Prawo

Śmierć pracownika a wypłata wynagrodzenia - wszystko, co musisz wiedzieć

Autor Kinga Górecka
Kinga Górecka19.01.20246 min.
Śmierć pracownika a wypłata wynagrodzenia - wszystko, co musisz wiedzieć

Śmierć pracownika a wynagrodzenie to temat, który budzi wiele wątpliwości. Co się dzieje z należnym wynagrodzeniem zmarłego pracownika? Komu przysługuje? Jakie dokumenty są potrzebne do jego wypłaty? Czy pracodawca może wstrzymać wypłatę? W niniejszym artykule odpowiadamy na wszystkie najważniejsze pytania związane z wypłatą wynagrodzenia w przypadku śmierci pracownika.

Kluczowe wnioski:
 • Wynagrodzenie zmarłego pracownika przysługuje jego spadkobiercom lub osobom bliskim.
 • Pracodawca nie może wstrzymać ani ograniczyć wypłaty należnego wynagrodzenia.
 • Do wypłaty potrzebne są m.in. akt zgonu, dokumenty potwierdzające pokrewieństwo.
 • Wypłata powinna nastąpić niezwłocznie po złożeniu wniosku i dokumentów.
 • Z wypłaty potrąca się zaliczkę na podatek dochodowy i składkę zdrowotną.

Kiedy należne jest wynagrodzenie?

W przypadku śmierci pracownika, prawo do wynagrodzenia za pracę nie wygasa. Oznacza to, że zmarłemu pracownikowi nadal przysługuje wynagrodzenie za okres, kiedy świadczył on pracę na rzecz pracodawcy.

Pracodawca ma obowiązek wypłacić wynagrodzenie za okres przepracowany przez zmarłego pracownika. Dotyczy to zarówno wynagrodzenia zasadniczego, jak i innych składników wynagrodzenia, np. premii, nagród, czy prowizji.

Wynagrodzenie powinno zostać wypłacone w terminach określonych w przepisach prawa pracy lub w terminach wypłat obowiązujących u danego pracodawcy.

Zasiłek pogrzebowy

Pracodawca oprócz wynagrodzenia za pracę ma obowiązek wypłacić osobie uprawnionej także zasiłek pogrzebowy. Jest to dodatkowa jednorazowa zapomoga pieniężna z tytułu poniesienia kosztów pogrzebu.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości kwoty bazowej obowiązującej w dniu śmierci pracownika. Obecnie kwota ta wynosi 4.839,24 zł.

Komu przysługuje wynagrodzenie po śmierci?

Wynagrodzenie za pracę zmarłego pracownika oraz zasiłek pogrzebowy wypłaca się członkom jego rodziny. Zgodnie z Kodeksem pracy są to kolejno:

 • małżonek
 • dzieci
 • rodzice
 • inne osoby, na których ciążył obowiązek alimentacyjny

Jeżeli brak jest wyżej wymienionych członków rodziny, wówczas wynagrodzenie wchodzi w skład spadku po zmarłym pracowniku. Oznacza to, że należy się ono spadkobiercom ustawowym lub testamentowym.

Kolejność uprawnionych

Jeśli jest kilka osób uprawnionych w danej grupie (np. kilkoro dzieci), wynagrodzenie dzieli się między nich w częściach równych. Osoby z dalszej grupy (np. rodzice) otrzymują wynagrodzenie tylko wtedy, gdy nie ma osób z bliższej grupy (np. małżonka lub dzieci).

Czytaj więcej: Wzór Wniosku o Przyspieszenie Rozpoznania Sprawy w Sądzie - Praktyczne Wskazówki i Rady

Jak uzyskać należne wynagrodzenie?

Aby otrzymać należne wynagrodzenie za pracę i zasiłek pogrzebowy po zmarłym pracowniku, osoby uprawnione muszą złożyć wniosek do pracodawcy. Wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko zmarłego pracownika;
 • datę i miejsce jego śmierci;
 • stopień pokrewieństwa wnioskodawcy ze zmarłym;
 • wskazanie rachunku bankowego, na który ma zostać przekazane wynagrodzenie.

Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do wynagrodzenia, czyli przede wszystkim akt zgonu i dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa.

Czy pracodawca może wstrzymać wypłatę?

Śmierć pracownika a wypłata wynagrodzenia - wszystko, co musisz wiedzieć

Pracodawca nie może odmówić ani też wstrzymać wypłaty należnego wynagrodzenia i zasiłku pogrzebowego z powodu śmierci pracownika. Jest to jego ustawowy obowiązek względem pracownika.

Pracodawcy nie wolno powoływać się na trudności finansowe uniemożliwiające terminową wypłatę wynagrodzenia (Wyrok SN z 31.1.2001 r., I PKN 559/00).

Jeżeli pracodawca bezpodstawnie wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia, osoba uprawniona może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej.

