Biznes

Firma w upadłości a pracownicy - co oznacza to dla zatrudnionych

Autor Grzegorz Woźniak
Grzegorz Woźniak19.12.20236 min.
Firma w upadłości a pracownicy - co oznacza to dla zatrudnionych

Firma w upadłości a pracownicy to temat, który niepokoi wielu zatrudnionych. Ogłoszenie upadłości pracodawcy rodzi wiele obaw o przyszłość i zabezpieczenie potrzeb materialnych pracowników. W artykule wyjaśniamy, jakie konsekwencje niesie ze sobą upadłość dla umów o pracę i wynagrodzeń. Tłumaczymy także, jakich świadczeń i rekompensat mogą domagać się zwalniani w takiej sytuacji pracownicy.

Kluczowe wnioski:
 • Pracownicy zatrudnieni w firmie ogłaszającej upadłość mają prawo do odpraw i wynagrodzeń.
 • Umowa o pracę wygasa z dniem ogłoszenia upadłości przez sąd.
 • Zwalniani pracownicy mogą ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych i inne świadczenia ZUS.
 • W razie problemów ze świadczeniami pracowniczymi można dochodzić roszczeń w sądzie.
 • Warto znać swoje prawa w przypadku upadku pracodawcy, aby zminimalizować ryzyko finansowe.

Zwolnienie pracowników z firmy w upadłości

Firma w upadłości a pracownicy - ten problem niepokoi wielu zatrudnionych. Co się dzieje z umową o pracę i należnymi świadczeniami dla pracowników, gdy pracodawca ogłasza upadłość? Wyjaśniamy krok po kroku.

Kiedy sąd ogłasza upadłość przedsiębiorstwa, automatycznie rozwiązują się umowy o pracę zawarte przez to przedsiębiorstwo. Oznacza to zwolnienie wszystkich pracowników zatrudnionych w firmie z dniem upadłości.

Syndyk masy upadłości może zaoferować kontynuację zatrudnienia pracownikom niezbędnym do rozliczenia upadłości lub zbycia majątku firmy. Jednak nie ma takiego obowiązku.

Konsultacje ze zwolnionymi pracownikami

Przed podjęciem decyzji o zwolnieniach grupowych syndyk musi przeprowadzić konsultacje ze związkami zawodowymi działającymi w firmie lub przedstawicielami załogi.

Celem tych konsultacji jest wypracowanie porozumienia co do zasad zwolnień pracowników. Umożliwia to choćby częściowe zabezpieczenie praw pracowniczych w tej trudnej sytuacji.

Skutki ogłoszenia upadłości dla umów o pracę

Co się dzieje z należnymi pracownikom benefitami, gdy ogłoszona zostaje upadłość ich dotychczasowego pracodawcy?

Firma w upadłości a pracownicy - to pytanie nurtuje zwłaszcza tych zatrudnionych, którzy nie otrzymali należnych im odpraw czy wynagrodzeń. Jak odzyskać te pieniądze?

Wynagrodzenia i odprawy

Pracownicy zwalniani w wyniku upadłości mają prawo żądać niezapłaconych pensji oraz odpraw za okres wypowiedzenia czy odpraw emerytalnych.

Wypłaty te obejmują okres 3 miesięcy przed ogłoszeniem upadłości. Należności te zaspokaja się w pierwszej kolejności z funduszów masy upadłości.

Czytaj więcej: Spis Inwentarza Formularz - Wypełnij Praktyczny Wykaz Inwentarza Wzór Bezproblemowo

Ochrona pracowników zatrudnionych w firmie w upadłości

Co chroni pracownika zatrudnionego w firmie ogłaszającej niewypłacalność? Jakie przepisy i świadczenia zabezpieczają jego podstawowe potrzeby materialne w tej trudnej sytuacji?

Najważniejsze, aby pracownik znał swoje prawa i dochodził przysługujących mu roszczeń od upadającego pracodawcy.

Przede wszystkim pracownik może starać się o zasiłek dla bezrobotnych, który wynosi około 1200 zł miesięcznie. Aby go otrzymać, trzeba zarejestrować się w urzędzie pracy jako osoba poszukująca zatrudnienia.

Inne formy zabezpieczenia socjalnego

Oprócz zasiłku dla bezrobotnych, zwolniony w wyniku upadłości pracownik może ubiegać się także o:

 • dodatek aktywizacyjny,
 • stypendium z tytułu kontynuowania nauki,
 • dofinansowanie do szkoleń i kursów podwyższających kwalifikacje zawodowe.

Pomocne mogą być także zapomogi i dodatki z opieki społecznej.

Wypłata wynagrodzeń i odpraw dla zwalnianych pracowników

Firma w upadłości a pracownicy - co oznacza to dla zatrudnionych

Co w sytuacji, gdy mimo ogłoszonej upadłości i zwolnienia, pracownik firmy nie otrzymał należnego mu wynagrodzenia lub odprawy?

Rodzaj należności Okres objęty wypłatą
Wynagrodzenie ze stosunku pracy Ostatnie 3 miesiące zatrudnienia
Odprawa pieniężna Za cały okres zatrudnienia

Roszczenia pracownicze zaspokajane są w pierwszej kolejności z masy upadłości. Jeśli środki w masie nie wystarczą, można dochodzić należności bezpośrednio od pracodawcy przed sądem pracy.

Roszczenia pracownicze w razie upadłości pracodawcy

Pracownik ma prawo dochodzić roszczeń za niezapłacone wynagrodzenia i inne świadczenia także po ogłoszeniu upadłości przez dotychczasowego pracodawcę.

W takiej sytuacji pozew kierujemy bezpośrednio przeciwko upadłemu pracodawcy. Termin na złożenie pozwu wynosi rok od dnia ogłoszenia upadłości.

Alternatywnie, roszczenia pracownicze można zgłosić syndykowi masy upadłości - wchodzą one wtedy do masy upadłości.

Pierwszeństwo w zaspokojeniu roszczeń

Zgodnie z prawem upadłościowym, należności ze stosunku pracy zaspokaja się w pierwszej kolejności. Oznacza to maksymalne możliwe zabezpieczenie praw pracowników upadłego przedsiębiorstwa.

Dlatego tak ważne jest, aby pracownicy dobrze znali przysługujące im uprawnienia i terminowo zgłaszali roszczenia do syndyka lub składali pozwy do sądu pracy.

Zabezpieczenie społeczne osób tracących pracę z powodu upadłości

Utrata pracy to zawsze trudny moment. Jednak osoby tracące zatrudnienie w wyniku upadłości pracodawcy mają dodatkowe zabezpieczenie w postaci szczególnych świadczeń i środków aktywizacji zawodowej.

Przede wszystkim przysługuje im prawo do zasiłku dla bezrobotnych - podstawowego świadczenia na czas poszukiwania nowego miejsca pracy. Wysokość zasiłku to około 1200 zł miesięcznie.

Inną formą pomocy są dodatki aktywizacyjne, szkolenia podnoszące kwalifikacje, zapomogi oraz stypendia z urzędu pracy lub opieki społecznej.

Dzięki temu trudna sytuacja materialna osób zwalnianych w wyniku upadłości jest łagodzona przez państwo do momentu ponownego zatrudnienia.

Podsumowanie

Artykuł omawia bardzo istotny problem - co dzieje się z pracownikami, gdy ich dotychczasowy pracodawca ogłasza upadłość. Temat ten niepokoi wielu zatrudnionych, którzy obawiają się o swoją egzystencję materialną. Wyjaśniamy krok po kroku, jakie są konsekwencje upadłości firmy dla umów o pracę i należnych pracownikom świadczeń.

Przedstawiamy prawa i możliwości pracowników zwalnianych w wyniku niewypłacalności pracodawcy. Tłumaczymy, w jaki sposób mogą oni dochodzić należnych roszczeń i jakie przysługują im gwarancje socjalne z tytułu utraty pracy.

Artykuł z pewnością pomoże lepiej chronić prawa i interesy finansowe osób zatrudnionych w firmach zagrożonych upadłością. Przedstawione w nim porady ułatwią także odzyskanie należnych pieniędzy przez pracowników już zwolnionych w takich okolicznościach.

Zachęcamy do lektury i wykorzystania naszych wskazówek, aby w trudnej sytuacji upadku pracodawcy nie dochodziło do naruszania praw pracowniczych i nieuzasadnionej utraty środków do życia przez zatrudnionych.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 5.00 Liczba głosów: 1

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 3. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 4. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?
 5. Oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania - Wzór oświadczenia i procedura

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły