzegorz Woźniak
Grzegorz Woźniak30.11.20237 min.
Umowa dożywocia a Zachowek: Kluczowe Informacje o Darowiznie Mieszkania za Dożywotnią Opiekę

Umowa dożywocia a zachowek to temat, który budzi wiele wątpliwości. W artykule wyjaśnimy, czym jest umowa dożywocia, jakie są jej zasady, jaki ma wpływ na prawo do zachowku oraz jakie są konsekwencje niewywiązania się z jej postanowień. Omówimy także kwestię darowizny nieruchomości w zamian za dożywotnią opiekę i poruszymy najważniejsze aspekty prawne takiej umowy.

Kluczowe wnioski:
 • Umowa dożywocia nie pozbawia prawa do zachowku, jeśli spełnia określone warunki.
 • Darowizna nieruchomości za opiekę dożywotnią wymaga zachowania szczególnej ostrożności.
 • Niewywiązanie się z umowy dożywocia może skutkować koniecznością zwrotu darowizny.
 • Rozwiązanie umowy z winy jednej ze stron może rodzić roszczenia odszkodowawcze.
 • Warto skorzystać z porady prawnika przy zawieraniu umowy dożywocia.

Umowa dożywocia a prawo do zachowku

Umowa dożywocia, inaczej umowa o dożywocie, polega na przeniesieniu przez jedną stronę (darczyńcę) własności nieruchomości na drugą stronę (obdarowanego) w zamian za zobowiązanie dożywotniego utrzymania darczyńcy.

Częstym przypadkiem jest darowizna mieszkania za dożywotnią opiekę. Osoba starsza przepisuje nieruchomość na kogoś z rodziny lub obcą osobę w zamian za opiekę, wyżywienie i zapewnienie schronienia do końca życia.

Rodzi się jednak pytanie, czy taka umowa pozbawia darczyńcę lub jego spadkobierców prawa do zachowku. Otóż nie, jeśli spełnia określone warunki. Wyjaśniamy, jakie to warunki i na czym polega zasada zachowku przy umowie dożywocia.

Zasada zachowku przy umowie dożywocia

Prawo do zachowku przysługuje najbliższej rodzinie spadkodawcy - dzieciom, małżonkowi, rodzicom. Jest to roszczenie pieniężne do spadku, gdy spadkodawca przed śmiercią dokonał darowizny kosztem uprawnionego do zachowku.

Umowa dożywocia sama w sobie nie pozbawia prawa do zachowku. Jednak jeśli jej warunki są rażąco korzystne dla obdarowanego, może zostać uznana za nieodpłatną i tym samym naruszać zachowek. Dlatego strony powinny wyważyć wzajemne świadczenia.

Aby umowa była bezpieczna, wartość przedmiotu darowizny i świadczeń darczyńcy nie powinna znacząco przewyższać wartości świadczeń dożywotnich od obdarowanego.

Darowizna nieruchomości w zamian za opiekę

Umowa dożywocia najczęściej polega właśnie na przepisaniu domu, mieszkania lub działki w zamian za opiekę i wyżywienie do końca życia. Jest to korzystne rozwiązanie dla obu stron, ale też obarczone pewnym ryzykiem.

Z punktu widzenia starszej osoby oznacza to rezygnację z własności w zamian za zapewnienie sobie godnej starości. Natomiast dla obdarowanego to szansa na nabycie nieruchomości bez wkładu finansowego.

Najważniejsza jest jednak wzajemna uczciwość i zaufanie stron umowy.

Darczyńca musi mieć pewność, że obdarowany dotrzyma zobowiązań, a obdarowany nie może nastawiać się tylko na zysk z nieruchomości.

Najważniejsze zasady darowizny za dożywocie

Aby uniknąć problemów, warto przestrzegać kilku zasad przy zawieraniu umowy:

 • Dokładnie określić zakres opieki i innych świadczeń dla darczyńcy w umowie.
 • Wycenić nieruchomość i oszacować koszt usług opiekuńczych.
 • Zabezpieczyć interesy darczyńcy na wypadek niewywiązania się obdarowanego.
 • Zadbać o przejrzystość i precyzję zapisów umowy.
 • Rozważyć możliwość ustanowienia na nieruchomości prawa dożywocia zamiast przeniesienia własności.

Pomoże w tym skorzystanie z fachowej pomocy prawnika, który prawidłowo sporządzi umowę i doradzi odpowiednie zabezpieczenia.

Czytaj więcej: Wniosek O Udzielenie Zwolnienia od Pracy na Opiekę nad Dzieckiem: Formularz Z-15A, Jak Wypełnić, Druk Z-15A PDF, Zasiłek Opiekuńczy

Zasady zawierania umowy dożywocia

Aby umowa dożywocia była ważna, musi spełniać określone wymogi formalne i prawne:

- Strony: umowę mogą zawrzeć osoby fizyczne oraz fundacje i stowarzyszenia jako organizacje społeczne.

- Forma pisemna: umowa wymaga zachowania formy aktu notarialnego.

- Elementy treści: istotne postanowienia to szczegółowy zakres świadczeń stron, sposób zaspokajania potrzeb bytowych darczyńcy, zasady rozwiązania, a także rozliczeń w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Forma umowy dożywocia Akt notarialny
Strony umowy Osoby fizyczne, fundacje, stowarzyszenia
Zakres świadczeń Szczegółowo określony

Prawidłowe sporządzenie umowy dożywocia przez notariusza zabezpiecza interesy obu stron i pozwala uniknąć sporów na tle jej wykonywania.