Organ Możliwości dochodzenia wynagrodzenia
Sąd pracy Powództwo o ustalenie istnienia roszczenia o wypłatę wynagrodzenia lub zobowiązanie pracodawcy do wypłaty
Państwowa Inspekcja Pracy Wniosek o przeprowadzenie kontroli i wydanie decyzji nakazującej wypłatę

Jak rozliczyć zaliczkę na podatek?

Z wypłacanego wynagrodzenia za pracę zmarłego pracownika pracodawca ma obowiązek potrącić zaliczkę na podatek dochodowy oraz składkę zdrowotną. Dzięki temu należności publicznoprawne za zmarłego pracownika zostaną rozliczone.

Zaliczka na podatek jest naliczana i pobierana według zasad ogólnych. Zatem wypłacając wynagrodzenie należy zastosować skalę podatkową oraz kwotę zmniejszającą podatek z tytułu np. ulg podatkowych.

Natomiast od wypłacanego zasiłku pogrzebowego nie potrąca się zaliczek na podatek. Zasiłek w całości zwolniony jest z podatku dochodowego.

Jakie dokumenty potrzebne do wypłaty?

Aby skutecznie ubiegać się o wypłatę wynagrodzenia i zasiłku pogrzebowego po zmarłym pracowniku, oprócz wniosku, należy przedstawić pracodawcy następujące dokumenty:

 • akt zgonu pracownika;
 • dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa z pracownikiem np. akt urodzenia, akt małżeństwa;
 • postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia prawa do spadku lub notarialne poświadczenie dziedziczenia (gdy wynagrodzenie przechodzi na spadkobierców);
 • inne dokumenty wymagane przez pracodawcę, np. nr rachunku bankowego.

Dopiero po przedstawieniu tych dokumentów i zweryfikowaniu uprawnień osoby składającej wniosek, pracodawca wypłaci należne świadczenia.

Podsumowanie

Śmierć pracownika nie powoduje wygaśnięcia prawa do wynagrodzenia za wykonaną pracę. Pracodawca ma obowiązek wypłacić wynagrodzenie za okres przepracowany przez zmarłego, wraz z zasiłkiem pogrzebowym. Do wypłaty wynagrodzenia po śmierci pracownika uprawnieni są w pierwszej kolejności członkowie rodziny według ściśle określonej kolejności. Jeśli ich nie ma, wynagrodzenie wchodzi w skład spadku. By je uzyskać należy złożyć wniosek i odpowiednie dokumenty potwierdzające uprawnienia. Z reguły są to akt zgonu i dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa. Z wynagrodzenia po śmierci pracownika potrąca się zaliczkę na podatek i składkę zdrowotną. Zasiłek pogrzebowy jest zwolniony z podatku.

Pracodawca ma bezwzględny obowiązek terminowej wypłaty należnego wynagrodzenia i zasiłku po zmarłym pracowniku. Nie może powoływać się na trudności finansowe. W razie opóźnień czy odmowy wypłaty, osobie uprawnionej przysługuje roszczenie sądowe przeciwko pracodawcy. Może również złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy. Organ ten może zobowiązać pracodawcę decyzją administracyjną do niezwłocznej wypłaty należnych świadczeń.

Podsumowując, wynagrodzenie zmarłego pracownika przysługuje określonym członkom jego rodziny albo spadkobiercom. W celu jego uzyskania należy spełnić wymogi formalne - złożyć odpowiedni wniosek i dokumenty. Pracodawca musi wypłacić należność niezwłocznie, nie może tego odwlekać. W przeciwnym razie grożą mu konsekwencje prawne ze strony uprawnionych osób.

Przepisy dotyczące wypłaty wynagrodzenia po śmierci pracownika chronią prawa członków rodziny i dają im możliwość uzyskania należnych pieniędzy w tym trudnym okresie. Jednocześnie zobowiązują pracodawcę do terminowego wypełnienia swoich obowiązków.

Najczęstsze pytania

Wynagrodzenie po zmarłym pracowniku przysługuje kolejno: małżonkowi, dzieciom, rodzicom, innym osobom na utrzymaniu zmarłego. Gdy ich nie ma - wchodzi w skład spadku.

Tak, pracodawca ma bezwzględny obowiązek wypłaty należnego wynagrodzenia. Nie może powoływać się na brak środków finansowych jako powód odmowy czy opóźnienia.

Pracodawca powinien wypłacić należne wynagrodzenie i zasiłek pogrzebowy niezwłocznie po złożeniu przez uprawnionych wniosku i wymaganych dokumentów, w terminie zgodnym z przepisami prawa pracy.

Tak, z wypłacanego wynagrodzenia za pracę potrąca się zaliczkę na podatek dochodowy oraz składkę zdrowotną. Natomiast zasiłek pogrzebowy jest w 100% zwolniony z podatku.

Można dochodzić należnego wynagrodzenia na drodze powództwa do sądu pracy lub poprzez złożenie wniosku o kontrolę do Państwowej Inspekcji Pracy, która może zobowiązać pracodawcę do wypłaty decyzją administracyjną.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Co to znaczy blokada na koncie bankowym? Procedura odblokowania
 3. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 4. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 5. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły