Biznes

Rękojmia na Roboty Budowlane: Porównanie z Okresem Gwarancji i Gwarancją Budowlaną

Autor Bruno Górecki
Bruno Górecki29.11.20234 min.
Rękojmia na Roboty Budowlane: Porównanie z Okresem Gwarancji i Gwarancją Budowlaną

Rękojmia na roboty budowlane to kluczowe zagadnienie dla inwestorów i wykonawców. Porównanie z okresem gwarancji i gwarancją budowlaną pomoże zrozumieć różnice i odpowiedzieć na pytanie, jakie uprawnienia daje rękojmia w przypadku wadliwie wykonanych robót budowlanych. Poniższy artykuł wyjaśnia podstawowe kwestie związane z rękojmią, gwarancją i okresem gwarancji przy robotach budowlanych z perspektywy inwestora.

Kluczowe wnioski:
 • Rękojmia jest obowiązkowa, gwarancja dobrowolna i może mieć różny zakres uprawnień
 • Rękojmia i gwarancja mogą obowiązywać równolegle
 • Rękojmia daje szersze uprawnienia względem wykonawcy
 • Okres rękojmi jest dłuższy niż zwykły okres gwarancji
 • Dochodzenie roszczeń z rękojmi może być prostsze niż z gwarancji

Rękojmia na roboty budowlane

Rękojmia to podstawowa odpowiedzialność wykonawcy robót budowlanych wobec inwestora za wady fizyczne. Przysługuje z mocy prawa przy umowie o roboty budowlane. Inwestor nie musi jej dodatkowo uzgadniać w umowie.

Rękojmia na roboty budowlane daje inwestorowi szereg uprawnień w przypadku, gdy wady w robotach ujawnią się po ich odebraniu. Najważniejsze z nich to możliwość żądania usunięcia wad przez wykonawcę lub obniżenia wynagrodzenia, a także odstąpienia od umowy.

Czas trwania rękojmi na roboty budowlane

Ustawowy okres rękojmi na roboty budowlane wynosi 5 lat od daty odbioru robót, czyli znacznie dłużej niż typowe okresy gwarancji udzielane przez wykonawców. Co ważne, roszczenia z rękojmi przedawniają się z upływem roku od ujawnienia wady w tym 5-letnim okresie.

Dłuższy okres rękojmi zapewnia inwestorowi większe bezpieczeństwo, gdyż odpowiedzialność wykonawcy jest rozłożona na cały ten czas. Pozwala to wykryć także wady ukryte, które mogą ujawnić się dopiero po kilku latach użytkowania obiektu.

Rękojmia a gwarancja budowlana

Gwarancja budowlana to dobrowolne zobowiązanie wykonawcy, zazwyczaj na 1-3 lata, do usunięcia wad które wystąpią w tym czasie. Jest udzielana niezależenie od obowiązkowej rękojmi. Te dwa uprawnienia mogą zatem funkcjonować równolegle przez pewien okres.

Kluczowa różnica polega na tym, że o ile rękojmia wynika z przepisów prawa, o tyle gwarancję wykonawca udziela według własnego uznania. Może sam określić jej długość, zakres oraz warunki skorzystania z uprawnień gwarancyjnych.

Które uprawnienie wybrać

W przypadku wystąpienia wad, inwestor może dochodzić roszczeń zarówno z rękojmi, jak i gwarancji. Jednak z reguły bardziej opłaca się powoływać na rękojmię, gdyż jest ona korzystniejsza od gwarancji pod względem czasu trwania, zakresu uprawnień czy warunków ich realizacji.

Rękojmia daje inwestorowi silniejszą ochronę prawną i szersze możliwości dochodzenia roszczeń od wykonawcy robót budowlanych.

Czytaj więcej: Kalkulator Wysokości Zasiłku Chorobowego – Oblicz Pensję na Zwolnieniu Lekarskim i Wypłatę z L4

Rękojmia - prawa konsumenta

Ustawa o prawach konsumenta precyzuje podstawowe uprawnienia inwestora wynikające z rękojmi. Przede wszystkim, w razie stwierdzenia wady może on żądać od wykonawcy:

 • nieodpłatnego usunięcia wady
 • obniżenia uzgodnionego wynagrodzenia
 • odstąpienia od umowy

Usunięcie wady jest rozwiązaniem najkorzystniejszym dla obu stron. Jednak jeśli okaże się niemożliwe lub zbyt uciążliwe, wchodzi w grę obniżenie wynagrodzenia lub w ostateczności unieważnienie umowy, z zwrotem wpłaconych środków.

Usunięcie wady przez wykonawcę Pierwszeństwo
Obniżenie wynagrodzenia za roboty Gdy usunięcie wady jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione
Odstąpienie od umowy Ostateczność, gdy inne roszczenia są nieskuteczne

Rękojmia - obowiązki wykonawcy

Rękojmia na Roboty Budowlane: Porównanie z Okresem Gwarancji i Gwarancją Budowlaną

Co istotne, wszystkie działania niezbędne do usunięcia wad obciążają wykonawcę. Obejmuje to koszty robocizny, materiałów, sprzętu, transportu i inne konieczne nakłady. Wykonawca ponosi je w ramach własnego ryzyka gospodarczego.

Dodatkowo, wykonawca odpowiada przed inwestorem także za szkody powstałe wskutek ujawnienia się wady w robotach budowlanych objętych rękojmią. Dotyczy to na przykład zniszczeń mienia czy strat finansowych.

Przerwanie biegu rękojmi

Ważnym skutkiem ujawnienia wady jest przerwanie biegu terminu rękojmi. Oznacza to, że cały 5-letni okres liczy się na nowo - od momentu skutecznego usunięcia wady przez wykonawcę robót budowlanych.

Rękojmia - dochodzenie roszczeń

Aby skorzystać z uprawnień wynikających z rękojmi, inwestor musi zawiadomić wykonawcę o wadzie w rozsądnym terminie po jej stwierdzeniu. Najlepiej uczynić to w formie pisemnej, wyznaczając jednocześnie termin na jej usunięcie.

Gdy wykonawca nie zareaguje lub nie wywiąże się należycie ze swoich obowiązków, inwestor może we własnym zakresie zlecić usunięcie wady, obciążając wykonawcę kosztami. Może również dochodzić odszkodowania na drodze sądowej.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 3. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 4. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?
 5. Oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania - Wzór oświadczenia i procedura

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły