Biznes

CIT-8 za 2023: Zmiany i obowiązki podatkowe dla przedsiębiorców

Autor Kinga Górecka
Kinga Górecka18.03.202410 min.
CIT-8 za 2023: Zmiany i obowiązki podatkowe dla przedsiębiorców

cit podatku na rok 2023 przynosi przedsiębiorcom szereg istotnych zmian. Zmianie uległy terminy składania deklaracji CIT-8, sposób obliczania zaliczek oraz obowiązki sprawozdawcze. Utrudnienia czekają na niektórych podatników, ale wprowadzono też ułatwienia dla małych i średnich firm. Przygotowaliśmy dla Ciebie kompleksowy przegląd najważniejszych zmian w CIT za 2023 rok, abyś mógł sprawnie dostosować się do nowych regulacji.

Kluczowe wnioski:
 • Terminy składania deklaracji CIT-8 za 2023 rok uległy przesunięciu. Ostateczny termin to 30 czerwca 2024 roku.
 • Zmiany w obliczaniu zaliczek na CIT mogą spowodować wzrost obciążeń podatkowych dla części przedsiębiorców.
 • Wprowadzono nowe obowiązki sprawozdawcze dotyczące cen transferowych i raportowania krajowego.
 • Kary za niezłożenie lub nieprawidłowe wypełnienie deklaracji CIT-8 zostały zaostrzone.
 • Małe i średnie firmy mogą skorzystać z preferencyjnych stawek i uproszczeń w rozliczaniu CIT za 2023 rok.

Nowe terminy rozliczeń cit podatku

Jedną z kluczowych zmian w rozliczaniu cit podatku za rok 2023 są nowe terminy składania deklaracji CIT-8. Termin podstawowy został przesunięty z końca trzeciego na koniec szóstego miesiąca roku następującego po roku podatkowym. Oznacza to, że za 2023 rok deklarację CIT-8 trzeba będzie złożyć do 30 czerwca 2024 roku.

Nowy termin ma na celu dostosowanie harmonogramu rozliczeń cit podatku do kalendarza obowiązującego dla składania zeznań rocznych PIT. Jest to istotne ułatwienie dla przedsiębiorców, gdyż pozwoli im na kompleksowe rozliczenie podatków dochodowych (CIT i PIT) w jednym okresie.

Ważną zmianą jest również wprowadzenie tzw. przesunięcia terminu. Przedsiębiorcy, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy, zyskali możliwość skorzystania z przesunięcia terminu składania CIT-8 o kolejne 6 miesięcy. Oznacza to, że jeśli firma ma rok podatkowy trwający np. od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r., to deklarację CIT-8 będzie musiała złożyć do 31 grudnia 2024 r., a nie jak dotychczas do końca 9 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

Zaliczki na cit podatku - przedłużone terminy płatności

Kolejną istotną zmianą jest wydłużenie terminu na zapłatę zaliczek na cit podatku w trakcie roku podatkowego. Zgodnie z nowymi regulacjami, zaliczki miesięczne będą płatne do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Natomiast zaliczki kwartalne będą płatne w terminie do 20. dnia po zakończeniu kwartału.

Jest to spora zmiana w porównaniu z dotychczasowymi zasadami, gdzie zaliczki miesięczne były płatne do 20. dnia danego miesiąca, a kwartalne do 20. dnia po zakończeniu kwartału za ten kwartał. Dzięki przesunięciu terminów przedsiębiorcy zyskają więcej czasu na zgromadzenie środków na zapłatę zaliczek.

CIT-8 za 2023: Zmiany w obliczaniu kwoty podatku cit

Nie tylko terminy uległy zmianie w rozliczeniach cit podatku za 2023 rok. Zmodyfikowano również sam sposób obliczania należnego podatku. Dotyczy to zarówno sposobu kalkulacji zaliczek, jak i ostatecznej kwoty do zapłaty wynikającej z deklaracji CIT-8.

Jedną ze zmian jest powiązanie wysokości płaconych zaliczek na cit podatek z faktycznymi dochodami firmy w danym okresie, a nie jak dotychczas z dochodem z poprzedniego roku. Oznacza to, że zaliczki w 2023 roku będą obliczane w oparciu o dochody uzyskane w 2023 roku, a nie jak dotąd na podstawie dochodów z 2022 roku.

Zmianie uległy też zasady obliczania samego podatku cit w deklaracji rocznej CIT-8. Wprowadzono modyfikacje, które mogą skutkować wyższym obciążeniem podatkowym dla części przedsiębiorców. Chodzi m.in. o ograniczenie możliwości odliczania niektórych kosztów czy zmiany w rozliczaniu strat z lat ubiegłych.

Jednym z głównych celów reformy cit podatku jest dostosowanie polskich regulacji do standardów OECD i unijnych. Ma to zapobiec unikaniu opodatkowania przez duże przedsiębiorstwa międzynarodowe.

Zmianom w obliczaniu cit podatku na 2023 rok towarzyszą również obowiązki raportowania cen transferowych oraz dane dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych w poszczególnych krajach. To nowe wymogi, które dotkną głównie podmioty działające na rynkach międzynarodowych.

Czytaj więcej: Dziennik Budowy Domu - Wpisy Krok po Kroku

Obowiązki sprawozdawcze cit podatku dla przedsiębiorców

Jedną z większych rewolucji w rozliczaniu cit podatku za 2023 rok są nowe obowiązki sprawozdawcze. Wynikają one z konieczności dostosowania polskich przepisów do unijnych regulacji Dyrektywy MDR oraz wytycznych OECD w sprawie ujawniania agresywnej optymalizacji podatkowej.

W praktyce przedsiębiorcy będą musieli sporządzić szereg dodatkowych informacji i raportów. Nowe obowiązki dotyczą m.in.:

 • Raportowania cen transferowych między podmiotami powiązanymi;
 • Udokumentowania działań restrukturyzacyjnych w ramach grupy kapitałowej;
 • Przekazania deklaracji (raportu) o dochodach całej grupy w poszczególnych krajach;
 • Zgłoszenia do urzędu skarbowego agresywnych schematów optymalizacji podatkowych.

Jak przygotować się na nowe obowiązki raportowania?

Nowe obowiązki sprawozdawcze związane z cit podatkiem będą dużym wyzwaniem dla wielu firm. Wymagać będą zgromadzenia i przetworzenia sporej ilości danych finansowych i księgowych z całej działalności, w tym z podmiotów powiązanych.

Na przedsiębiorców spadnie więc nie tylko większy obowiązek administracyjny, ale również koszty wdrożenia odpowiednich procedur, szkoleń personelu i dostosowania systemów informatycznych. By się na to przygotować, warto już teraz przeprowadzić audyt i zweryfikować, jakie dokładnie obowiązki raportowania będą dotyczyły danej firmy.

Rodzaj obowiązku raportowania Dotyczy
Raportowanie cen transferowych Podmiotów powiązanych w grupie kapitałowej
Raportowanie restrukturyzacji Działań restrukturyzacyjnych w ramach grupy
Raportowanie dochodów w poszczególnych krajach Całej grupy kapitałowej w różnych jurysdykcjach
Zgłaszanie schematów optymalizacji podatkowej Działań optymalizacji podatkowej uznanej za agresywną

Jak widać, zakres nowych obowiązków sprawozdawczych przy cit podatku jest dość szeroki. Firmy muszą się na to przygotować odpowiednio wcześniej, aby uniknąć kar i być w pełni zgodnymi z regulacjami w 2023 roku.

Korekty do deklaracji CIT-8 za 2023 – cit podatku

Zdjęcie CIT-8 za 2023: Zmiany i obowiązki podatkowe dla przedsiębiorców

W życiu przedsiębiorstwa zdarzają się sytuacje, gdy złożona deklaracja cit podatku zawiera błędy lub nieprawidłowości. Na szczęście istnieje możliwość jej skorygowania poprzez złożenie korekty deklaracji CIT-8. Jak to zrobić w przypadku rozliczenia za 2023 rok?

