Prawo

Wniosek o wstrzymanie wykonania kary: Kompletny wzór i informacje o odroczeniu kary

Autor Bruno Górecki
Bruno Górecki29.11.20237 min.
Wniosek o wstrzymanie wykonania kary: Kompletny wzór i informacje o odroczeniu kary

Wniosek o wstrzymanie wykonania kary to formalna prośba składana do sądu o odroczenie lub rozłożenie na raty grzywny lub kary pozbawienia wolności. W niniejszym poradniku dowiesz się, kto i na jakich warunkach może złożyć taki wniosek, jakie dokumenty są wymagane, jak przebiega jego rozpatrywanie przez sąd oraz jak powinien wyglądać kompletny wzór wniosku o odroczenie kary.

Kluczowe wnioski:
 • Wniosek o wstrzymanie kary może złożyć osoba skazana za przestępstwo lub wykroczenie.
 • Należy udowodnić, że natychmiastowe wykonanie kary byłoby dla oskarżonego zbyt dolegliwe.
 • Wymagane są informacje o sytuacji finansowej i rodzinnej wnioskodawcy.
 • Sąd może odroczyć karę lub rozłożyć ją na dogodne raty.
 • Prawidłowo sporządzony wniosek zwiększa szanse na pozytywne rozpatrzenie.

Wniosek o odroczenie wykonania kary

Wniosek o wstrzymanie wykonania kary to formalny dokument, za pomocą którego osoba skazana zwraca się do sądu z prośbą o odroczenie lub rozłożenie na raty grzywny lub kary pozbawienia wolności. Możliwość złożenia takiego wniosku przysługuje zarówno w przypadku skazania za przestępstwo, jak i za wykroczenie.

Kluczowe jest udowodnienie w treści pisma, że natychmiastowe wykonanie orzeczonej kary byłoby szczególnie dotkliwe dla skazanego. Argumentami przemawiającymi za odroczeniem mogą być na przykład:

 • zła sytuacja finansowa i majątkowa wnioskodawcy,
 • konieczność sprawowania osobistej opieki nad osobą najbliższą,
 • ryzyko utraty pracy w wyniku odbywania kary.

Pismo powinno zawierać szczegółowe informacje potwierdzające trudną sytuację życiową oskarżonego. Im bardziej przekonująco zostanie ona udokumentowana, tym większe szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku przez sąd.

Kto może złożyć wniosek?

Z wnioskiem o odroczenie wykonania kary może wystąpić wyłącznie osoba, która została prawomocnie skazana wyrokiem sądowym za popełnione przestępstwo lub wykroczenie i której grozi niezwłoczne wykonanie orzeczonej kary. Dotyczy to zarówno kary grzywny, jak i kary pozbawienia wolności.

Wniosek składa się do sądu, który wydał wyrok w pierwszej instancji. W piśmie należy dokładnie oznaczyć sąd, do którego jest kierowany, a także wskazać sygnaturę akt sprawy karnej lub wykroczeniowej, której dotyczy.

Warunki ubiegania się o wstrzymanie kary

Sąd może odroczyć wykonanie kary lub rozłożyć ją na raty, jeśli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

 1. natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby za sobą dla skazanego lub jego najbliższej rodziny zbyt ciężkie skutki,
 2. wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne,
 3. okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą szczególnego oburzenia społecznego.

Dodatkowo sąd bierze pod uwagę postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa.

Kiedy wniosek ma największe szanse powodzenia?

W praktyce największe szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku o odroczenie kary występują wtedy, gdy spełnione są łącznie następujące przesłanki:

 • wysokość orzeczonej grzywny lub kary pozbawienia wolności nie jest rażąco wysoka,
 • skazany popełnił czyn po raz pierwszy i nie był wcześniej karany,
 • ma uregulowaną sytuację życiową i zawodową,
 • zaistniały nowe, nieznane wcześniej sądowi okoliczności uzasadniające odroczenie (np. choroba w rodzinie, utrata pracy).

Im więcej z przedstawionych przesłanek zostanie spełnionych, tym większe prawdopodobieństwo pozytywnego rozstrzygnięcia wniosku.

Czytaj więcej: Kara za Alimenty: Jak Uniknąć, Co Grozi za Niepłacenie, Kiedy Więzienie Czeka?

Wymagane dokumenty we wniosku

Wniosek o wstrzymanie wykonania kary powinien zawierać szczegółowe informacje potwierdzające trudną sytuację życiową wnioskodawcy. Niezbędne jest udokumentowanie wszelkich okoliczności, które mają przemawiać za odroczeniem.

Wśród podstawowych dokumentów, jakie należy załączyć do pisma są m.in.:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach,
 • zaświadczenie o sytuacji rodzinnej (np. o samotnym wychowywaniu dzieci),
 • dokumentacja medyczna świadcząca o chorobie członka rodziny,
 • inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację materialną wnioskodawcy.

Ponadto do wniosku można załączyć pisma popierające starania o odroczenie kary, np. od pracodawcy, członków rodziny, przedstawicieli lokalnej społeczności.

Im więcej wiarygodnych dokumentów zostanie załączonych, tym mocniej uzasadniony będzie wniosek o wstrzymanie wykonania kary w oczach sądu.

Rozpatrzenie wniosku przez sąd

Wniosek o wstrzymanie wykonania kary: Kompletny wzór i informacje o odroczeniu kary

Sąd rozpoznaje wniosek o odroczenie kary na posiedzeniu, zapoznając się ze wszystkimi zgromadzonymi w sprawie dokumentami. Może także przesłuchać samego skazanego w celu wyjaśnienia okoliczności związanych z sytuacją życiową wnioskodawcy.

Data wpływu wniosku 7 dni Sąd wyznacza termin posiedzenia
Posiedzenie sądu 14 dni Wydanie postanowienia

Jak wynika z danych zamieszczonych w tabeli, cała procedura rozpatrzenia wniosku nie powinna trwać dłużej niż 21 dni. Oznacza to, że skazany powinien otrzymać decyzję sądu w terminie maksymalnie 3 tygodni od dnia złożenia pisma.

Wniosek rozpatrywany jest niezwłocznie

Wniosek o odroczenie kary jest pismem, które sąd rozpatruje w trybie pilnym. Ma to związek z tym, że każdy dzień zwłoki zwiększa ryzyko nieodwracalnych, negatywnych skutków wykonania kary dla skazanego i jego bliskich.

Dlatego też ustawodawca zobowiązał sądy do niezwłocznego rozpoznawania tego typu wniosków, tak aby zapobiec ewentualnym szkodom, które mogłyby powstać w wyniku przewlekłości postępowania.

Możliwe decyzje sądu ws. wniosku

Sąd, rozpoznając wniosek o odroczenie wykonania kary, wydaje postanowienie, w którym:

 1. odracza wykonanie kary,
 2. odmawia odroczenia wykonania kary,
 3. zmienia rozstrzygnięcie odroczające wykonanie kary.

Najkorzystniejszą dla skazanego opcją jest rzecz jasna decyzja o odroczeniu. Należy jednak pamiętać, że sąd może także zmienić swoje rozstrzygnięcie w tym przedmiocie w razie ustania przyczyny, dla której wydał pozytywne orzeczenie.

Co w przypadku odmowy?

W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia wniosku, skazanemu przysługuje prawo do złożenia zażalenia. Rozpoznaje je sąd II instancji, który może uchylić zaskarżone postanowienie i orzec co do istoty sprawy.

Nawet jednak w przypadku ostatecznej odmowy, osoba skazana może w dowolnym terminie ponownie wystąpić z wnioskiem o odroczenie kary. Być może uda jej się wówczas lepiej udokumentować przesłanki przemawiające za wstrzymaniem wykonania kary lub też jej sytuacja życiowa ulegnie zmianie.

Wzór kompletnego wniosku o wstrzymanie

Aby zwiększyć szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku, należy złożyć pismo spełniające wszelkie wymogi formalne i zawierające komplet niezbędnych informacji. Poniżej zamieszczono wzór kompletnego wniosku o wstrzymanie wykonania kary.

Elementy pisma:

 1. Dane wnioskodawcy
 2. Dane sądu, do którego składany jest wniosek
 3. Sygnatura sprawy
 4. Treść wniosku
 5. Uzasadnienie
 6. Wnioskowane odroczenie / rozłożenie na raty
 7. Podpis
 8. Załączniki

Korzystając z gotowego wzorca zamieszczonego powyżej nie musisz już samodzielnie konstruować treści pisma. Wystarczy, że uzupełnisz formularz o swoje konkretne dane osobowe, informacje o sprawie oraz indywidualną argumentację za odroczeniem.

Zwróć szczególną uwagę na solidne udokumentowanie trudnej sytuacji życiowej za pomocą wiarygodnych załączników. Im mocniej uzasadnisz wniosek, tym większa szansa na pozytywne rozstrzygnięcie przez sąd.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 5.00 Liczba głosów: 1

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 3. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 4. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?
 5. Oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania - Wzór oświadczenia i procedura

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Polski Ład - Kiedy wchodzą w życie nowe przepisy?
PrawoPolski Ład - Kiedy wchodzą w życie nowe przepisy?

Dowiedz się, kiedy wchodzą w życie zmiany z nowego systemu podatkowego Polski Ład. Poznaj harmonogram i odkryj, od kiedy obowiązują przepisy m.in. podniesionej kwoty wolnej od podatku, nowej ulgi dla klasy średniej oraz stawek PIT w ramach Nowego Polskiego Ładu.