Umowy

Umowa dożywocia - dożywotnik, umowa dożywocia wzór

Autor Grzegorz Woźniak
Grzegorz Woźniak19.12.20236 min.
Umowa dożywocia - dożywotnik, umowa dożywocia wzór

Umowa dożywocia to umowa cywilnoprawna, na mocy której właściciel nieruchomości przekazuje ją innej osobie (dożywotnikowi), w zamian za dożywotnie utrzymanie. W artykule wyjaśnimy, czym dokładnie jest umowa dożywocia, jakie prawa i obowiązki mają strony umowy, a także damy praktyczne wskazówki, jak uniknąć pułapek przy zawieraniu takiej umowy.

Kluczowe wnioski:
 • Umowa dożywocia to umowa cywilnoprawna oparta na wzajemnych świadczeniach stron.
 • Dożywotnik ma obowiązek utrzymania właściciela nieruchomości przekazanej w umowie.
 • Należy zwracać uwagę na precyzyjne sformułowanie zapisów umowy.
 • Umowa dożywocia może być korzystna dla obu stron, jeśli jest poprawnie skonstruowana.
 • Warto skorzystać z pomocy prawnika przy zawieraniu umowy dożywocia.

Umowa dożywocia - korzyści i zagrożenia

Umowa dożywocia to umowa, w ramach której właściciel nieruchomości przekazuje ją innej osobie (dożywotnikowi), w zamian za zobowiązanie dożywotnika do zapewnienia mu utrzymania i opieki do końca życia.

Z punktu widzenia właściciela nieruchomości, umowa dożywocia może być atrakcyjnym rozwiązaniem, gdy np. ze względu na zaawansowany wiek lub stan zdrowia nie jest w stanie samodzielnie zadbac o siebie i prowadzić gospodarstwa domowego. Przekazując nieruchomość, zyskuje gwarancję opieki i utrzymania do końca życia.

Jednak umowa dożywocia niesie ze sobą również pewne zagrożenia, których należy być świadomym.

Główne korzyści umowy dożywocia

Do najważniejszych korzyści umowy dożywocia zaliczyć można:

 • gwarancję utrzymania i opieki do końca życia dla właściciela nieruchomości;
 • możliwość pozostania we własnym domu;
 • odciążenie od obowiązków prowadzenia gospodarstwa domowego.

Główne zagrożenia

Z drugiej strony, zawierając umowę dożywocia należy mieć świadomość pewnych zagrożeń:

- trudność w egzekwowaniu realizacji zobowiązań przez dożywotnika;

- ryzyko nienależytego wywiązywania się dożywotnika z nałożonych na niego obowiązków;

- w przypadku śmierci dożywotnika - brak gwarancji kontynuacji świadczeń przez jego spadkobierców.

Jak zawrzeć umowę dożywocia - poradnik

Aby uniknąć problemów przy zawieraniu i realizacji umowy dożywocia, należy zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii.

Wybór odpowiedniego dożywotnika

Kluczowe znaczenie ma wybór wiarygodnej osoby na dożywotnika - najlepiej kogoś z najbliższej rodziny, kto rzeczywiście troszczy się o nasze dobro.

Precyzyjne określenie obowiązków

Należy bardzo dokładnie sprecyzować w umowie zakres obowiązków dożywotnika - zarówno jeśli chodzi o rodzaj świadczeń (np. zapewnienie wyżywienia, ubrania, pomoc w chorobie, sprzątanie), jak i ich częstotliwość.

Zabezpieczenie wykonania umowy

Warto rozważyć zabezpieczenie wykonania umowy przez dożywotnika - np. poprzez ustanowienie na nieruchomości prawa użytkowania, a nie przeniesienie jej własności na dożywotnika od razu.

Czytaj więcej: Umowa dożywocia a Zachowek: Kluczowe Informacje o Darowiznie Mieszkania za Dożywotnią Opiekę

Umowa dożywocia a testament - różnice

Umowa dożywocia jest instytucją odrębną od testamentu. Oba te instrumenty służą przekazaniu majątku, ale istnieją między nimi istotne różnice.

Umowa dożywocia Testament
umowa cywilnoprawna za życia stron jednostronna czynność prawna mortis causa
wymaga akceptacji obu stron zależy tylko od woli spadkodawcy

Innymi słowy, poprzez testament spadkodawca sam decyduje, komu i w jakich częściach przekaże swój spadek. Natomiast umowa dożywocia wymaga zgody i zaangażowania również drugiej strony.

Wzór umowy dożywocia - najważniejsze zapisy

Umowa dożywocia - dożywotnik, umowa dożywocia wzór

Umowa dożywocia powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego. Oprócz danych stron i oznaczenia nieruchomości, konieczne jest uregulowanie w niej przede wszystkim następujących kwestii:

 • dokładne określenie obowiązków dożywotnika wobec właściciela nieruchomości - zarówno jeśli idzie o rodzaj świadczeń, jak i ich częstotliwość;
 • wskazanie terminu przekazania nieruchomości przez właściciela dożywotnikowi;
 • ewentualne zabezpieczenia w razie niewykonania umowy przez dożywotnika.

Warto również rozważyć wprowadzenie do umowy zapisów precyzujących tryb postępowania w przypadku śmierci jednej ze stron.

Kiedy umowa dożywocia jest nieważna - przypadki

Podstawową przyczyną nieważności umowy dożywocia jest niezachowanie formy aktu notarialnego. Taka umowa zawarta np. w zwykłej formie pisemnej jest nieważna z mocy prawa.

Poza tym umowa dożywocia może być nieważna, gdy:

 • została zawarta pod wpływem błędu, groźby, podstępu lub gdy jedna ze stron wyzyskała niezdolność drugiej strony do należytego pojmowania czynności prawnej;
 • jej postanowienia są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub zmierzają do obejścia prawa.

W takich przypadkach każda ze stron może żądać stwierdzenia nieważności umowy przez sąd.

Obowiązki dożywotnika wynikające z umowy

Do podstawowych obowiązków dożywotnika należą:

 • zapewnienie właścicielowi nieruchomości schronienia, wyżywienia, ubrania, środków higieny, opieki i pomocy w chorobie;
 • utrzymywanie nieruchomości i budynków w należytym stanie technicznym i sanitarnym;
 • zwrot nieruchomości spadkobiercom właściciela po jego śmierci.

Szczegółowy zakres obowiązków powinien zostać określony w treści umowy. Niewywiązywanie się z nich stanowi podstawę do rozwiązania umowy z winy dożywotnika.

Podsumowanie

Umowa dożywocia to ciekawe rozwiązanie dla osób starszych i schorowanych, które zapewnia im opiekę i utrzymanie do końca życia w zamian za przekazanie nieruchomości. Jednak niesie ze sobą pewne ryzyko, dlatego kluczowe jest odpowiednie zabezpieczenie interesów obu stron w samej umowie.

Aby uniknąć problemów, należy bardzo starannie wybrać dożywotnika, a także precyzyjnie określić jego obowiązki i ewentualne zabezpieczenia umowy. Dobrym rozwiązaniem jest też stopniowe przekazywanie nieruchomości wraz z realizacją postanowień umowy przez dożywotnika.

Umowa dożywocia różni się zasadniczo od testamentu - jest dwustronną umową cywilnoprawną, a nie jednostronną czynnością prawną. Dlatego wymaga uzgodnienia warunków i zgody obu stron.

Podsumowując, umowa dożywocia może być dobrym i korzystnym rozwiązaniem dla seniorów, jeśli zostanie poprawnie skonstruowana i zabezpieczy interesy zarówno właściciela nieruchomości, jak i dożywotnika.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 3. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 4. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?
 5. Oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania - Wzór oświadczenia i procedura

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły