Prawo

Formularz skargi na czynności komornika - Skarga na czynność komornika formularz

Autor Grzegorz Woźniak
Grzegorz Woźniak01.01.20245 min.
Formularz skargi na czynności komornika - Skarga na czynność komornika formularz

Skarga na czynność komornika formularz to dokument, który można złożyć, gdy nie zgadzamy się z działaniami podjętymi przez komornika lub uważamy, że naruszył on prawo. W niniejszym artykule dowiesz się, jak prawidłowo napisać i złożyć skargę na czynności komornika. Wyjaśnimy, co powinno znaleźć się w takim formularzu, jakie są terminy jego złożenia oraz jaki organ jest właściwy do rozpatrzenia skargi.

Kluczowe wnioski:
 • Skargę na komornika składa się do sądu rejonowego, w którego okręgu działa dany komornik.
 • Termin na złożenie skargi wynosi tydzień od dnia powzięcia wiadomości o czynności komornika.
 • Skarga powinna zawierać dokładny opis zaskarżanych czynności komornika oraz wniosek o uchylenie zaskarżonej czynności.
 • Od skargi na czynności komornika pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 100 zł.
 • Uwzględnienie skargi może skutkować uchyleniem czynności komornika i zobowiązaniem go do zwrotu kosztów postępowania.

Jak napisać skargę na komornika?

Aby skutecznie zaskarżyć czynności komornika, należy przygotować profesjonalny formularz skargi na czynności komornika. Poniżej znajdziesz praktyczny poradnik, krok po kroku.

Sporządzenie skargi

Skargę należy napisać na komputerze lub czytelnym pismem odręcznym. Powinna ona zawierać:

 • dane skarżącego (imię, nazwisko, adres zamieszkania)
 • dane komornika, którego czynności są przedmiotem skargi (imię, nazwisko, siedziba kancelarii)
 • opis zaskarżanych czynności komornika
 • wniosek o uchylenie zaskarżonej czynności z uzasadnieniem
 • podpis skarżącego

Należy dokładnie opisać, jakie działania komornika uznajesz za bezprawne lub krzywdzące. Do skargi można dołączyć kopie dokumentów.

Wzór skargi na czynności komornika

Poniżej zamieszczamy przykładowy wzór skargi na czynności komornika, który pomoże Ci przygotować własną skargę.

Do Sądu Rejonowego w X
Sygn. akt Km 123/22
Skarżący Jan Kowalski
ul. Kwiatowa 12
00-000 Xyz

Skarga na czynności komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w X Pan/Pani (imię i nazwisko komornika)

Wnoszę skargę na czynności komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w X Pan/Pani (imię i nazwisko komornika) polegające na (opis zaskarżanych czynności) podjęte w sprawie egzekucyjnej o sygn. akt Km 123/22. Wskazane czynności są bezprawne / krzywdzące*, ponieważ (uzasadnienie bezprawności / krzywdzącego charakteru* czynności).

Wnoszę o:

 1. uchylenie czynności komornika wymienionych w skardze,
 2. zwrot kosztów postępowania skargowego.

Uzasadnienie

(przedstawienie okoliczności sprawy, opis zaskarżonych czynności, dowodów na ich bezprawność, argumenty za uwzględnieniem skargi)

(własnoręczny podpis)

* niepotrzebne skreślić

Czytaj więcej: Dowiedz się kto dziedziczy gdy nie ma dzieci: zasady dziedziczenia po mężu bez dzieci i szczegóły zachówku po babci

Termin złożenia skargi na komornika

Skargę na czynności komornika należy złożyć w terminie tygodnia od dnia powzięcia wiadomości o dokonaniu czynności (art. 767 § 1 k.p.c.). Powyższy termin jest terminem zawitym, co oznacza że jego niezachowanie powoduje wygaśnięcie uprawnienia do wniesienia skargi.

Przykład obliczania terminu

Np. jeżeli czynność komornika miała miejsce 15 czerwca 2023 r., a dowiedziałeś się o niej 18 czerwca 2023 r., to termin tygodniowy na wniesienie skargi upływa 25 czerwca 2023 r.

Kto rozpatruje skargę na komornika?

Organem właściwym do rozpoznania skargi na komornika jest sąd rejonowy, w którego okręgu działa dany komornik (art. 767 § 2 k.p.c.). W praktyce jest to zazwyczaj sąd rejonowy, przy którym ustanowiony został komornik.

Sąd rozpoznaje skargę na rozprawie w składzie jednego sędziego. Może jednak rozpoznać skargę na posiedzeniu niejawnym, jeżeli uzna to za wystarczające (art. 767 § 21 k.p.c.).

Opłata skargowa przy skardze na komornika

Od skargi na czynności komornika uiszcza się opłatę stałą w wysokości 100 zł (pkt 11 cz. I załącznika do ustawy o opłacie skarbowej). Opłatę wnosi się na rachunek właściwego urzędu skarbowego przed złożeniem skargi.

Nieuiszczenie należnej opłaty skarbowej stanowi brak formalny skargi, który może skutkować odrzuceniem skargi lub wezwaniem do uzupełnienia braków.

Istnieją jednak wyjątki, gdy od skargi nie pobiera się opłaty, np. gdy skarżącym jest osoba korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej.

Skutki uwzględnienia skargi na czynności komornika

W przypadku uwzględnienia skargi sąd uchyla zaskarżoną czynność komornika w całości lub części (art. 767 § 6 k.p.c.). Ponadto może:

 • zmienić zaskarżoną czynność komornika,
 • zobowiązać komornika do dokonania czynności, której odmówił,
 • wskazać sposób usunięcia nieprawidłowości czynności,
 • zobowiązać komornika do zwrotu pobranych nienależycie opłat.

Skarga na czynność komornika formularz to skuteczne narzędzie chroniące przed naruszeniem praw i krzywdzącymi działaniami ze strony komornika. Mamy nadzieję, że informacje zawarte w niniejszym artykule ułatwią Ci przygotowanie i złożenie profesjonalnej skargi.

Podsumowanie

Skarga na czynności komornika to skuteczny środek prawny chroniący nasze prawa. Dzięki formularzowi skargi na czynności komornika możemy skarżyć działania komornika, które uważamy za bezprawne lub krzywdzące. W artykule wyjaśniono krok po kroku, jak profesjonalnie sporządzić i złożyć skargę - od wymogów formalnych po terminy i opłaty.

Zamieszczony wzór skargi na czynność komornika formularz ułatwi przygotowanie własnej skargi zgodnej z przepisami. Dowiedzieliśmy się również, do jakiego sądu należy skierować skargę i kto dokładnie ją rozpatruje. Omówiono także skutki prawne uwzględnienia skargi przez sąd.

Mając świadomość przysługujących nam uprawnień, możemy skutecznie bronić się przed ewentualnymi naruszeniami prawa przez komornika. Prawidłowo sporządzona skarga pozwoli nam ochronić własne interesy.

Mamy nadzieję, że informacje zawarte w artykule okażą się pomocne w sytuacji konieczności zaskarżenia nieprawidłowych działań komornika. Życzymy powodzenia w dochodzeniu swoich racji i praw!

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Jak napisać ważny testament: porady i wskazówki
 3. Tygodniowy odpoczynek kierowcy - Skrócony wzór i porady
 4. Zabezpieczenie Potrzeb Rodziny - Pozew o Zaspokojenie Potrzeb Rodziny Wzór
 5. Zgoda rodziców na pracę małoletniego - wzór zgody i wymogi

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Umowy cywilnoprawne - wszystko, co musisz wiedzieć
PrawoUmowy cywilnoprawne - wszystko, co musisz wiedzieć

Umowy cywilnoprawne - wszystko, co musisz wiedzieć o zatrudnieniu na podstawie zlecenia i umowy o dzieło. Jakie rodzaje i zalety? Na czym polegają, jak je rozliczać i opodatkować? Poznaj ich definicję, różnice, wady oraz kiedy najlepiej z nich skorzystać.

Umowa z ciążą na 3 miesiące - okres próbny a ciąża
PrawoUmowa z ciążą na 3 miesiące - okres próbny a ciąża

Jak umowa o pracę na czas określony wpływa na sytuację zawodową kobiety w ciąży? Czy pracodawca może rozwiązać umowę próbną z pracownicą oczekującą dziecka? Sprawdź, jakie zmiany zachodzą w umowie terminowej po stwierdzeniu ciąży.