Podstawowa zasada jest taka, że jeżeli po złożeniu deklaracji CIT-8 okaże się, że wykazane w niej dane nie są prawidłowe, podatnik ma obowiązek skorygować tę deklarację. W tym celu należy złożyć korektę CIT-8 - nową deklarację, w której wykaże się prawidłowe dane.

Korekty można składać do momentu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Dla cit podatku za 2023 rok okres ten upłynie z końcem 2028 roku. W praktyce oznacza to, że przez 5 lat od upływu terminu płatności podatku za 2023 r. istnieje możliwość złożenia korekty deklaracji CIT-8.

Jak skorygować deklarację CIT-8 w 2024 roku?

Większość firm będzie składać korekty deklaracji CIT-8 za 2023 rok już w 2024 roku. Jakie kroki muszą wówczas wykonać? Oto najważniejsze etapy procesu:

1. Ustalenie błędów lub przyczyn korekty w pierwotnie złożonej deklaracji 2. Sporządzenie nowej, skorygowanej deklaracji CIT-8 z prawidłowymi danymi 3. Dopisanie numeru korygowanej deklaracji oraz przyczyny złożenia korekty 4. Terminowe złożenie korekty deklaracji CIT-8 do właściwego urzędu skarbowego 5. Zapłata zaległego podatku lub odzyskanie nadpłaty podatku - w zależności od wyniku korekty

Warto pamiętać, że od korekt deklaracji CIT-8 za 2023 rok złożonych po ustawowym terminie naliczane będą odsetki za zwłokę. Dlatego tak ważne jest, aby wszelkie błędy i nieprawidłowości wykrywać i korygować możliwie najszybciej.

Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów dot. cit podatku

Nowe regulacje w zakresie cit podatku za 2023 rok wprowadziły również zaostrzone sankcje za nieprzestrzeganie przepisów oraz nowe rodzaje kar. Przedsiębiorcy muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami w przypadku naruszeń, zwłaszcza w obszarze obowiązków sprawozdawczych.

Podstawową sankcją nadal będą kary pieniężne. Ich stawki zostały jednak podwyższone w porównaniu do poprzednich lat. Maksymalnie za nieprawidłowości w rozliczaniu cit podatku można zostać ukaranym kwotą do 27,9 mln zł. Najwyższe grzywny będą nakładane w szczególności za:

 • Niezłożenie deklaracji CIT-8 w terminie
 • Uchylanie się od zapłaty podatku lub zaniżanie jego wysokości
 • Brak zgłoszenia agresywnych schematów optymalizacji podatkowej
 • Niedopełnienie nowych obowiązków sprawozdawczych

Poza wyższymi grzywnami pieniężnymi wprowadzono również nowe rodzaje sankcji za naruszenia przepisów cit podatku. Będą one miały charakter karnoskarbowy i będą zagrożone nawet karą pozbawienia wolności do lat 5.

Zaostrzone sankcje to efekt dostosowania polskich przepisów do unijnych regulacji w zakresie walki z oszustwami podatkowymi oraz unikaniem opodatkowania przez największe podmioty.

By uniknąć przykrych konsekwencji finansowych i karnych, kluczowe będzie wdrożenie w firmach odpowiednich procedur oraz ścisłe przestrzeganie nowych regulacji cit podatku obowiązujących od 2023 roku.

Ułatwienia dla MŚP w rozliczaniu cit podatku za 2023

Przepisy wprowadzające zmiany w cit podatku na 2023 rok obejmują również szereg ułatwień i uproszczeń dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Ich celem jest zmniejszenie obciążeń administracyjnych i kosztów dla tego sektora firm, co ma pomóc w ich rozwoju i zwiększeniu konkurencyjności.

Jednym z kluczowych ułatwień jest możliwość obliczania zaliczek na cit podatek w uproszczony sposób. MŚP będą miały dwie opcje do wyboru:

 1. Kwartalny system wpłat zaliczek w wysokości 1/4 podatku należnego z deklaracji za poprzedni rok.
 2. Miesięczny system wpłat zaliczek w wysokości 1/12 podatku z poprzedniego roku.

Tego typu uproszczone metody obliczania zaliczek będą dużym odciążeniem dla mniejszych firm, gdyż nie będą musiały szacować bieżących dochodów krok po kroku.

Niższe stawki cit podatku dla MŚP

Kolejnym istotnym udogodnieniem jest możliwość zastosowania obniżonej, 9% stawki cit podatku dla małych podatników oraz niedawno utworzonych firm. W praktyce skorzystać z niej będą mogły:

 • Podmioty, których przychody nie przekroczyły 2 mln euro oraz które zatrudniają poniżej 50 osób;
 • Firmy działające krócej niż 2 lata, bez względu na wielkość przychodów i liczbę pracowników.

Jest to duże ułatwienie dla rozpoczynających działalność przedsiębiorstw. Przez pierwsze 2 lata będą mogły skorzystać z bardzo preferencyjnej, 9% stawki cit podatku, niezależnie od skali przychodów.

Podsumowując, zmiany w cit podatku za 2023 rok przynoszą zarówno utrudnienia, jak i ułatwienia dla przedsiębiorców. Z jednej strony zostały wprowadzone nowe obowiązki sprawozdawcze oraz zaostrzono sankcje. Z drugiej jednak strony, mniejsze firmy zyskały możliwość skorzystania z uproszczeń w rozliczaniu zaliczek i preferencyjnych stawek podatkowych.

Kluczowe będzie dokładne zapoznanie się z nowymi regulacjami i ich wpływem na sytuację konkretnego przedsiębiorstwa. Pozwoli to przygotować się odpowiednio wcześniej na zmiany oraz uniknąć negatywnych konsekwencji prawnych i finansowych. Warto już teraz zacząć planowanie rozliczeń cit podatku za 2023 rok zgodnie z nowym prawem.

Podsumowanie

Rok 2023 to dla przedsiębiorców prawdziwa rewolucja w rozliczaniu podatku cit. Zmiany są głębokie i dotyczą kluczowych obszarów, od terminów składania deklaracji CIT-8, przez sam sposób obliczania zaliczek i kwoty podatku, aż po nowe obowiązki sprawozdawcze. Chociaż utrudnienia są spore, to przepisy wprowadzają także szereg udogodnień dla małych i średnich firm.

Niezależnie od wielkości działalności, niezbędne będzie wdrożenie odpowiednich procedur i dostosowanie się do nowych regulacji podatku cit. Pozwoli to uniknąć przykrych konsekwencji finansowych i prawnych. Już dziś warto rozpocząć przygotowania do rozliczenia podatku dochodowego za 2023 rok zgodnie z nowym prawem.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Wyliczanie wynagrodzenia - krok po kroku
 3. Tygodniowy odpoczynek kierowcy - Skrócony wzór i porady
 4. Nadgodziny w porze nocnej - Najlepsze praktyki i porady
 5. Zgoda rodziców na pracę małoletniego - wzór zgody i wymogi

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

ISZTAR4: Czym jest i jak funkcjonuje ten system informatyczny?
BiznesISZTAR4: Czym jest i jak funkcjonuje ten system informatyczny?

ISTAR4 to zaawansowany system informatyczny integrujący zarządzanie procesami biznesowymi, analizę danych i wiele innych funkcji w jednym pakiecie. Zwiększ wydajność, obniż koszty i lepiej kontroluj operacje swojej firmy dzięki temu kompleksowemu i dostosowywaalnemu narzędziu.

CEIDG: Jak efektywnie szukać informacji o firmach w rejestrze?
BiznesCEIDG: Jak efektywnie szukać informacji o firmach w rejestrze?

Ceidg szukaj to narzędzie umożliwiające pełną weryfikację firm dzięki dostępowi do historii wpisów i aktualnego statusu podmiotów w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Dowiedz się, jak efektywnie wyszukiwać informacje o firmach w rejestrze ceidg wyszukaj.