Obowiązki stron umowy dożywocia

Umowa dożywocia a Zachowek: Kluczowe Informacje o Darowiznie Mieszkania za Dożywotnią Opiekę

Podstawowym obowiązkiem obdarowanego w umowie dożywocia jest zapewnienie darczyńcy opieki, wyżywienia i schronienia.

Opieka powinna odpowiadać jego usprawiedliwionym potrzebom, a warunki zamieszkania umożliwiać godne funkcjonowanie. Obdarowany musi zagwarantować darczyńcy bezpieczeństwo i poszanowanie jego godności.

Z kolei darczyńca ma obowiązek przenieść własność nieruchomości na obdarowanego na warunkach określonych w umowie. Po jej zawarciu traci prawo do korzystania z nieruchomości, chyba że zastrzegł dla siebie użytkowanie.

Ważne, aby wszelkie obowiązki i uprawnienia stron były precyzyjnie określone, co minimalizuje ryzyko nieporozumień.

Przykładowe obowiązki obdarowanego

 • Zapewnienie zamieszkania, wyżywienia, ubrania, środków higieny
 • Pomoc w zaspokajaniu potrzeb bytowych i opiekuńczych
 • Zagwarantowanie opieki pielęgnacyjnej i medycznej
 • Załatwianie niezbędnych spraw urzędowych i zdrowotnych
 • Umożliwienie kontaktów osobistych i pocztowych

Wypowiedzenie oraz rozwiązanie umowy

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę dożywocia z zachowaniem formy pisemnej i określonego terminu wypowiedzenia.

Umowa może zostać także rozwiązana na mocy porozumienia stron bądź prawomocnego orzeczenia sądu. Do rozwiązania dochodzi np. gdy obdarowany nie wykonuje należycie swoich obowiązków lub gdy jej dalsze trwanie jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od stron.

Przyczyny i skutki rozwiązania umowy

Do typowych przyczyn rozwiązania umowy należą:

 • Rażące niedopełnienie obowiązków przez obdarowanego
 • Wyzbycie się nieruchomości objętej umową bez zgody darczyńcy
 • Niemożność wypełniania postanowień umowy z usprawiedliwionych powodów

Rozwiązanie umowy rodzi po stronie obdarowanego obowiązek zwrotu nieruchomości na rzecz darczyńcy wraz z ewentualnym odszkodowaniem. Może także skutkować obowiązkiem zwrotu świadczeń otrzymanych od darczyńcy w formie renty.

Skutki prawne niewykonania umowy

Rażące niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy dożywocia przez obdarowanego rodzi określone skutki cywilnoprawne.

Przede wszystkim, darczyńca lub jego spadkobiercy mogą żądać zwrotu przedmiotu darowizny, czyli przeniesienia z powrotem własności nieruchomości.

Mogą również domagać się od obdarowanego naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody na zasadach ogólnych, czyli wypłaty odpowiedniego odszkodowania.

Dodatkowo sąd może przyznać darczyńcy od obdarowanego rentę w odpowiedniej wysokości w celu zaspokojenia jego usprawiedliwionych potrzeb.

Niewykonanie umowy niesie zatem daleko idące konsekwencje, dlatego obdarowany powinien dochować należytej staranności w realizacji swoich obowiązków wynikających z dożywocia.

Podsumowanie

Umowa dożywocia, czyli umowa o dożywocie, jest szczególnym rodzajem darowizny. Polega na przeniesieniu przez starszą osobę własności domu lub mieszkania w zamian za dożywotnią opiekę i zaspokajanie potrzeb bytowych przez obdarowanego.

Częstym przypadkiem jest darowizna mieszkania za dożywotnią opiekę. Rodzi się wówczas pytanie, czy taka umowa pozbawia darczyńcę lub jego spadkobierców prawa do zachowku. Otóż nie, o ile jej warunki nie są rażąco korzystne dla obdarowanego.

Aby uniknąć problemów, należy odpowiednio skonstruować umowę, zabezpieczając interesy obu stron. Strony powinny też wzajemnie obdarzyć się zaufaniem i uczciwie realizować swoje obowiązki.

Zawarcie umowy o dożywocie wiąże się z koniecznością precyzyjnego określenia świadczeń, zasad rozliczeń w razie sporu i rozwiązania umowy. Pozwoli to uniknąć nieporozumień i ewentualnych roszczeń w przypadku darowizny z dożywociem.

Najczęstsze pytania

Nie, ponieważ przepisy prawa gwarantują prawo do zachowku. Jednak wartość darowizny dokonanej na podstawie umowy dożywocia może zostać zaliczona na poczet należnego spadkobiercom zachowku.

Należy precyzyjnie wyszczególnić wszystkie podstawowe oraz dodatkowe obowiązki opiekuna, a także minimalny zakres opieki w tygodniu/miesiącu. Pomoże to uniknąć nieporozumień.

Zależy to od indywidualnej sytuacji. Zaletą opieki sprawowanej przez bliskich jest jej ciągłość i zaangażowanie emocjonalne. Profesjonalna opieka może być bardziej bezstronna.

Gdy nastąpiło rażące lub uporczywe niewykonywanie istotnych obowiązków opiekuna mimo wezwań do ich wypełniania. Nie wystarczą jednak sporadyczne uchybienia.

Nie, ponieważ przepisy gwarantują zachowek niezależnie od woli spadkodawcy. Jednak spadkobiercy wydziedziczeni narażeni są na utratę dodatkowych zapisów z testamentu.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Co to znaczy blokada na koncie bankowym? Procedura odblokowania
 3. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 4. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 5. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły