Rodzina

Zaprzeczenie Ojcostwa: Pozew, Wniosek, Termin

Autor Bruno Górecki
Bruno Górecki18.12.20236 min.
Zaprzeczenie Ojcostwa: Pozew, Wniosek, Termin

Zaprzeczenie ojcostwa to procedura prawna mająca na celu udowodnienie, że dana osoba nie jest biologicznym ojcem dziecka. Może mieć miejsce w sytuacji, gdy mężczyzna dowiaduje się, że jego partnerka urodziła dziecko, którego ojcostwa jest pewien lub gdy pojawiają się wątpliwości co do pochodzenia potomka.

Kluczowe wnioski:
 • Zaprzeczenie ojcostwa wymaga złożenia pozwu do sądu rodzinnego w terminie 6 miesięcy od uzyskania informacji o ojcostwie.
 • Konieczne jest przeprowadzenie badań genetycznych w celu wykluczenia ojcostwa.
 • Procedura jest skomplikowana, warto skorzystać z pomocy prawnika.
 • Udane zaprzeczenie ojcostwa zwalnia mężczyznę z praw i obowiązków względem dziecka.
 • Niepowodzenie wiąże się z koniecznością płacenia alimentów do uzyskania pełnoletności przez dziecko.

Zaprzeczenie ojcostwa - pozew

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa jest dokumentem inicjującym postępowanie sądowe mające na celu stwierdzenie, że określony mężczyzna nie jest biologicznym ojcem dziecka. Może go złożyć zarówno domniemany ojciec dziecka, jak i matka lub inna osoba mająca w tym interes prawny.

Pozew kieruje się do właściwego miejscowo sądu rejonowego, wydziału rodzinnego i nieletnich. Powinien zawierać dokładne dane stron postępowania, wskazanie okoliczności przemawiających za zaprzeczeniem ojcostwa oraz wniosek o przeprowadzenie dowodu z badań genetycznych w celu wykluczenia pochodzenia dziecka.

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa złożony przez matkę zdarza się rzadziej, ale możliwe jest w sytuacji, gdy kobieta chce wykluczyć ojcostwo swojego aktualnego partnera lub męża i udowodnić, że biologicznym ojcem dziecka jest inny mężczyzna.

Wymagane dokumenty

Do pozwu o zaprzeczenie ojcostwa obligatoryjnie należy dołączyć:

 • odpis aktu urodzenia dziecka,
 • dowód uiszczenia opłaty sądowej.

Dodatkowo można załączyć inne dokumenty istotne z punktu widzenia sprawy, np. wyniki badań wykluczających ojcostwo wykonanych we własnym zakresie.

Zaprzeczenie ojcostwa - wniosek

Wniosek o zaprzeczenie ojcostwa składa się zamiast pozwu w prostszej procedurze tzw. postępowaniu nieprocesowym. Dotyczy to spraw, gdzie okoliczności dotyczące pochodzenia dziecka i wykluczenia ojcostwa danego mężczyzny są bezsporne lub łatwe do udowodnienia.

We wniosku podaje się dane osobowe zainteresowanych stron, wskazuje przyczyny uzasadniające żądanie zaprzeczenia ojcostwa oraz dołącza stosowne dokumenty (np. wyniki badań genetycznych).

Różnice między pozwem a wnioskiem

Pozew Wniosek
wszczyna sprawę sporną (procesową) dotyczy sprawy bezspornej
wymaga uiszczenia opłaty zwolniony z opłaty

Zaprzeczenie ojcostwa może zostać przeprowadzone zarówno na drodze sądowej, jak i administracyjnej poprzez złożenie pozwu lub wniosku. Wybór właściwej ścieżki zależy od okoliczności i charakteru sprawy.

Czytaj więcej: Alimenty na pełnoletnie dziecko nie uczące się: do kiedy płacić i jak sprawdzić obowiązek alimentacyjny

Zaprzeczenie ojcostwa - terminy

Termin na złożenie pozwu lub wniosku o zaprzeczenie ojcostwa jest ściśle określony i jego przekroczenie może uniemożliwić przeprowadzenie tej procedury. Sąd odrzuci powództwo, jeśli wniosek wpłynie po tych terminach:

 • 6 miesięcy od dnia, w którym mężczyzna dowiedział się o urodzeniu dziecka przez kobietę, którą uważał za swoją żonę lub partnerkę
 • 6 miesięcy od rozwiązania małżeństwa, jeśli dziecko urodziła była żona mężczyzny
 • 3 lata od osiągnięcia pełnoletności przez dziecko, jeśli ojcostwo nie zostało ustalone wcześniej z powodu przeszkód prawnych

Przepisy przewidują także możliwość zaprzeczenia ojcostwa po latach - w wyjątkowych sytuacjach sąd może orzec pomimo upływu terminów, jeśli jest to zgodne z dobrem dziecka i słuszny interes strony tego wymaga.

Zaprzeczenie ojcostwa - dowody

Zaprzeczenie Ojcostwa: Pozew, Wniosek, Termin

Kluczowym i najbardziej wiarygodnym dowodem przemawiającym za wykluczeniem ojcostwa określonego mężczyzny są wyniki badań genetycznych, potwierdzające brak pokrewieństwa.

Mogą to być badania DNA z krwi, wymazu z policzka lub innego materiału biologicznego porównujące profil genetyczny domniemanego ojca i dziecka. Ich wynik w postaci wykluczenia ojcostwa z blisko 100% pewnością stanowi mocny dowód w sprawie.

Sąd może dodatkowo zlecić przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadków, zabezpieczenie dokumentacji medycznej matki czy dokonać oględzin dziecka w celu wykluczenia podobieństwa.

Najpewniejsze udowodnienie braku ojcostwa dają jednak specjalistyczne testy DNA wykonywane przez niezależne, certyfikowane laboratoria.

Zaprzeczenie ojcostwa - koszty

Na całkowity koszt procedury zaprzeczenia ojcostwa składają się:

 • Opłata sądowa od pozwu lub wniosku
 • Koszt badań genetycznych
 • Ewentualne wynagrodzenie pełnomocnika

Opłata sądowa za wniesienie sprawy o zaprzeczenie ojcostwa wynosi 600 zł. Jest ona zwolniona w przypadku procedury na wniosek w trybie nieprocesowym.

Badania DNA kosztują od 400 do 1200 zł w zależności od zakresu i laboratorium. Część kosztów może zostać zasądzona od pozwanego.

Wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego jest uzależnione od stopnia skomplikowania sprawy i najczęściej mieści się w przedziale 2-5 tys. zł.

Zaprzeczenie ojcostwa - skutki

Prawomocne orzeczenie sądu uwzględniające powództwo lub wniosek o zaprzeczenie ojcostwa oznacza, że mężczyzna traci status ojca dziecka wraz ze wszelkimi wynikającymi z tego prawami i obowiązkami.

Zaprzeczenie ojcostwa skutkuje więc m.in.:

 • Wygaśnięciem obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka
 • Brakiem praw do kontaktów z dzieckiem i współdecydowania o jego wychowaniu
 • Brakiem prawa do dziedziczenia po dziecku

Jednocześnie mężczyzna nie może być wskazany jako ojciec w akcie urodzenia dziecka, tracąc wpływ na kwestie z tym związane (np. nadanie imienia).

Podsumowanie

Zaprzeczenie ojcostwa to złożona procedura prawna, która ma zwolnić określonego mężczyznę z ojcowskich praw i obowiązków wobec dziecka, którego biologicznym ojcem nie jest. Może być wszczęta poprzez złożenie pozwu lub wniosku do sądu rodzinnego przez samego zainteresowanego, matkę dziecka lub inną uprawnioną osobę.

Kluczowe elementy tej procedury to udowodnienie braku pokrewieństwa za pomocą badań genetycznych, dotrzymanie ścisłych terminów złożenia powództwa określonych przez prawo oraz poniesienie kosztów sądowych i opłat za badania DNA. Pozew o zaprzeczenie ojcostwa złożony przez matkę jest rzadszy, ale też prawnie dopuszczalny.

Zaprzeczenie ojcostwa po latach od urodzenia się dziecka lub ustalenia domniemanego ojcostwa jest możliwe tylko wyjątkowo, z ważnych powodów i dla dobra samego dziecka. Standardowo obowiązują terminy 6 miesięcy lub 3 lata zawite.

Skutkiem prawomocnego orzeczenia o zaprzeczeniu ojcostwa jest wygaśnięcie wszelkich praw i obowiązków łączących mężczyznę z dzieckiem. Mężczyzna przestaje być prawnym ojcem dziecka z całym tego konsekwencjami.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 3. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 4. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?
 5. Oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania - Wzór oświadczenia i procedura

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły